Thursday, May 27, 2010

نگاهی به برخی از محوطه-های باستانی در معرض خطر نابـودی

انجمن ايران شناسی کهن دژ[+]آتشکـده-ی تپه نوشیجان ملایر


با اين اميد که روزی, ديگر نگران تخريب اين نمونه-های بی نظير تمدن چندين هزار ساله ايران زمين نباشيم

در صورت امکان خواهشمنديم ما را در انتشار اين گزارش و توضيحات تکميلی بعدی ياری فرماييد
گزارشی اجمالی در خصوص وضعيت تپه-های باستانی در استان همدان
(گزارش عمومی شماره 2)
"انجمن ايران شناسی کهن دژ"، به عنوان تنها مجموعه غير دولتی فعال در زمينه ميراث فرهنگی در استان همدان پيرو گزارش اوليه-ای که ماه گذشته از سوی اين انجمن انتشار يافت لازم می داند باز هم توجه همگان را به برخی از تپه-های و محوطه-های در معرض خطر و نيازمند توجه بيشتر استان همدان جلب نموده و از مسئولين مربوطه يک بار ديگر بخواهد تا توجه روزافزونی را به اين يادگار-های کهن معطوف نمايند، لازم به ذکر است در برخی از بنا-ها و محوطه-هايی که در گزارش-ها ذکر می گردد کاوش-ها و مرمت-هايی صورت گرفته است اما همچنان نيازمند توجه بيشتری می باشند و برخی ديگر از محوطه-های باستانی نيز وجود دارد که ميزان خطرات احتمالی در مورد آنها در حال حاضر اندک می باشد و انجمن به دليل جلوگيری از تخريب-های حاصل از کاوش-های احتمالی برخی سودجويان از انتشار اسامی و اطلاعات آنها در حال حاضر خودداری نموده اما همچنان مورد توجه ياران کُهن-دژ می باشند و در صورت عدم توجه لازم در گزارش-های بعدی اشاره خواهد شد.
نگاهی به برخی از محوطه-های باستانی در معرض خطر نابودی

تپه شرف آباد نهاوند: که بنا بر اظهار نظر برخی از کارشناسان بخش-هايی از آن تخريب شده است!

تپه بابا قاسم نهاوند: اين تپه نيز با مشگل ساختمان سازی در نزديکی تپه و کودگيری از آن مواجه است!

تپه علوی جوکار, تپه ازناو, تپه انوج و قلعه سليمان خان بور بور ملاير :که در معرض تخريب-های محلی هستند!

تپه خاکريز, تپه حشام آباد و تپه جنت آباد در اسد آباد
: اين تپه ها نيز به دليل قرار گرفتن در روستا در معرض خطر هستند.

تپه همه کسی، تپه باباکمال تويسرکان، کاروانسرای ذغالی-ها در همدان
نکته بسيار مهم در مورد اين تپه ها خطر تخريب-های محلی و برداشت خاک آنها به سبب مصارف کشاورزی, ساختمان سازی و يا کاوش-های غير مجاز و سود-جويانه است که در آينده نزديک در نوشته کاملتری به جنبه-های مختلف آن خواهيم پرداخت.

با اين اميد که روزی, ديگر نگران تخريب اين نمونه-های بی نظير تمدن چندين هزار ساله ايران زمين نباشيم

انجمن ايران شناسی کهن دژ [+]
خرداد ماه 1389

Labels: , , , , ,

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home