Tuesday, October 08, 2002

عقب نشيني تفكر مذهبي ”ايران آرامن ايرانيم آرمانم رهائي
از اين دين مردم فريب ريائي

««« ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند. »»»
تاريخ ر’شد و گسترش اسلام و “ مسلمان سازي “ را نميتوان فهميد ؛ مگر آنكه: ابتدا خصلت “ خشن “ ؛ “ تند “ ؛ “ متجاوز “ و “ مهاجم “ آنرا بشناسيم .


««« آنچنان به ” ايران ” علاقمندم كه حتا تمامت ” بهشت ” را به يك وجب ” خاك ايران ” ؛ معاوضه نميكنم..... »»» ” عارف قزويني ” »»»

««««« ما - اينك - بيش از هر زمان ديگر نيازمند به شهامت و شجاعت اخلاقي هستيم تا حقيقت را ( همهْ حقيقت را ) ابراز كنيم
و آنچه را كه تا حالا ( بدلايل مذهبي يا سياسي ) مدفون بوده از دل تاريخ مان استخراج كنيم.»»»»»


گفتگو با « علي ميرقطروس » و « ديدگاه ها »ي او را دنبال ميكنيم :
بخش هاي قبلي اين گفتگو را حتمآ مطالعه بفرمائيد

«« عقب نشيني تفكر مذهبي در اذهان عمومي »» - كه به آن اشاره كرده ايد - دستاورد بسيار بسيار ’مهمٌي است كه اگر چه با تجربه كردن
يكي از سياه ترين و خونين ترين حكومت هاي تاريخ معاصر بدست آمده ؛ امٌا - بي ترديد - در تكامل تاريخي جامعهْ ” ايران ” ؛ بسيار مؤثر خواهد بود.

««« براي بزانو در آوردن ” غول مذهب ” و در شيشه كردن كامل و قطعي آن ؛ اگر زماني باشد ؛ اينك و اكنون ؛ آن زمان فرا رسيده است. »»»
««« هرگونه ’مجاملهْ روشنفكران ما با مذهب و ’سستي در طرد و انزواي آن از حيات اجتماعي - سياسي جامعه ؛ --
امر دموكراسي و توسعهْ اجتماعي در ” ايران ” را - بار ديگر - با ’بن بست روبرو خواهد ساخت. »»»


آنچه كه در اين سيزده سال بر جامعهْ ما گذشته ؛ ميتواند چشم اندازي باشد كه آن بهتر و روشن تر بتوانيم تاريخ ” ايران ” بعداز اسلام
و محدويت ها و مشكلات متفكران قرون گذشته در بيان عقايدشان را درك كنيم.

- در كنار اين ” عقب نشيني تفكر مذهبي ” هنوز كساني هستند كه با توسل به ” اسلام راستين ” و ” تشيٌع انقلابي ” مدعي اسلام ديگري هستند و ...

گفتگوگر - ” - كساني كه تصٌور ميكنند ” حكومت اسلامي ” ربطي به ” خمينيسم ” ندارد و استقرار ” اسلام راستين ” يا ” جمهوري دموكراتيك اسلامي ”
را ’مژده ميدهند - بي ترديد - آزمايش خونين تر و هولناك تري را براي مردم ما تدارك ميبينند. طبيعي است كه اسلام - بعنوان يك مقولهْ ايماني -
در نزد اشخاص مختلف ؛ مينواند تعبيرها و تفسيرهاي مختلفي داشته باشد ؛ امٌا در عرصهْ واقعيت هاي تاريخي ؛ كساني كه با چگونگي استقرار اسلام
در شبه جزيرهْ عربستان آشنا هستند ؛ شباهت هاي شگفت و فراواني بين عملكردهاي سياسي - اجتماعي و مذهبي ” حضرت محمد ” و ( علي )
با ” ايت اللٌه خميني ” مي يابند ( چه قبل و چه بعداز كسب قدرت ) و بر اين نكته نآكيد ميكنند كه ” اسلام راستين ” يعني ( اسلام نبوي و علوي )
همين است كه ما اينك در ” ايران ” شاهد و ناظر آن هستيم : در اين باره - مثلآ - ميتوانيم آيه هاي ” مكيٌ ” حضزت محمد ( مبني بر « لا’ اكراه في الدين » ؛
و استقرار حكومت مستضعفين ) را با وعده هاي ” آيت اللٌه خميني ” در « پاريس » ( مبني بر « آزادي همهْ احزاب و اديان » و استقرار قسط و عدالت اجتماعي )
و نيز آيه هاي ” مدني ” حضرت محمد ( مبني بر قلع و قمع ’متحدين يهودي و مسيحي خود ) را با عملكردهاي بعدي ” خميني ” در ايران
( مبني بر حذف گام بگام « متحدين ديروز » ؛ تعطيل همهْ احزاب آزاديخواه ؛ توقيف روزنامه هاي مستقل و سركوب اقليٌت هاي قومي و مذهبي ) را با هم مقايسه كنيم.

برگرفته از كتاب «« ديدگاه ها »» گفتگو با : ” علي ميرفطروس ” به همتٌ : بهروز رفيعي
فردا ادامهْ اين گفتگو را دنبال خواهيم كرد.با ما باشيد

هميشك و خبرچين يادتان نرود.


((( خبرچين)))
((( هميشك )))

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home