Monday, June 23, 2003

دسـتــکاری در آیــات و ســور

مـــــن ايـــــــــرانــــــــيــــــم آرمـــــــــــانـــم رهــــائــــي
ازايـــــن ديــــــــن مــردم فـــــــريــــــب ريـــــــائـــــــــي:: مــــزدک ::


« شــجـاع الــدیــن شــفــا » : پـس از هــزاروچــهــارصـــد ســـال

تــغــیــیــر اســـلام از یـک دیــن عــربــی بــه آئــیــنــی جـــهــانــــــی از راه شــــمــشــــیـــر بــــــــــــود
.


در قرآن دهها بار تحمیل یک آئین از راه اجبار نفی شده است .
پیامبر اسلام خود به کرات منکر معجزه آوری شده بود ، ولی ثقة الاسلامها و آیت الله ها بیش از چهار هزار معجزه به وی نسبت داده اند .


دسـتــکاری در آیــات و ســور


سؤال : اعتقاد همهً مسلمانان بر این است که از زمان مدون شدن قرآن در زمان خلافت عثمان تاکنون دخل
و تصرفی در آن صورت نگرفته است . پیش از عثمان نیز قطعا" چنین دخل
و تصرفهایی در آن نشده بود ، در این صورت چطور میتوان در ارتباط با جنگهای برونمرزی اعراب به دستکاری در قرآن اشاره کرد ؟


شفا : اجازه دهید برای خوانندگانی که ممکن است در این باره آگاهی کافی نداشته باشند ، توضیح بدهم که قرآن جمعا" شامل
« 114 سوره و 6236 آیـــه » است که در طول 23 سال
بتدریج توسط پیامبر اسلام نخست در مکه و سپس در مدینه ابلاغ شده اند ، بخش مکی این کتاب یعنی آن بخشی که به سیزده سالهً اول دعوت اسلامی محمد در مکه مربوط میشود ، و مبانی
فکری و عقیدتی و مذهبی این آئین کلا" در آن عرضه شده اند ، شامل 4617 آیــه یعنی سه چهارم مجموع آیات قرآنی است ، و بخش مدنی دیگر آن که به دوران مدینه محمد مربوط است شامل
1613 آیــه یعنی یک چهارم باقیمانده آیات قرآن است . از نظر طبقه بندی سوره ها نیز بخش مکی قرآن 86 سوره و بخش مدنی آن 28 سوره را شامل میشوند.
با وجود این واقعیت روشن ، شاید برای بسیاری کسان شگفت آور باشد اگر تذکر داده شود که علیرغم همهً آنچه تاکنون دربارهً
جهاد مقدس اسلامی و شمشیر کشیهای مذهبی به آنها گفته شده
در تمام این بخش مکی قرآن یعنی در آن سه چهارمی از قرآن که به دوران دعوت اسلامی محمد در مکه مربوط میشود حتی
یک بار صحبتی از چنین شمشیر کشی به میان نیامده است ،
و نه تنها صحبتی از آنها نشده بلکه درست به عکس منطق تحمیلی یک آئین از راه اجبار ، نه یک بار و دوبار بلکه ده ها بار به صورتهای مختلف و در آیه های مختلف مورد نفی قرار گرفته است .
این ضابطه شمشیرکشی و غنیمت گیری را تنها در بخش مدنی قرآن یعنی در قسمتی از این کتاب میتوان یافت که به دوران جنگهای داخلی جامعه نوپای مسلمانان مدینه با دشمنان نیرومند و مـُـشرک قریشی آنها در مکه و به 65 نبرد بزرگ و کوچکی که در این راستا در عرض نــُـه سال صورت گرفت مربوط میشود ، به همین دلیل برخلاف آیات بخش مکی قرآن که جنبهً عام دارند ، آیه های این بخش مدنی تقریبا" همگی به
وقایع معینی از این دوران ، از قبیل جنگها و زد و خوردها یا وقایع مختلف سیاسی و قبیله ای یا توافقها و جدائیها و یا مسائلی صرفا"
خصوصی و گذرا مربوط میشوند به اضافه عموما" این ویژگی را دارند که با حضور شخصی محمد در صحنه ، چه در زمینه نظامی
و چه در زمینه های مختلف اجتماعی و روزمره ارتباط دارند و از این دیدگاه نیز نمی توانند به شرایط زمانی و مکانی بعداز درگذشت محمد تعمیم داده شوند ، وجوه ارتباط این آیه ها با رویدادهای معین در اکثر موارد در خود آیه ها به روشنی مشخص شده اند ، در تفسیرهای متعدد و معتبر قرآن بخصوص در تفسیر الکبیر سی جلدی طبری که معتبر ترین کتاب نوع خود در جهان اسلام است ، شآن نزول آنها مشخص
شده است ، با اینهمه و علیرغم همهً اینها آنچه در اسلام سفارشی دستگاه خلافت در نخستین سالهای پس از درگذشت محمد انجام گرفت ،
کاری درست در جهت مقابل همهً این واقعیتها بود ، بدین ترتیب که مفسران و فقهای این دستگاه خلافت در ماجرای مآموریتی
که بر عهده آنان گذاشته شده بود ، در باز نگری سراسری قرآن ، نخست تمام بخش مکی آن را که در آن اصولا" صحبتی از قتال و از غنیمت به میان نیامده بود کنار گذاشتند .
یعنی عملا" بر همهً 4600 آیه خط فراموشی کشیدند برای اینکه تنها به سراغ بخش مدنی 1600 آیه ای قرآن روند که در آن
به عکس از قتال و غنیمت به حد لازم سخن رفته بود ،
سپس از میان آیه های همین بخش نیز ، همهً آن مبتداها و خبرهایی را که از شآن نزول خاص هر یک از این آیات و از ارتباط آنها
با رویدادهای معین حکایت میکرد ، حذف کردند تا تنها
بر آن قسمتهایی انگشت گذارند که بتوان آنها را بصورت احکامی عام برای همهً شرایط زمانی و مکانی به مؤمنان عرضه کرد .


گفتگوئی با « شجاع الدین شفا » - به مناسبت انتشار کتاب
{ پس از هزاروچهارصد سال }

::::::::::::::::::::::ما - اينك - بيش از هر زمان ديگر نيازمند به شهامت و شجاعت اخلاقي هستيم تا حقيقت را ( همهْ حقيقت را ) ابراز كنيم ، و آنچه را كه تا حالا ( بدلايل مذهبي يا سياسي )
مدفون بوده از دل تاريخ مان استخراج كنيم.
« بــابـــک دوســــتـــدار »

::::::::::::::::::::::
((( خــــــــــبــرچـيــن)))

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home