Saturday, August 14, 2010


عوامفریبی ِ بی بدیل از هر دو جناح


احمد پناهنده
[+]

اجازه ندهیم ایران را به پای اسلام قربانی کنند.
اجازه ندهیم که این کسان از ناکسان وقیح-تر با نام ایران و یا از عِرق وطن پرستی ایرانیان سواستفاده کنند تا به مقصود خود که همانا ذلیل کردن هر چه بیشتر ایرانی و سپس ویرانی ایران است، برسند.

این روزها برای منحرف کردن افکار عمومی ایرانیان و سپس جهانیان هر یک از جناح-های حکومت اسلامی برای یارگیری از مردم ایران دست به عوام فریبی غریب و سخیفی زده اند تا مخالفت مردم سراسر ایران را با تمامیت حکومت اسلامی، از سر خود بر گیرند و آنها را در دعوایی در گیر کنند که سودش اگر هوشیار نباشیم، فقط در جهت ابقای همین حکومت فایده می افتد.

به خاطر بسپاریم که جناح حاکم میرنده است و قدرت باز سازی سیستم و کسب مشروعیت مجدد را ندارد اما در مقابل جناح مغلوب چون عوامفریبانه امروز بین مردم است می تواند در صورت به هم خوردن تعادل قوا به نفع آنها همین قدرت اسلامی را با چهره-ی بزک کرده-تر باز سازی کنند و اندکی بیشتر برای همین حکومت اسلامی زمان بخرند.

هوشیار باشیم که مبادا وعده-های میان تهی هر یک از آنها ما را از مسیرمان که همانا آزادی ایرانی از ایلغار اسلامی است، خارج کند.

داستان چیست؟[+]بخـوانيــد تا بـدانيــد

Labels: ,

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home