Sunday, June 08, 2003


مـــن ايــــرانـــيـــم آرمــــانـــم رهــــائــــي
ازايـــن ديـــن مــردم فـــــــريـــب ريـــــائــــــي

« مــــزدک »


بـا مــوروثــی شــدن خـلافــت و امــامــت اساس ایــدئــولــوژیــک اســلام مــحــمــد فـروریـخـتگفتگو با « شــجــاع الـــدیــن شـــــفـا » به مناسبت انتشار کتاب { پــس از 1400 ســال }ریشهً تقسیم بندی تسنُن و تشیع در اختلافات قبیله ای اعراب بود نه در اختلاف نظرهای دینی در هیچ آیه ای از قرآن اشاره ای به مذاهب تشیع و تینن نشده است.امــام زمــان و غـیـبـت او افـســانـــه ای اسـت که دکــانــداران دیـــن بــــرای سـلــطــه گـــری خــود ســاخــتــه و پــرداخـــتــــه انـــــد.


مــُـقـــــدمـــــــــــــــــه :
پیکار « شجاع الذین شفا » با حکومتی که به نام دین ، ایران را در ورطه ای چنین هولناک افکنده است ، پیش از هرچیز پیکاری فرهنگی است ، بی آنکه بخواهیم از اهمیت پیکار سیاسی علیه جمهوری اسلامی بکاهیم . پیکار شجاع الدین شفا این ویژگی را دارد که از یک سو رسوبات ذهنی چندین سده ای را پاک میکند و از سوی دیگر دریچه ذهن ایرانیان بویژه جوانان را به اُفقهایی می گشاید که تا کنون هیچکس به این روشنی به مردم میهن ما نشان نداده است .
ایران اگر از قبضهً حکومت دینی یا دکاندارانی که سده هاست دین را وسیلهً قدرت و ثروت قرار داده اند رهــــا نشود هر نوع رهــائی ای گذرا و لغزان خواهد بود .
کار شجاع الدین شفا در خور ستایشی دوگانه است یکی به دلیل دلاوری روشنگرانه اش و دیگری به دلیل زحمت پژوهشگرانه اش.
آخرین کتاب این پژوهشگر پُر کار زیر نام « پـــس از هــــزارو چهـــار صـــد ســـال » بتازگی منتشر شده است .
به این مناسبت گفتگویی با نویسنده « آقای شــفــا » انجام شده که بخش چهارم آن در نشریهً
{ کیهان لندن }
21 خرداد 1382 بچاپ رسیده است.


اســـــقــــرار هــــزارو چـــــهـــارصـــــــــــد ســــــــــالــــــه
اسلام از هنگام ظهور خود تاکنون به صورتی بی وقفه در بخش بزرگی از جهان ما مستقر بوده و جمعا" میلیاردها نفر پیرو داشته است ، آیا این استقرار هزاروچهارصد ساله تآثیری بنیادی در وضع اخلاقی و اجتماعی پیروان آن داشته و در مجموع برای ملتهای عضو جامعه اسلامی عامل سازنده ای بوده است ؟
- برخلاف شعار خوش آهنگ و بی محتوایی که چهارده قرن است در جهان اسلامی تکرار شده است ، اسلام چماقداری که در همهً این مدت در سرزمینهای اسلامی بر سریر قدرت بوده با آنکه همهً دستگاههای حکومتی و قضائی و آموزشی را در اختیار خود داشته است واقعا" نه اعتلائی اخلاقی نسبت به دورانهای ما قبل اسلامی مردم آنان برایشان به همراه آورده است و نه اعتلائی اجتماعی حد و مرز اجرای عدالت نیز در این جهان اسلام تقریبا" همیشه به گردن زدن و دست بریدن و سنگسار کردن و حد و تعزیر .
و همهً اینها تنها در مورد آفتابه دزدان محدود مانده است. همچنانکه پارسائی نیز در نماز جماعت و پهنای ریش مردان و حجاب زنان خلاصه شده است ولی در همهً این احوال چنان به صورتی پیگیر دروغ گفته شده و چنان فساد اخلاقی و فساد مالی بر همه این جوامع حکمفرما بوده است که در مجتمع جهان سومی 54 کشور اسلامی امروز جهان ما ، حتا یک کشور را نمی توان یافت که سوء استفاده های مالی در سطوح فراگیر مسئلهً اجتماعی شمارهً یک آن نباشد.

::::::::::::::::::::::::::::::::


ما - اينك - بيش از هر زمان ديگر نيازمند به شهامت و شجاعت اخلاقي هستيم تا حقيقت را ( همهْ حقيقت را ) ابراز كنيم ، و آنچه را كه تا حالا ( بدلايل مذهبي يا سياسي ) مدفون بوده از دل تاريخ مان استخراج كنيم.
« بــابـــک دوســــتـــدار »

::::::::::::::::::::::::::::::::::::

((( خــــــــــبــرچـيــن)))

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home