Sunday, November 10, 2002

اسلام شناسي « مقدمه »ايران آرامن ايرانيم آرمانم رهائي
از اين دين مردم فريب ريائي

««« ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند. »»»تاريخ ر’شد و گسترش اسلام و “ مسلمان سازي “ را نميتوان فهميد ؛ مگر آنكه: ابتدا خصلت “ خشن “ ؛ “ تند “ ؛ “ متجاوز “ و “ مهاجم “ آنرا بشناسيم .

اسلام شناسي
زمينه هاي اقتصادي - اجتماعي پيدايش اسلام
علي ميرفطروس
« ما - اينك - بيش از هر زمان ديگر نيازمند به شهامت و شجاعت اخلاقي هستيم تا حقيقت را ( همهْ حقيقت را ) ابراز كنيم و آنچه را كه تا حالا ( بدلايل مذهبي يا سياسي ) مدفون بوده از دل تاريخ مان استخراج كنيم.»

مقدمه
كتاب حاضر ؛ نتيجهْ سال ها تحقيق و تفكر من ( علي ميرفطروس ) در زمينهْ شناخت اسلام است.
از آن هنگام كه اسلام را ( بعنوان يك نظام عقيدتي و اقتصادي - اجتماعي ) براي توضيح بسياري از پديده هاي تاريخي و اجتماعي ؛ نارسا و ناتوان يافتم ؛
كوشيدم تا با برخورداري از يك بينش علمي و درك « فلسفهْ ناريخ » ؛ با اسلام ( كه قسمتي از دوران زندگي مرا نيز در اختيار گرفته بود )
برخوردي واقع گرايانه و در عين حال انتقادي داشته باشم و بر اين اساس ؛ زمينه اي براي مطالعات و تحقيقات اسلامشناسي خود ؛ فراهم ساختم .

’رشد روز افزون مبارزات طبقاتي در جامعهْ ما ؛ تلاش و نبرد بي امان زحمتكشان و بخصوص كارگران - براي دستيابي به آگاهي تاريخي - طبقاتي
و بلوغ سياسي ؛ بهره برداري و سوء استفادهْ طبقات حاكمهْ وابسته به سرمايه داري از اعتقادات و باورهاي مذهبي زحمتكشان در جهت تحكيم
و ” مشروعيت ” قدرت سياسي و عملكردهاي اجتماعي خود و بخصوص : كوشش هاي جناحي از روشنفكران مسلمان - كه با ارائهْ تئوري هاي التقاطي
و خرده بورژوائي براي « سوسياليزه كردن اسلام » و با تغبيرهاي ” ذلخواه ” و تفسيرهاي فريبنده از احكام اسلامي ( از جمله مالكيت )؛
« جامعهْ بي طبقهْ توحيدي » و « برابري اسلامي » را شعار خود قرار داده اند ؛همه و همه ؛ وظايف دشواري را جهت روشنگري ؛
تحليل و شناساندن بنيادهاي عقيدتي و نهادهاي اقتصادي - اجتماعي اسلام ؛ بر عهدهْ تيروهاي مترقي و انقلابي ميگذارد.
براين اساس ؛ مؤلف معتقد است كه : ” بررسي علمي و اقتصادي - اجتماعي ضهور اسلام و مطالعهْ تاريخ سياسي آن ؛ امروزه ؛
وسيلهْ مناسبي در مبارزهْ توده ها - براي دور ماندن از اشتباه - و سلاح قدرتمندي براي آنان
به آگاهي بيشتر و آينده اي روشن تر ميباشد.


مؤلف كوشيده است كه در طول تحقيقاتش ؛ بجاي تكيه بر ذهنيات خود ؛ بر انبوهي از اسناد اسلامي و مدارك تاريخي متكي باشد ؛
از اين نظر ؛ شايد كتاب حاضر يكي از مستندترين و علمي ترين تحقيقات موجود در زمينهْ اسلامشناسي باشد.

لازم بيادآوري است : مؤلف نخواسته كه بشيوهْ مرسوم تاريخ نويسان و محققان ايراني ؛ با بهم بافتن مطالب تكراري و زايد ؛
بر ” ’قطر ” و ” وزن ” كتاب خود بيفزايد ؛ بلكه كوشيده است كه بيشتر به جنبه هائي از تاريخ اسلام توجه و تآكيد نمايد كه از طرف اكثر مورخين
و محققين اشارهْ لازم به آن ها نگرديده است ؛ از اينرو: در اين كتاب ؛ خوانندهْ ايراني به مسائل و وقايعي از تاريخ سياسي و اقتصادي اسلام
آشنا ميشود كه شايد كاملا“ تازه و براي اوٌلين بار باشد.

اين كتاب ( اسلامشناسي ) ؛ جريانات اقتصادي - سياسي و اجتماعي اسلام ؛ از آغاز ظهور ” حضرت محمد ” تا قتل ” حضرت علي ” - را به بررسي ميگيرد.
محدود كردن تحقيق در اين مقطع زماني براي آنست كه خواننده ؛ خصوصا” با « اسلام راستين و اصيل »
( كه امروز با نام « نبوي » و « علوي » از « اسلام ا’موي » و « صفوي » متمايز ميگردد ) آشنا شود ؛ بديهي است كه
پرداختن به تحولات اقتصادي - اجتماعي و سياسي اسلام در دوره هاي بعد ؛ بر عهدهْ كتاب ها و تحقيقات ديگر ميباشد.

مؤلف بخوبي ميداند كه بسياري از مطالب و مستندات اين كتاب ” خوش آيند ” دشمنان « آگاهي » و ” مورد پسند ”
« تاريك انديشان متعصب و قشري » نيست ؛ با اينحال ؛ معتقد است كه نيروهاي آزادي خواه و انقلابي وظيفه دارند كه تحت سخت ترين شرايط ؛
ضمن تحليل واقع گرايانه و علمي از عقايد ديني ( كه امروزه بصورت يك ” ايدئولوژي مسلط ” باعث ركود و انحراف جنبش انقلابي ميگردد )
با تمام پندارها و توٌهمات ’خرده بورژوائي مبارزه كنند و در پرتو تحليل و تفكر علمي ؛ كارگران را در راه رسيدن به آگاهي هاي تاريخي خود
و دستيابي به آينده اي روشن تر ؛ كمك و ياري نمايند. --- ««« بابك دوستدار »»»
ادامهْ مباحث كتاب « اسلام شناسي » و زمينه هاي اقتصادي - اجتماعي پيدايش اسلام را فردا دنبال خواهيم كرد . با ما باشيد
((( خبرچين)))
((( هميشك )))

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home