Wednesday, July 10, 2002

اسلام را بهتر بشناسيم 5

ايران آرامن ايرانيم آرمانم رهائي
از اين دين مردم فريب ريائي

تاريخ ر’شد و گسترش اسلام و “ مسلمان سازي “ را نميتوان فهميد ؛ مگر آنكه: ابتدا خصلت “ خشن “ ؛ “ تند “ ؛ “ متجاوز “ و “ مهاجم “ آنرا بشناسيم .

براي روشن شدن جزئيات مباحث مربوط به شناخت تاريخي از اسلام توصيه ميكنيم كه چهار بخش قبلي اين ملاحظات را حتمآ مطالعه بفرمائيد.
در زمان خلافت “ حضرت علي “ نيز سياست “ مسلمان سازي “ توده هاي ايراني - با قهر و خشونت بسيار - رواج فراوان داشت ؛
بطوريكه در مدت كوتاه خلافت “ علي “ شورشهاي متعددي عليه حاكميت اعراب و اسلام در ايران روي داد كه ما در اينجا فقط به آنها اشارة گذرائي ميكنيم ؛
و براي مطالعة شرح مفصل آن ها ميتوانيد به كتاب هاي « ملاحظاتي در تاريخ ايران ؛ اسللام و .. + اسلامشناسي + پندار يك نقد » “ علي ميرفطروس “ مراجعه كنيد.
در زمان خلافت “علي “ ؛ مردم “ استخر “ - بار - قيام كردند و حضرت “ علي “ « زيادبن ابيه » ( عامل فارس ) را به سركوبي آنان فرستاد.
مردم “ فارس “ و “ كرمان “ نيز شورش كردند و حكام و نمايندگان “ علي “ را از شهر بيرون راندند و از دادن خراج و “ جزيه “ خوداري كردند و ...
مردم “ ري “ نيز در زمان “ علي “ - بار ديگر - طغيان كردند و از پرداخت خراج و “ جزيه “ خوداري كرده بطوريكه : “ در خراج آن ديار ؛ كسري پديد آمد و ....
مردم “ خراسان “ و “ نيشابور “ نيز - در زمان “ علي “ - بار ديگر سر به شورش بر داشتند و “ كافر شدند و مقاومت كردند “ و “ حضرت علي “ ....
نگاه كنيد به ( تاريخ طبري + مروج الذهب + آفرينش و تاريخ +فتوح البلدان + كامل ابن اثير + فارسنامه - ابن بلخي + ... )
اين ها فقط نمونه هائي از انزجار و اعتراض مردم ايران در زمان خلافت “ علي “ بود و نشان ميدهند كه عقيدة “ دكتر شريعتي “ - و ديگر نظريه پردازان
“ تشيع سرخ علوي “ مبني بر اينكه : “ ايراني اسلام را بخاطر عدالت و حق پذيرفت و اين دو اصل را در جبين هيچكس جز جبين “علي “ و رژيم او نديده بود ؛
تا چه حد بي اساس و بدور از حقايق تاريخي است .( در مورد “ عدالت “ و “ دادخواهي “ ؛ اقدامات اجتماعي و مواضع طبقاتي “ حضرت علي “ ؛ نگاه كنيد به :
« پندار يك “ نقد “ ... در بارة اسلام شناسي - علي ميرفطروس - ص 49 - 53 و ص 53 - 69 - 70 و 75 - 80 ).
بطوريكه اشاره كرده ايم : مقاومت و پايداري “ ايرانيان “ در برابر اعراب و سلطة اسلام به دوران خلافت « ابوبكر ؛ ’عمر و علي » ؛
محدود نبوده بلكه در سراسر دوران حكومت هاي “ اموي “ و “ عباسي “ نيز ادامه داشت :

در سال 90 (= 709 ميلادي )مردم “ بخار “ بار ديگر كافر شدند و ....
مردم “ فاراب “ نيز بار ديگر پيمان شكستند و “ ردت “ آوردند . و ...
دوران حمله و تسلط “ قتيبه “ بر نواحي « خوارزم ؛ بخارا ؛ مرو ؛ سمرقند ؛ و ديگر شهرهاي خراسان و ماورالنهر » ؛ - براستي - يكي از سياه ترين و خونبارترين ؛
دوران تاريخ ايران است. حملات و قتا و غارت هاي “ قتيبه “ در اين نواحي ؛ جمعيت ؛ آباداني و رونق شهرها را نابود ساخت و باعث فروپاشي مناسبات اقتصادي - اجتماعي و انزوال فرهنگي گرديد.
حكومت هاي اسلامي براي در هم شكستن مقاومت مردم شهرها جلوگيري از بروز شورش ها ؛ كوشيدند تا عده اي از قبايل و طوايف عرب را
به شهرها و روستا هاي ايران منتقل نمايند تا بعنوان “ چشم و گوش خليفه “ بر زندگي مردم شهرها و روستا ها نظارت كنند.
براين اساس ؛ اعراب فاتح در صلحنامه ها - از جمله قيد ميكردند كه “ مردم مغلوب ؛ بايستي اعراب مسلمان را در خانه هاي خويش جاي دهند و دارائي خويش را با آنان قسمت كنند “.
در زمان “ معاويه “ (41-61 هجري ) حاكم عراق 50 هزار سپاهي عرب را بهمراه خانواده هاشان به نيشابور و بلخ و مرو و دهات طخارستان و خراسان فرستاد .
بنظر ميرسد كه “ اختلاط “ ايرانيان با اعراب از همين زمان ؛ آغاز شده باشد ؛ بطوريكه در يكي دو قرن بعد ؛
بخش هائي از شهرها و روستا هاي مهم ايران بوسيلة “ اعراب مهاجر “ اشغال شده بود.
انتقال اعراب به ايران و مجاورت آنان با ايرانيان - غالبآ با تعرض و تصرف املاك و اراضي دهقانان و روستائيان ايران همراه بود .
در “ قم “ اعراب نسلمان - در يك روز - 70 تن از سران مجوس ( زرتشتي ) را سر بريدند تا مردم به مجاورت آنان راضي شدند. ( تاريخ قم - محمد قمي - ص 254 - 256 )
بدين ترتيب : با “ قهر و خشونت “ و با قتل عام هاي گسترده و خونين و با توسل به انواع فشارهاي سخت اقتصادي - اجتماعي و مذهبي ؛
“ اسلام “ وارد ايران شد ؛ با اينهمه تقريبآ در همة شهرها و ولايات ايران - حدود 250 سال - اكثر مردم از پذيرش “ اسلام “ خوداري كردند
بلكه با قبول “ جزيه “ ( ماليات سرانه ) به عقايد ديني و آئين هاي ملي خويش باقي ماندند.
“ به نقل از كتاب “ ملاحظاتي در تاريخ ايران ؛ اسلام و « اسلام راستين » “ نوشتة : “ علي ميرفطروس “
آگاهي از اين واقعيات تاريخي براي جوانان دردمند و بي پناه ايراني حياتي و ضروريست ؛
قيام و شورش هاي ايرانيان در زمان خلافت حضرت “ علي “ و حاكمان بعد از او را فردا دنبال خواهيم كرد.

همزبان حرفي بزن ؛ چيزي بگو ؛ كاري بكن
سرخ و آذر گونه و هشيار باش .

اگر نوشته هاي ما ارزش خواندن دارند ؛ لطفآ وبلاگخونة ما را به ديگر ياران معرفي كنيد. با سپاس
احساس غريبي مكن ++اينجا++ كه رسيدي

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home