Sunday, December 12, 2004

اتهامات ! بـی حـقــوقـی بشــر در ايـــــران


هـيچ ديـنی را نمی تـوان يافـت کـه مثل اســلام بـرای پيشبـرد تعـالـيـم و انـديشـه هـايش،
اينـهـمـه به تهـديــد و قـتـل و ارعـاب متـوسّل شـده باشـد.
درواقـع، تاريخ رشـد و گـسترش اســلام را نمی توان فـهـمـيـد مگـر اينکـه ابتـداء
خصلـت خـشـن، تــنـد، مــهــاجــم و مــتــجــاوز آنـرا بشنـاسيـم.

«مـيـرفـطـروس – عــلـی»[+]
×!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!×

راز بقای حکومت مــُـلاها، نه در قدرت، که در ضـعـف و پـراکـنــدگــی ماست!

×!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!×

اتهامات رايج و قانون مجازات اسلامى در حکومت مـُـلا ها برای خفه کردن ندای آزادی و آگاهی


ترغيب به فساد
توزيع كتاب غيرقانونى
ملتهـب کردن جو جامعه
شركت در تـجمعات غير قانونى
جـاسـوسی و خيانت به كشـور
براندازی و توهین به مقدسـات
مفاســد اخلاقی، روابط نامشـروع
جـاسـوسـى براى دولـت هاى بيگانه
توهـيـن و افتـراو تشويش اذهان مسوًلان
تبليـغ عـليه نظـام مقدس جـمهورى اسلامى
اقـدام عـليه امنيت داخلى جـمهوری اسـلامی
نشــر مطالب الـحادى و مخالف موازين اسـلامى
نشــر اكاذيب به قصـد تشـويش اذهان عــمـومى
تبليغ به نفـع گـروه هاى مـخالف نظـام اســلامی
توهـيـن به برخى از مسئـولين نظام جـمهوری اسـلامی
نشر اكاذيب، افـتـرا و توهيـن به مقامات رسـمي كشور
ترويج مطالبى كه به اساس جـمهورى اسـلامى لطمه وارد مى كند
ارتباط با سفارتخانه ها،تقویت جهت دار تشکل های غیر دولتی و... عملیات زرد
اقدام عليه امنيت ملی نظام مقدس جـمهوری اسـلامی از طـريق شعار نويسی روی ديوار
براندازي واقدام عـليه نظام واخلال در امنيت ملي وتوهـيـن به مسئولين وآتش زدن پرچم!

موارد اتهامی «فرشته قاضی» روزنامه نگار توسط دادسرا علاوه بر اقدام بر علیه امنیت کشور، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام، عضویت در گرو ه های معاند داخلی، حضور در اجتماعات و اغتشاشات ضد نظام، دفاع از قاتلین در راستای جو سازی علیه قوه قضائیه( منظور افسانه نوروزی بوده است).

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
برای ترسيم و مقايسه وضعيت حقوق بشر در ايران يک سری آمار و ارقامی را به شما ميدهم که البته فقط 6 ماهه اول سال 1383 را در بر می گيرد و بر مبنای اخبار منتشر شده در روزنامه ها و منابع خبری خود رژيم تهيه و تنظيم شده اند:
353 مورد احضار، بازجوئی و دستگيری فعالين دانشجوئی؛
135 مورد احضار، بازجوئی و دستگيری و برخورد با روزنامه نگاران؛
843 مورد احضار، بازجوئی و دستگيری فعالين سياسي، فرهنگی و دينی؛
دستگيری 1784 نفر به اتهام بدحجابي، رقص و مسائل اجتماعی؛
109 مورد قتل مردم توسط نيروی انتظامی؛
46 مورد اعدام در ملاء عام؛
62 مورد محکوم به اعدام و در انتظار اجرای حکم؛
5 مورد قطع اعضای بدن و 3 مورد مرگ بر اثر شکنجه در زندانها.
............
بخشی از گفتگوی راديو فرانسه با آقای حسين ماهوتيها هماهنگ کنندة شبکهً فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی / به نقل از سايت روشنگری:
متن کامل مصاحبه: [+]
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
مـيـرفـطـروس می گويـــد:

برای رژيمی که مـدعی ساختن جهـانی تازه بـر اساس ايـدئـولـوژی و الگـوئی از پيـش معـيـّن است و برای رژيمی که بـقـول هـيـتـلـر و استـالـيـن می خواهـد "انسان هائی طـراز نـوين" بسازد که جز به مسلک و ايدئولوژی رسمی به چيزی نيانديشند، طبيعی است که هـيچگونه اصول اخلاق شخصی يا ارزش هائی که از حوزهً کنترل رهبری جامعه خارج باشد، قابل تحمّـل نيست. بنابراين،
هم رژيم تـوتـالـيـتـر و هم رژيم اسلامی می کوشد تا اصول و اخلاق خاص خود را جانشين اصولی سازد که در دستـگاه هـای اخـلاقـی و ارزشـی پيشيـن وجــود داشـتــه است.

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home