Saturday, July 27, 2002

اسلام راستين و غربزدگي !!!

ايران آرامن ايرانيم آرمانم رهائي
از اين دين مردم فريب ريائي

تاريخ ر’شد و گسترش اسلام و “ مسلمان سازي “ را نميتوان فهميد ؛ مگر آنكه: ابتدا خصلت “ خشن “ ؛ “ تند “ ؛ “ متجاوز “ و “ مهاجم “ آنرا بشناسيم .


“ تند “ ؛ “ متجاوز “ و “ مهاجم “ آنرا بشناسيم .

توده هاي محروم ؛ ستمديده ؛ در خون نشسته ؛ قتل و غارت شده و بي پناه ايران پس از 24 سال تحمل و تجربة خونين حاكميت اسلامي ؛
بتدريج به آگاهي هاي تاريخي - طبقاتي خويش دست مي يابند ؛ اينك وظيفة همة نيروهاي آزاديخواه و انقلابي است كه - با حفظ همبستگي هاي درون خلقي -
ضمن مرزبندي دقيق و روشن با نيروهاي مبارزي كه براي استقرار (( جمهوري دمگراتيك اسلامي )) ميكوشند --
در تحقق يكي از مضمون هاي اساسي انقلاب دمكراتيك ايران يعني ((( اصل جدائي كامل دين از دولت ))) مبارزه نمايند.
بررسي آراء و عقايد نظريه پردازان “ اسلام راستين “ ( يعني خواستاران بازگشت به اسلام اوليهٌ ) مسئلة مهمي است كه بايد بطور جٌدي و اساسي به آن پرداخت.
(( اختلاف من « علي شريعتي » با او « آخوند سنتي » اختلاف پسر و پدري است در داخل يك خانواده ... )) “ اسلامشناسي - ج3 - ص 14 و 15 “

مرحوم “ محمد تقي شريعتي “ - بدرستي - يادآور ميشود كه : “ مبارزة ما در “ كانون نشر حقايق اسلامي “ در سه جهت صورت ميگرفت ؛ بعبارت ديگر : ما به سه طريق
مبارزه ميكرديم : نخستين مرحله : در جريان اين مرحله از مبارزات در عين اينكه ميكوشيديم بي پايگي مكتب كمونيسم و ماركسيسم را نشان بدهيم ؛
در برابر ؛ از اسلام سخن مي گفتيم و ارزشهاي اسلام را مطرح ميكرديم “ ( ويژه نامة استاد محمد تقي شريعتي - ضميمة نشريه ارشاد - شمارة 31 - 323 - خرداد 66 - ص 3 .
مقايسه كنيد با : مدافعات مهندس مهدي بازرگان در دادگاه نظامي شاه - ص 82 و 122 و 124 ).
در “ جهاد مقدس “ عليه ماركسيسم - بعداز 28 مرداد 1332 - كتابها و رسالات فراواني انتشار يافت و تني از متفكران و مؤلفان اسلامي در اين “ جهاد مقدس “ حتٌي
جوايز كتابخانة سلطنتي را نصيب خود ساختند از جمله نگاه كنيد به : ( فيلسوف و فيلسوف نما ها - آيت الله ناصر مكارم شيرازي - برندة جايزة كتابخانة سلطنتي - سال 39 ).

2 -- خصلت “ ضد غربي “
گفتيم كه : اسلام و حكومت اسلامي - اساسآ - يك نظام “ ايدئولوژيك “ است .
در اين نظام ؛ انسانها تنها با ارزش هاي “ ايدئولوژيك “ ارزيابي و داوري ميشوند : اعتقاد به مذهب ـ بعنوان “ يك استراتژي و يك ايمان “ و عقيده به “ قرآن “
بعنوان “ كلام آخر “ - همة ارزش هاي انساني و اجتماعي را تحت الشعاع خود قرار ميدهد. بنابراين : “ اصالت اسلام “ بعنوان يك “ حقيقت برتر “ - انحصارگرائي ؛
خودبيني و تمام خواهي ؛ جوهر ذاتي چنين نظام و تفكري است . برخورد متفكرين و روشنفكران مسلمان با “ غرب “ و “ تمدن غربي “ نيز از خصلت “ خودخواه “
و “ خودگرا “ي نظام اسلامي بر مي خيزد. همة نظريه پردازان “ اسلام راستين “ ( بويژه مرحوم دكتر شريعتي ) آنجا كه مدنيٌت ؛ آزادي ؛ دموكراسي و ديگر ارزشهاي
اجتماعي - سياسي “ غرب “ مطرح است يا به “ انكار “ مي پردازند و يا به “ اقتباس “ و “ استسلام “ يعني ( اسلامي كردن مفاهيم و مقوله هاي فلسفي ؛ سياسي و اقتصادي غرب )
دست مي يازند. نخستين نظرات ’مدوٌن نظريه پردازان “ اسلام راستين “ - در بارة غرب - را بايد در كتاب “ غرب زدگي “ ( جلال آل احمد ) جستجو كرد.
اين كتاب ؛ در حقيقت “ مانيفست “ روشنفكران اسلامي ايران در برخورد با تمدن و فرهنگ “ غرب “ است.
“ آل احمد “ - پس از سرگشتگي ها و آشفتگي هاي سياسي - فلسفي ؛ سرانجام به “ تفكر اسلامي “ بازگشت و در ادامة اين “ بازگشت به خويش “ از “ ناكجا آباد “ يك جامعة
بدوي سر در آورد كه اصلي ترين وسيلة توليد آن “ خيش “ و گاوآهن بود : “ آنوقت غرب زدگي ايجاب ميكند كه همين روستا را با همين شرايط بياندازيم زير لگد
تراكتورهاي جورواجور .... و اين تراكتورها چه ميكند؟ همة مرزها و سامان هاي اجدادي ( يعني ’سنتٌي ) را بهم ميزند و ...“( غربزدگي - ص 92 )
“ جلال آل احمد “ « بعنوان مدافع كليٌت تشيٌع اسلامي » ( غربزدگي - ص 78 ) در سراسر كتابش كوشيدتا “ عقل ستيزي “ خود را در لفافة “ غرب ستيزي “
و دشنام به روشنفكران غير مذهبي ( بعنوان غربزدگان ) بپوشاند و از اين طريق ضرورت “ بازگشت به خويش “ ( يعني بازگشت به فرهنگ تشيٌع ) را در جامعة در حال
تحول ايران ؛ توجيه و تبليغ نمايد. نگاه كنيد به : ( كارنامة سه ساله - ص 166و167 ).
با چنين برداشتي از “ غرب “ و “ غربزدگي “ است كه معروفترين نظريه پرداز “ اسلام راستين ( مرحوم دكتر شريعتي ) كوشش ميكند تا
“ نسل ما را از آن خيرگي و خود باختگي و احساس حقارت در برابر تمدن غرب رهائي بخشد “ ( شيعه - ص 35و129 - م.آ7 ).
ادامة اين ملاحظات را فردا دنبال خواهيم كرد.
“ به نقل از كتاب “ ملاحظاتي در تاريخ ايران ؛ اسلام و « اسلام راستين » “ نوشتة :
علي ميرفطروس
آگاهي از اين واقعيات تاريخي براي جوانان دردمند و بي پناه ايراني حياتي و ضروريست ؛ بويژه در اين روزهاي حساس و سرنوشت ساز.
همزبان حرفي بزن ؛ چيزي بگو ؛ كاري بكن
سرخ و آذر گونه و هشيار باش .

هميشك و خبرچين يادتان نرود.


((( هميشك ))) + ((( خبرچين )))

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home