Monday, May 26, 2003


مـــــن ايـــــــــرانــــــــيــــــم آرمـــــــــــانـــم رهــــائــــي
ازايـــــن ديــــــــن مــردم فـــــــريــــــب ريـــــــائـــــــــي

« مــــزدک »


:::::::::::::::::::::::::::::::::::

هــمــراهــی بــرای دمــوکــراســی آری ، هــمــراهــی بــرای نــجــات جــمــهــــوری اســلامــی نــــــــــه !.

""""""""""""""""""""""""""""""""

دمـــکــراســــی به فرهنگ دمکراتیک نیاز دارد ، و این فرهنگ را نمی توان وارد کرد ؛ بلکه آن را باید زايانيد و رویانید و پرورانيد و فراگسترانيد .

""""""""""""""""""""""""""""""""

«حفظ نظام» ، برنامه مشترک و همیشگی همه طیف ملی - مذهبی و اصلاح طلب حکومتی بوده است ، یعنی قابل تحمل کردن نظام از راه زدودن زبری ها و بی شر می های ناگزیر آن در یک شکل مردم فریبانه دیگر به نام «مردم سالاری دینی » و همه این ها نیز در چارچوب اخلاق اسلامی رواست؛ زيرا در اسلام، حیله گری و دروغ و تظاهر کردن از ذات اصولش جدانشدنی است.
« مردم سالاری دینی » نام دیگری برای حکومت مشروع است که تنها مشروعیت خود را با رای بی ارزش مردم بزک می کند


پرسشهاي شايان تعمق از جمهوری خواهان دوستدار دمکراسي


...... جمهوری خواهان دوستدار مردم سالاری تا آن جا که به نوع حکومت آینده مربوط می شود ، باید تکلیف خود را با همه طیف ملی – مذهبی و اصلاح طلبان حکومتی ، چه از نوع عمامه به سر و چه ازانواع خوشنماي دیگرش روشن کنند. هدف سیاسی اصلی این طیف، بزک کردن اسلام و جمهوری اسلامی است . این را حتی 154 نمایندگان معترض مجلس نیز در بیانیه اخیر خود به روشنی گفته اند : " دفاع از آرمانهای بلند انقلاب اسلامی يعنی استقلال، آزادی و حفظ نظام " (از نامه 154 نماینده مجلس ) ، «حفظ نظام» ، برنامه مشترک و همیشگی همه طیف ملی - مذهبی و اصلاح طلب حکومتی بوده است ، یعنی قابل تحمل کردن نظام از راه زدودن زبری ها و بی شر می های ناگزیر آن در یک شکل مردم فریبانه دیگر به نام «مردم سالاری دینی » و همه این ها نیز در چارچوب اخلاق اسلامی رواست؛ زيرا در اسلام، حیله گری و دروغ و تظاهر کردن از ذات اصولش جدانشدنی است. آیا دعوت کنندگان به اتحاد جمهوری خواهان ، (اگر خود را آلتر ناتیو حکومتی بدانند ) ، از این که در اساس رابطه دیگری با ملی – مذهبی ها و اصلاح طلبان حکومتی خواهند داشت آگاه اند ؟. آیا اینان می دانند که « مردم سالاری دینی » نام دیگری برای حکومت مشروع است که تنها مشروعیت خود را با رای بی ارزش مردم بزک می کند و از حکومت مطلوب آنان ، از حکومتی که به حقانیت بر آمده از آرای مردم تکیه دارد و به آنان پاسخگو ست ، به تعریف و به الذات تفاوت دارد ؟. روشن است که در باره مفید بودن یا حتی ضرورت همراهی تاکتیکی با این نیرو ها در راستای انتقال قدرت به مردم کوچکترین تردیدی نمی تواند وجود داشته باشد. همراهی برای دموکراسی آری ، همراهی برای نجات جمهوری اسلامی نه !.««« ایـــرج ارجـــمــنـــد راد »»»
تاریخ نگارش : ‏‏‏چهار شنبه‏، 2003‏/05‏/21
آدرس پست الکترونیکی نگارنده : arjemandrad@yahoo.com
درج این نوشته در نشریات وتارنما های اینترنتی بدون تغییر آزاد است.
نویسنده از دریافت دیدگاه های خوانندگان شاد می شود.
این نوشته در تارنمای اینترنتی { فرهنگشهر } بایگانی میباشد .
""""""""""""""""""""""""""""""


ما - اينك - بيش از هر زمان ديگر نيازمند به شهامت و شجاعت اخلاقي هستيم تا حقيقت را ( همهْ حقيقت را ) ابراز كنيم ، و آنچه را كه تا حالا ( بدلايل مذهبي يا سياسي ) مدفون بوده از دل تاريخ مان استخراج كنيم.
« بــابـــک دوســــتـــدار »

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

((( خــــــــــبــرچـيــن)))
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home