Monday, June 09, 2003


مـــن ايــــرانـــيـــم آرمــــانـــم رهــــائــــي
ازايـــن ديـــن مــردم فـــــــريـــب ريـــــائــــــي

« مــــزدک »


امــام زمــان و غـیـبـت او افـســانـــه ای اسـت که دکــانــداران دیـــن بــــرای سـلــطــه گـــری خــود ســاخــتــه و پــرداخـــتــــه انـــــد.گفتگو با « شــجــاع الـــدیــن شـــــفـا » به مناسبت انتشار کتاب { پــس از 1400 ســال }بـا مــوروثــی شــدن خـلافــت و امــامــت اساس ایــدئــولــوژیــک اســلام مــحــمــد فـروریـخـت


اســـــقــــرار هــــزارو چـــــهـــارصـــــــــــد ســــــــــالــــــه

تاریخ صاحب مقام های جهان اسلام ، از امیرالمؤمنین های 144 گانهً آن گرفته تا رهبران سیاسی چند هزار گانهً آن و تا بیضه داران شرع چند هزار گانهً به همان اندازه که از قدرت طلبان و از سودجویان آکنده است از مردان واقعی دین خالی است زیرا به چنین کسانی اگر هم گهگاه در اینجا و آنجا پیدا شده باشند ، هیچوقت اجازهً " فضولی " داده نشده است
اگر از 263 پاپــی که تا به امروز به جانشینی عیسی نشسته اند ، 32 پاپ بدست دشمنان مسیحیت کشته شدند.
در میان خلیفه های جهان اسلام بجز آخرین خلیفهً عباسی ، حتا یکنفرشان بدست دشمنان اسلام کشته نشد . در عوض از جمع 144 امیرالمؤمنین عرب و ترک 7 نفر به ضرب شمشیر خود مسلمانان به قتل رسیدند . 3 نفر در بستر خواب بدست زنان یا خواهران یا مادرانشان خفه شدند . 11 نفر مسموم شدند . 2 نفر با توطئهً نزدیکانشان در حمام داغ کباب شدند . 3 نفر از افراط در مقاربت و 13 نفر از افراط در باده نوشی و یک نفر از پُر خواری مردند . یک خلیفه بدست غلامان تــُرک خودش در یک بزم همجنس بازی قطعه قطعه شد . همین غلامان تــُرک بیضهً امیرالمؤمنینی دیگر را آنقدر کوبیدند که مــُرد و به دهان امیرالمؤمنین بعدی آنقدر آب نمک ریختند که خفه شد . چشم 5 خلیفه را میل کشیدند که یکی از آنها در حال کوری و گدائی در مسجدی مــُرد . یک امیرالمؤمنین دیگر در حین کبوتربازی از پشت بام افتاد . 14 امیرالمؤمنین عثمانی بدست فرزندان یا برادران خودشان خفه شدند . یک امیرالمؤمنین به دارالمجانین فرستاده شد . یکی دیگر خودکشی کرد و یکنفر به دار آویخته شد . یکنفرنیز به اتهام قرآن سوزی خلع و تبعید شد.
اجساد 14 امیرالمؤمنین امُوی به فرمان خلیفهً عباسی از گورهایشان بیرون کشیده شدند تا پس از شلاق خوردن در آتش سوزانده شوند و در دوران خلافت عثمانی ، اصولا" قانونی از جانب مجلس فقها وضع شد که هر سلطان تازه ای که به سلطنت و خلافت بنشیند حق دارد کلیهً برادران خود را خفه کند تا مدعی برای خلافتش نداشته باشد .
حتی خانوادهً خود پیامبر از این قانون جنگ قدرت برکنار نماندند ، زیرا هنوز سالی چند بر مرگ محمد نگذشته بود که همسر سوگلی او به روی علی پسر عم و داماد و خلیفهً شوهرش شمشیر کشید و نزدیکترین یاران این پسر عم ، حتی آنانکه از جانب محمد به نشلن منتهای وفاداری و وارستگی خود " عـُشره مـُبشره " یعنی
ده نفری شناخته شده بودند که در روز حساب یکسره به بهشت خواهند رقت در این شمشیر کشی جانب دشمنان او را گرفتند.گفتگو با « شــجــاع الـــدیــن شـــــفـا » به مناسبت انتشار کتاب { پــس از هـــزاروچـــــهــارصـــــــــد ســــال } انجام شده که بخش چهارم آن در نشریهً
{ کیهان لندن } 21 خرداد 1382 بچاپ رسیده است

::::::::::::::::::::::::::::::::::::


ما - اينك - بيش از هر زمان ديگر نيازمند به شهامت و شجاعت اخلاقي هستيم تا حقيقت را ( همهْ حقيقت را ) ابراز كنيم ، و آنچه را كه تا حالا ( بدلايل مذهبي يا سياسي ) مدفون بوده از دل تاريخ مان استخراج كنيم.
« بــابـــک دوســــتـــدار »

::::::::::::::::::::::::::::::::::::

((( خــــــــــبــرچـيــن)))

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home