Sunday, July 14, 2002

اسلام را بهتر بشناسيم 7

ايران آرامن ايرانيم آرمانم رهائي
از اين دين مردم فريب ريائي

تاريخ ر’شد و گسترش اسلام و “ مسلمان سازي “ را نميتوان فهميد ؛ مگر آنكه: ابتدا خصلت “ خشن “ ؛ “ تند “ ؛ “ متجاوز “ و “ مهاجم “ آنرا بشناسيم .

براي روشن شدن جزئيات مباحث مربوط به شناخت تاريخي از اسلام توصيه ميكنيم كه بخش هاي قبلي اين ملاحظات را حتمآ مطالعه بفرمائيد.
در زمان خلافت “ حضرت علي “ و حاكمان بعد از او نيز سياست “ مسلمان سازي “ توده هاي ايراني - با قهر و خشونت بسيار - رواج فراوان داشت ؛
بطوريكه در مدت كوتاه خلافت “ علي “ و خلفاي بعد از او شورشهاي متعددي عليه حاكميت اعراب و اسلام در ايران روي داد كه ما در اينجا فقط به آنها اشارة گذرائي ميكنيم ؛
«« براي مطالعة شرح مفصل آن ها ميتوانيد به كتاب هاي « ملاحظاتي در تاريخ ايران ؛ اسللام و .. + اسلامشناسي + پندار يك نقد » “ علي ميرفطروس “ مراجعه كنيد. »» “
به گفتة “ ابن اخوه “ : « اهل ذمه » ( زرتشتي ها ؛ مسيحي ها و يهودي ها ) متعهد شدند كه در شهرهاي خود كليسا و دير نسازند و كليسا هاي ويران را مرمت و آباد نكنند ؛
آنها همچنين موظف شدند تا “ اسب سوار نشوند و شمشير حمل نكنند و سلاح بر نگيرند “ ( معالم القربه في احكام الحسنه -- ص 37 و38 و39 ).
“ ابن اخوه “ ( كه خود كارگزار حكومت و مسئول و محتسب خراج بود ) در مورد چگونگي وصول “ جزيه “ از “ اهل ذمه “ يادآور ميشود :
“ چون محتسب ( مآمور ماليات ) براي اخذ جزيه نزد “ ذمي “ آيد ؛ او را پيش خود بايستاند و به او پس گردني زند و گويد : “ جزيه را بپرداز اي كافر ! “ ( معالم القربه - ص41 )
اعراب مسلمان ؛ به بهانه هاي مختلف - ايرانيان غير مسلمان را تحت فشارهاي اقتصادي قرار ميدادند . مثلآ : علاوه بر “ خراج “ و “ جزيه “ هر سال

بهنگام “ نوروز “ و جشن “ مهرگان “ مالياتي بنام “ عيدي “ نيز اخذ ميكردند بطوريكه در زمان “ معاويه
اين عيدي به 10 ميليون درهم ( حدود 10 ميليون فرانك ) ميرسيد. نگاه كنيد به : ( تاريخ يعقوبي -- ج 2 -- ص 145 و 280 ).
همچنين در روستا ها ؛ محصول باغها را به بهائي ارزان تر از معمول ؛ تخمين ميزدند و مطابق ارزيابي ظالمانة خود ؛ از روستائيان ماليلت ميگرفتند .
نگاه كنيد به : ( مالك و زارع در ايران - لمبتون - ص 112 + تاريخ تمدن اسلام - جرجي زيدان - ج 2 - ص 232 ).
اينگونه غارت ها و چپاول ها از يكطرف ؛ باعث فقر و فلاكت مردم شهرها و روستا ها و موجب عدم علاقة آتها به احياء شبكه هاي آبياري و. كشاورزي و گسترش
پيشه وري ميشد. و از طرف ديگر : با دخالت دولت ها در امور آبياري و كشاورزي ؛ ثروت سرشاري نصيب حاكمان عرب ميگرديد بطوريكه “ خالدبن عبدالله قسري “
( حاكم خراسان از سال 105 -- 120 هجري = 723 -- 723 ميلادي ) ضمن وصول بيست ميليون درهم ( حدود بيست ميليون فرانك ) حقوق سالانة خود ؛
مبلغ صد ميليون درهم ( حدود صد ميليون فرانك ) ديگر نيز از طريق غارت مردم بدست مي آورد .
درآمد فرزند او نيز 10 ميليون دينار ( = 220 ميليون درهم = حدود 220 ميليون فرانك ) بود.
( حجة الحق ؛ ابوعلي سينا - سيد صادق گوهرين - ص 66 + البداية والنهاية - ابن كثير شامي - ج 9 - ص 325 ).
“ اسد “ و “ اشرس بن عبدالله “ ( برادران خالد ) نيز سالها خراسان را غارت كردند ؛ بطوريكه : “ تعصب ها كردند با مردمان ؛ جماعتي را تازيانه ردند ؛
و دست هاي مردم را نعل كردند و به رعايا از ستم ها و بيدادگري هاي فراوان ؛ هيچ فرو نگذاشتند ؛ نگاه كنيد به : ( زين الاخبار - گرديزي - ص 112ـ115 )
و مقايسه كنيد با :( تاريخ طبري - ج 9 - ص 4166 - 4167 ).
“ عبدالرحمن بن زياد “ ( عامل « معاويه » در خراسان ) نيز پس از عزل خود ميگفت :
“ به اندازه اي مال با خود از ( خراسان ) آورده ام كه صد سال مرا بقرار روزي هزار درهم ( حدود هزار فرانك ) بس است “ ( تاريخ يعقوبي - 2 ص 171 ).
به نقل از كتاب “ ملاحظاتي در تاريخ ايران ؛ اسلام و « اسلام راستين » “ نوشتة : “ علي ميرفطروس
آگاهي از اين واقعيات تاريخي براي جوانان دردمند و بي پناه ايراني حياتي و ضروريست ؛
قيام و شورش هاي ايرانيان در زمان خلافت حضرت “ علي “ و حاكمان بعد از او را فردا دنبال خواهيم كرد.

همزبان حرفي بزن ؛ چيزي بگو ؛ كاري بكن
سرخ و آذر گونه و هشيار باش .
اگر نوشته هاي ما ارزش خواندن دارند ؛ لطفآ وبلاگخونة ما را به ديگر ياران معرفي كنيد. با سپاس
احساس غريبي مكن ++اينجا++ كه رسيدي

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home