Thursday, June 26, 2003

بزرگترین دروغ تاریخی

مـــــن ايـــــــــرانــــــــيــــــم آرمـــــــــــانـــم رهــــائــــي
ازايـــــن ديــــــــن مــردم فـــــــريــــــب ريـــــــائـــــــــي:: مــــزدک ::


« شــجـاع الــدیــن شــفــا » : پـس از هــزاروچــهــارصـــد ســـال

بزرگترین دروغ تاریخی این است که ایرانیان بعلت
نارضائی از حکومت از مهاجمان عرب استقبال کردند.


پیامبر اسلام هرگز به شمشیر کشی و گرفتن غنائم از
بیرون عربستان دستور نداده بود .

هشتاد در صد از جنگجویان عرب در حمله به ایران اساسا" مسلمان نبودند.


سؤال : حملهً بزرگ اعراب به ایران نه تنها در تاریخ کشور خود ما بلکه در تاریخ اسلامی بطور کلی مهمترین حمله از سلسله حملات مسلمانان در راه اشاعهً اسلام دانسته شده است ، ولی آنچه تاکنون در این باره به ما گفته شده تقریبا" همه از منافع مورخان اسلامی بوده است . آیا بررسیهای دانشمندان غیر مسلمان نیز این نظر را تأیید میکنند ؟

شــــفــا : - حملهً جنگی اعراب به ایران ، چنانکه مورخان سرشناس از دوران خودمان چون سعید نفیسی و ذبیح الله صفا و عباس اقبال به صراحت یا در لفافه متذکر شده اند بی کم و کاست چیزی از نوع حملات جنگی هونها در دوقرن پیش از آن و حملات جنگی مغولها در شش قرن بعداز آن بود ، یعنی آغاز جهانگشایی سیل آسائی از جانب صحرا نشینانی بود که تا بدان زمان از دشتها و بیابان های خودشان بیرون نیامده بودند . انگیزهً دینی که به جهانگشایی عرب نسبت داده شد ، در ارتباط با انگیزه های تاراج و غنیمت در درجات پائین تری قرار داشت ، زیرا به تذکر تقریبا" همهً پژوهشگران تاکنون هیچ دلیلی ارائه داده نشده است که خود محمد به چنین شمشیر کشی ها و عنیمت گیریهای بیرون از عربستان دستور داده با.

طــــرح حــمــلـــه بــه ایــــران

به نوشتهً تاریخ طبری ، در بامداد همان شبی که ابوبکر درگذشت و عـُـمر به خلافت نشست ، خلیفهً تازه ، هنگام نماز صبح از مسلمانان خواست که برای نشر اسلام به سوی دیار پارسیان روند ، ولی سه روز پیاپی این دعوت را تکرار کرد و کسی داوطلب اینکار نشد ، زیرا همگی مرعوب قدرت و شوکت ایرانیان بودند . بناچار خلیفه لحن پیام خود را عوض کرد و در بامداد روز چهارم بر منبر رفت و گفت که " ایها الناس ! حجاز جای ماندن شما نیست ، زیرا در اینجا تنها میتوانید گیاه و خوراک شترهایتان را بجویید ، در صورتی که در بیرون از حجاز سرزمینهای بسیار ثروتمند تری در انتظار شمایند که خدای تعالی وعده تصاحب آنها را به مصطفی داده است ، پس بشتابید تا بر خزائن کسری دست یابید و چنین فرصتی را از دست ندهید " - و در پی این دعوت بود که داوطلبان بسیاری آمادگی خود را برای رفتن به میدان جنگ اعلام داشتند. مخفی نماند که در هیچ جای قرآن نه سخنی از فتح ایران بدست اعراب رفته است و نه وعدهً تصرف خزائن پادشاهان این کشور به آنها داده شده است ولی در زمان خلافت عُمر اساسا" شمار مسلمانانی که امکان خواندن قرآن را داشتند از چند ده نفر، یعنی از مجموع با سوادان عربستان فراتر نمی رفت از آن گذشته تا زمان تدوین قرآن در دوران خلافت عثمان اصولا" این کتاب حتی در دسترس همهً با سوادان نیز نبود ، روایتی که در کتاب ابن هُشام ، قدیمی ترین تاریخ اسلام ، نقل شده است حاکی از این است که بعد از غارت تیسفون به دست اعراب با آنکه به هر یک از رزمندگان عرب چندین هزار درهم غنیمت تعلق گرفت ، هنوز مبالغ زیادی باقی مانده بود که دربارهً نحوهً مصرف آنها از جانب - سعد وقاص - از خلیفه کسب تکلیف شد ، و عُمر در جواب ، دستور داد که این مبلغ اضافی میان افرادی تقسیم شود که تعداد بیشتری از آیات قرآن را از بر داشته باشند ، ولی مسابقه ای که – سعد وقاص – بدین منظور ترتیب داد ، نشان داد که حتی مطلع ترین این نفرات بیشتر از جملهً " بسم الله الرحمن الرحیم " چیزی از قرآن نمی دانستند در ارزیابی این واقعیت پرنس Caetani در سالنامه های اسلام ، خود متذکر شده است که : اصولا" بیش از هشتاد در صد از جنگجویان عرب که در جنگهای قادسیه و جلولا ، شرکت داشتند ، خودشان هم مسلمان نبودند و حتی باطنا" با اسلام دشمنی نیز داشتند ، زیرا اینها همان کسانی بودند که در جنگهای ردّه با قوای خلافت جنگیده و شکست خورده بودند ، و آنچه واقعا" انگیزهً شرکت آنان در حملهً به ایران بود عطش غارتگری و دستیابی به غنائم بود ، بهمین جهت است که به تذکر یک محقق آلمانی ، در گزارش مفصل – سعد وقاص – به خلیفه عُمر در مورد فتح تیسفون ، که متن آن در سیره های مختلف اسلامی نقل شده است ، از همهً جزئیات نظامی و سیاسی این پیروزی به تفصیل سخن رفته ولی کلمه ای از موضوع تنفیذ اسلام در میان مغلوبان بمیان نیامده است .
به تعبیر کائتانی نبرد قادسیه در پوشش اسلامی خود عملا" یک غارتگری سازمان یافته منتها در مقیاسی بسیار گسترده تر از دیگر شبیخونهای سـُـنتی بود ، البته این غارتگری محدود به قادسیه نماند ، بلکه در همهً دوران حکومت مستقیم تازیان در ایران همچنان ضابطه بنیادی این حکومت باقی ماند.
مسئلهً مسلمان کردن ایرانیان در این سالها نه تنها مسئلهً اولویت داری برای حاکمان عرب نبود ، بلکه در مواردی چون دوران حکومت – حجاج بن یوسف – اصولا" از مسلمان شدن ایرانیان به بهانه های مختلف جلوگیری میشد تا در رقم جزیه های سنگین دریافتی از آنان کاهشی روی ندهد .


گفتگوئی با « شجاع الدین شفا » - به مناسبت انتشار کتاب
{ پس از هزاروچهارصد سال }

:::::::::::::::::::::ما - اينك - بيش از هر زمان ديگر نيازمند به شهامت و شجاعت اخلاقي هستيم تا حقيقت را ( همهْ حقيقت را ) ابراز كنيم ، و آنچه را كه تا حالا ( بدلايل مذهبي يا سياسي ) مدفون بوده از دل تاريخ مان استخراج كنيم.

« بــابـــک دوســــتـــدار »

:::::::::::::::::::::
((( خــــــــــبــرچـيــن)))

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home