Sunday, May 16, 2010

ِپيـام خون پنج ايرانی کُرد زبان
احمد پنـاهنــده


پیام خون کمانگر-ها این نیست که چون انسان تب کرده-ای، سریع عرق بکنیم و سپس سرد شویم.
پیام خون کمانگر-ها این نیست که در فقدانش دسته های سینه زنی راه بیاندازیم و بر سر بکوبیم و گریه سر دهیم.
پیام خون کمانگر-ها این نیست دوباره علم فرقه-ای بلند کنیم و نیروهای مخالف حکومت اسلامی را خودی و غیر خودی صف بندی کنیم.
پیام خون کمانگر-ها هشداری است که از واگرایی خرد گریز بیرون بیاییم و به اتحاد خرد گرا آغوش بگشاییم.

اعدام جنایتکارانه-ی پنج تن از فرزندان ایرانزمین باید بیش از هر موضوعی هشداری باشد به همه سازمان-ها و احزاب سیاسی ِ سراسر ایران که از واگرایی ِ خرد-گریز بیرون بیایند و به همگرایی خرد-گرا آغوش بگشایند.
فراموش نکنیم که همه-ی ما در هر گوشه-ی ایرانزمین که نیاخاکمان بوسیله-ی ادامه دهندگان راه وُ روش ِ تازیان ِ بی فرهنگ و ضد انسان وُ کرامت انسانی اشغال شده است، قربانی همین تازی صفتان خونخواری هستیم که اکنون در جای جای ایرانزمین خون می ریزند.
از یاد نبریم که دشمن همواره تا زمانی قوی است که بین ما تفرقه باشد و آنگاه می تواند با دست باز دست به کشتار ما ایرانیان از هر قوم و دین و مذهب و مسلکی بزند و ما در این نبرد نا برابر به جای حمله متحد به دشمن که آمده است گام به گام از همه-ی ما قربانی بگیرد و خانه وُ وطنمان را بر سرمان خراب کند، هرباره زخم کهنه شده-ی تاریخی را پیراهن عثمان می کنیم و به جان یکدیگر می افتیم. ادامــه[+]

Labels: , ,

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home