Thursday, November 25, 2004

آگا هی سر آغاز آزادی ا ستمـن! ايـرانـيـم، آرمـانـم رهـائـی
از ايــن ديــن مـــردم فــريب ريـائــی


..::: مــزدک :::..
بمباران را شروع کنيد!
Arabian Gulf
برای آگاهی از چگونه بمباران را شروع کنيد به اين [+]سايت برويد.
×!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!×


وقتی حقيقت آزاد نباشد، آزادی، حقيقت ندارد


هـيچ ديـنی را نمی تـوان يافـت کـه مثل اســلام بـرای پيشبـرد تعـاليـم و انـديشـه هـايش،
اينـهـمـه به تهـديــد و قـتـل و ارعـاب متـوسّل شـده باشـد.
درواقـع، تاريخ رشـد و گـسترش اســلام را نمی توان فـهـمـيـد مگـر اينکـه ابتـداء
خصلـت خـشـن، تــنـد، مــهــاجــم و مــتــجــاوز آنـرا بشنـاسيـم.

«مـيـرفـطـروس – عــلـی»[+]
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
در وبگردی های شبانه ام به سايت بنياد
فرهنگ ايران
برخوردم به کتابخانه اش رفتم،
مقالهً «آگاهی سر آغاز آزادی است» نوشته: (آله دال فک) را برای معرفی آدرس اين سايت انتخاب کردم

پیام از دل برخا سته ام را به همه هم میهنان بویژه دختران وپسران جوان . آینده سازان میهن ملا خورشده با این فراز آغاز میکنم:

آگا هی سر آغاز آزادی ا ست


اگر کسی آزادی را نشنا سد واز بهره مندی آن آگاه نباشد ، برای دستیابی برآن کوششی هم نخواهد کرد

حال ببینیم درون مایه کلام الله رهاورد محمد(خود خوانده رسول الله )چیست ؟

الله آمده دراین کلام الله . نه ازخرد ودانش وبینش وآگا هی بهره مند است ونه بوئی ازدادگری برده است .
بخشی از دستورهای او مشتی دروغ، فریب، مکر، ودشمنی آشتی ناپذیر با آزادی وشادی وشادمانی . بازگوکردن افسانه های پیشین تیره های یهود وتازی و دلدادگی ها که بارها وبارها بازگو گردیده است . چگونگی همسر گزینی، ازدواج، طلاق، ارثیه، ازدواج زنان همسر مرده . حیض ونفاس زنان .جنگ وکشتار وگردنه بندی . را هزنی . تاراج دار وندار کاروانیان و مردم به فرمان الله که در این رهگذر همه جا وهمیشه الله وفرشتگانش باپرچم اسلام وبادصرصر وزلزله وسنگباران همراه محمد خود خوانده رسول الله بوده وبیاریش شتافته اند .

بخشی دیگر از کلام الله .بندگی . بردگی . غلامی . کنیزی . نابرابری . دسته بندی مردان به دو دسته آزاد وبنده وبرده وغلام . همچنین دسته بندی زنان به دو دسته آزاد وناآزاد که همچون کالا در شمار ملکی متصرفی مالک در می آیند . ازدواج نکردن با کنیزان مگر برای رفع عزوبت . گمراه کردن مردم ودردست گرفتن روزی آنها . سرپرستی امور پائین تنه رسول الله همیشه ودر همه جا بخشیدن زنان مومنه بی قید شرط مهر خود را به رسول الله که بروجود عزیزش بد نگذرد تا پس از این گونه همخوابگی آزاد حلال شده و را هی عشرتکده الله(بـهـشـت) گردند.
آزادی وحلال بودن نکاح با برخی از محارم برای انبیا . چگونگی گذران در شادیکده الله (...عشرتکده = بهشت) وشگنجه گاه آزادی خواهان (دوزخ) و

×!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!×
پیام آزادی - 31ماه اوت 2004 - 10شهریورماه - 1383 - 2712
آله دال فک

برای خواندن متن کامل اين پيام آموزنده و ساير مقالات و کتاب های آگاهی دهنده به کتابخانهً بنياد فرهنگ ايران مراجعه بفرمائيد.

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~


ما-اينك-بيش از هـر زمـان ديگـر نيـازمـنـد بـه شـهـامـت و شـجـاعـت اخـلاقـي هــستيـم
(هـمـهْ حـقـيـقـت را) ابـراز كـنـيـم، تا حـقـيـقـت را
و آنچه را كه تا حالا ( بدلايل مذهـبي يا سيـاسي )
مدفـون بوده از دل تاريخ مان استخراج كـنـيـم.
مـلــتي كه تاريخ خـود را نشنـاســد؛ ناچار است آنـرا تـكــرار كـنـد.

«بــابـــک دوســــتـــدار»
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

بـی خـــــدا وکــــافــرم؛ از اهــل ايـمـان نـيـســتـم
زادهً ايــران زمـيـنــم ؛ مـــن مــســلـمـان نيـسـتـم

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home