Sunday, June 30, 2002

اسلام ؛ يك دين سامي

ايران آرامن ايرانيم آرمانم رهائي
از اين دين مردم فريب ريائي
مقدمه
بررسي تاريخ اجتماعي ايران ؛ شناخت جنبش ها و چهره هاي تاريخي - فرهنگي ؛ آگاهي از چگونگي حملات و هجوم هاي پي در پي اقوام بيگانه و نتايج ويرانگر اين حملات در فروپاشي مناسبات اقتصادي - اجتماعي و گسست هاي فرهنگي جامعة ايران و خصوصآ آگاهي از چگونگي حملة اعراب و استقرار اسلام ؛
و بازتاب اجتماعي - سياسي و نتايج فرهنگي آن در حيات تاريخي جامعة ما - از جمله مسائل مهمي است كه بايد به آنها پرداخت زيرا :
گذشتة “ تاريخي “ ؛ ضمن اينكه بخش بزرگي از “ هويت تاريخي “ و آگاهي ملي ما را تشكيل ميدهد ؛ در عرصة پراتيك اجتماعي نيز
عامل مهمي در چگونگي رفتار و منش سياسي - اجتماعي ما بشمار ميرود.
بررسي تاريخ اجتماعي ايران ضمن اينكه ما را با انبوهي از جنبش هاي عدالت خواهانه و با بسياري از متفكران آزادانديش كه براي استقرار آزادي و رهائي
انسان ها مبارزه كرده اند - آشنا ميكند ؛ در عين حال ؛ اين بررسي و شناخت ؛ باعث غناي “ حافظة تاريخي “ جامعه گرديده و آنرا در بر خورد با
مسائل اجتماعي- سياسي و مذهبي آينده ؛ هوشيارتر خواهد ساخت.« مقدمة كتاب “ ملاحظاتي در تاريخ ايران - اسلام و اسلام راستين “ از“ علي ميرفطروس
استقرار اسلام - چه در شبه جزيرة عربستان و چه در كشورهاي اشغال شده مانند « ايران » - هيچگاه با علاقه و تمايل قلبي مردم همراه نبوده ؛
بلكه - چنانكه در كتاب “ اسلام شناسي “ نشان داده ايم - “ قهر “ و “ خشونت “ - بعنوان شيوه اي براي اعمال حاكميت - در
« مسلمان سازي »قبايل عربستان و ملل مغلوب ؛ نقشي مهم و حتا اساسي داشته است. “ علي ميرفطروس

تاريخ رشد و گسترش اسلام را نميتوان فهميد مگر آنكه - ابتدا خصلت “ خشن “ ؛ “ تند “ ؛ “ متجاوز “ و “ مهاجم “ آن را بشناسيم .
اسلام يك دين “ سامي “ است و لذا بسياري از خصوصيات نژاد سامي را داراست.
نژاد سامي ؛ يك نژاد “ تند “ ؛ “ زود خشم “ ؛ “ حسا س “ و “ تيز “ است .
عرب “ در خونش ؛ تلاطم ؛ تهاجم ؛ تندي ؛ آشفتگي و ناآرامي دائمي سرشته شده است : همة خصوصيات يك عرب ؛ با “ تندي “ توآم است.
سامي ؛ اساسآ نژادي “ تند “ ؛ سريع و شتابزده است. بنابراين : اسلام بخاطر سرشت “ سامي “ خود - اساسآ ديني “ خشن “ ؛ “ تند “ ؛ “ متجاوز “ و “ مهاجم “ است .
اينكه در قرآن آنهمه به “ جهاد “ و“قتال “ تآكيد شده براي اينست كه اسلام “ خير “ را - اساسآ - در “ شمشير “ ميبيند و در نگاهش قدرت و شوكت در ساية “ شمشير “ بدست مي آيد.
« الخيرؤ كله’ في السيف و تحت ظل السيف و لا تقيم الناس الابالسيف ». « قرآن را با دقت بخوانيد »
در نظر محمد “ قهر “ و “ شمشير “ - در استقرار و قوام اسلام آنچنان اهميت داشت كه معتقد بود : “ بهشت “ ؛ زير ساية شمشير “ها است .
و يا “ شمشير “ها ؛ كليدهاي بهشت اند “. « نگاه كنيد به : “ نهج الفصاحه “ - سخنان حضرت محمد - ص 115 - حديث 576 + ص 280 - حديث 1787 »
با چنين اعتقادي حضرت محمد تآكيد ميكرد كه :
“ من با شمشير فرستاده شده ام و آنچه نيكوست در شمشير و با شمشير است ... من فرستاده شده ام تا درو كنم نه بگارم “
« تفسير طبري - سورة الحجر - آية 14 و سورة البروج - آية 32 + لسان العرب - ابن منظور - ج 11 - ص 250 »
محمد پيغمبري بود كه شعار ها و پيام ها را ميرساند و براي تحقق اين پيغام ها هم ميكوشيد ... شمشير ميكشيد و به همه اعلام ميكرد :
يا تسليم اين راه ( اسلام ) شويد يا از سر راه من كنار برويد ... و هر كس نرفت به رويش شمشير ميكشم .
“ « امت و امامت - ص 618 - 619 “ علي شريعتي “ »
آگاهي از اين واقعيات تاريخي براي جوانان دردمند و بي پناه ايراني حياتي و ضروريست ؛ ادامة آن را فردا دنبال خواهيم كرد.

همزبان حرفي بزن ؛ چيزي بگو ؛ كاري بكن
سرخ و آذر گونه و هشيار باش .
اگر نوشته هاي ما ارزش خواندن دارند ؛ لطفآ وبلاگخونة ما را به ديگر ياران معرفي كنيد. با سپاس
احساس غريبي مكن ++اينجا++ كه رسيدي.

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home