Friday, June 13, 2003

وراثــــت در خــــلافـــت و امــــامـــــت

مـــــن ايـــــــــرانــــــــيــــــم آرمـــــــــــانـــم رهــــائــــي
ازايـــــن ديــــــــن مــردم فـــــــريــــــب ريـــــــائـــــــــي:: مــــزدک ::


« شــجـاع الــدیــن شــفــا » : پـس از هــزاروچــهــارصـــد ســـال


بـــا مــوروثــی شــــدن خــلافـــــت و امـــامــت اســاس ایـــــدئــولـــوژیــک اســـلام مــحـمــد فــرو ریـخـــــت.
امام زمان و غیبت او افسانه ای است که دکانداران دین برای سلطه گری خود ساخته و پرداخته اند .


وراثــــت در خــــلافـــت و امــــامـــــت


بی پرواترین افسانه ای که این بزرگواران ( امامان ) صرفا" در ارتباط با منافع صنفی خودشان ساختند ، افسانهً صاحب الزمانی بود که نه با هیچیک از مسیح های دیگر
و نه با مهدی های خود جهان اسلام شباهتی نداشت . زیرا منجی های موعود همهً مذاهب توحیدی و اساطیری منجمله " سائو شیانت "
آئین زرتشتی عموما" پیام آور صلح شناخته شده اند در صورتی که شمشیرکش آخرالزمان اثنی عشری فقط این مآموریت را داشت که با شمشیری که از آسمان برایش فرستاده میشد ،
آنقدر آدم بکــُشد که نه تنها خشکیها ، بلکه رودهای دجله و فرات را نیز خون فراگیرد و به تصریح شیخ صدوق در کتاب
" غــبــت " – " از هر هزار نفر یک نفر را هم زنده نگذارد " – وقتی که پسر خودش ( که از طالقان به یاری او آمده است ) بدو اعتراض کند که :
" چرا ؟ چرا اینقدر آدم میکــُشد ؟ - بالای منبر برود و لنگه کفش « علی اکبر » را نشان دهد و گریه کنان بگوید که :
" اگر همهً مردم روی زمین را هم بکشد باز هم تقاص این لنگه کفش را نگرفته است .
کسانی که خواهان اطلاعات بیشتری دربارهً این چنگیز پایان جهان باشند میتوانند این حدیث و دوهزار حدیث دیگری را که
" شیخ المحدثین مُـلا باقر مجلسی " ، جلد سیزدهم " بحار الانوار " خود را تماما" به نقل آنها اختصاص داده است ، در متن عربی یا در ترجمهً فارسی نزدیک به هزار صفحه ای
این کتاب بنام « مهدی موعود » بخوانند .

شجاع الدین شفا در گفتگوئی به مناسبت انتشار کتاب « پس از هزارو چهارصد سال »
:::::::::::::::::::::::::::::


ما - اينك - بيش از هر زمان ديگر نيازمند به شهامت و شجاعت اخلاقي هستيم تا حقيقت را ( همهْ حقيقت را ) ابراز كنيم ، و آنچه را كه تا حالا ( بدلايل مذهبي يا سياسي )
مدفون بوده از دل تاريخ مان استخراج كنيم.
« بــابـــک دوســــتـــدار »

::::::::::::::::::::::::::::::::::::
((( خــــــــــبــرچـيــن)))

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home