Wednesday, December 08, 2004

هــمــه پــرســی = هــمــبستــــگـــی


هـيچ دينی را نمی توان يافت که مثل اســلام برای پيشبـرد تعاليـم و انديشـه هـايش،
اينـهـمـه به تهـديــد و قـتـل و ارعـاب متـوسّل شـده باشـد.
درواقـع، تاريخ رشـد و گـسترش اســلام را نمی توان فـهـمـيـد مگـر اينکـه ابتـداء
خصلـت خـشـن، تــنـد، مــهــاجــم و مــتــجــاوز آنـرا بشنـاسيـم.

«مـيـرفـطـروس – عــلـی»[+]
×!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!×
:: رفراندوم وبلاگی ::
نظرسنجی درباره رفراندوم[+]

رفراندوم (هـمـه پـُرسـی) طـنـاب داريست که رژيـم اســلامـی را خفــه خــواهــد کــرد.


از خود سوًال می کنم:
"آيا بعداز 26 سال حکومت مـُلا ها هنوز وقت آن نرسيده که برای رهائی از چنگال اين طاعون سياه مذهبی، متحد شويـم"؟
راز بقای مـُلا ها، ضعف و پراگندگی ماست! اينطور نيست؟

طی هفته گذشته نوجوانان و جوانان دانش آموز کرمان شعار نويسی بر روی ديوار های شهر را شروع کرده اند و در کرمان يک حکومت نظامی اعلام نشده اعمال می شود، تا امروز تعداد 27 دانش آموز توسط پاسداران یگان ويژه سپاه کرمان دستگير شده اند،
ولی مبارزهً بچه ها پيگيرتر ادامه دارد.

بينوايان کارتن خواب در شبهای سرد تهران، شيراز، اصفهان، مشهد، همدان، خرم آباد و...
يخ زده جان می دهند!
و فائزه دختر بچهً ده سالهً چادر خواب بـَمی در شعله های آتش جزغاله می شود!؟!؟!؟

احـمـد بـاطـبـی کجـاست؟؟؟ از او خبـری نيست؟!!!


~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
مـيـرفـطـروس می گـويـد:

چه بايد کرد؟ گفتم! قدرت رژيم، در ضعف و پراکندگی ماست. جامعهء ايران –به تعبير دقيق- کشتی شکسته‌ای است که اين سه‌چهارم آن در غرقاب فقر و بيکاری و عقب‌ماندگی و اعتياد و اختناق و گسستگی‌های عاطفی و خانوادگی غرق شده است. رژيم اسلامی نه تنها امکانات اقتصادی و مادّی جامعهء ما را نابود کرده، بلکه –مهمتر از همه- غرور ملّی و روحيهء انسانیِ مردم ما را به تباهی کشانده است. در چنين شرايطی که مردم ما، در داخل ايران، امکان ابراز علنی اعتراضات و مخالفت‌های خود را ندارند، اين به عهدهء ايرانيان خارج از کشور، خصوصآ با روشنفکران ماست که با هوشياری و درک حساسيت اين لحظات، با همبستگی و تفاهم ملّی، در مبارزات آزاديخواهانهء مردم ما، نقش فعال داشته باشند.
........................
ايـرانيـان، همواره در زير يک سقف تاريخی - فرهنگی زندگی کرده‌اند[+]
روزنامهء کيهان ( لندن)، شمارهء 478، 21 اکتبر 1993

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home