Tuesday, November 23, 2004

تهران، پايتخت يک کشور اسلام زده است و...!!!مـن! ايـرانـيـم، آرمـانـم رهـائـی
از ايــن ديــن مـــردم فــريب ريـائــی


..::: مــزدک :::..
×!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!×

وقتی حقيقت آزاد نباشد، آزادی، حقيقت ندارد


هـيچ ديـنی را نمی تـوان يافـت کـه مثل اســلام بـرای پيشبـرد تعـاليـم و انـديشـه هـايش،
اينـهـمـه به تهـديــد و قـتـل و ارعـاب متـوسّل شـده باشـد.
درواقـع، تاريخ رشـد و گـسترش اســلام را نمی توان فـهـمـيـد مگـر اينکـه ابتـداء
خصلـت خـشـن، تــنـد، مــهــاجــم و مــتــجــاوز آنـرا بشنـاسيـم.

«مـيـرفـطـروس – عــلـی»[+]
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

تهران، پايتخت يک کشور اسلام زده است و...!!!

جانا سخن از درد دل ما گوئی
به نقل از صفحهً مطالب خوانندگان
پيک ايران آنلاين – 3 آذر 1383 – سه شنبه 23 نوامبر 2004

در ارتباط با قتل افشين نوجوان 14 سالهً سنندجي
به جرات مي توان گفت روند وحشيگری که در ايران روز به روز رو به گسترش است
حداقل اين را به مردم خواهد فهماند که از کوزه همان برون تراود که در اوست،
کساني که در خيال خام اين حرف هستند که ملاها اسلام را لکه دار مي کنند،
بايد بگويم که اشتباه نکنيد انچه اجرا مي شود دقيقا اسلام ناب محمدي است،
چون از نظر اين دين افرادي مثل اين نوجوان چهارده ساله کافر محسوب شده و بايد کشته شوند هزاران بار در قران از واجب بودن مرگ بر کافران سخن رانده شده است ...
خودتان را گول نزنيد زيرا پيامبر گفت بهشت زير سايه شمشيرها سـت.
...........................
فقر و فحشاء!...عاملش کيست!؟

آقاي ده نمکي، مدير مسئول روزنامه ي تندروي شلمچه، کارگردان مستند داستاني( فقر و فحشاء!) ...جانماز آبکشيدن هم حدي داره
ساختن اين قبيل مزخرفات و عرضه به طور غير رسمي توي بازار سياه به صورت کلان ديگه کهنه شده...
تو فکر ميکني ملت ايران تا اين حد دچار حماقت است!؟ فکر ميکني کسي نميفهمه که قصدت از ساختن اين قبيل فيلمها چيه؟ بله... ملت ما درد داره...دردي جانکاه؛ که عاملش رو، همه ميدونن کيه و چيه ...همه ميدونن که چرا بعد از 26 سال مردم روز به روز فقير تر شدن تا امروز به اين خاک سياه نشستن و تن به اين مذلت ها ميدن.همه ميدونن چه کساني به اسم اسلام و با حربه ي مذهب [بخوان به حکم و تعاليم اسلام]، دهان ملت را بستن و با چماق اسلام [بخوان با احکام قرآن و شرع]، بر سر معترضان ميکوبند
، مگر اشخاصي مثل تو، که خود را آگاهانه يا نا آگاهانه به حماقت زده اي!
اين فيلم ... داستان زندگي ملت ماست...آري؛ تو از سود فروش داستان حزن آلود زندگي بدبختانه ملت هم نميگذري!
در نهايت چي؟ مقصر کيست؟ شايد آمريکا و کاخ سفيد...عامل خود فروشي دختران ايراني هستند!
چه جالب در انتهاي سريال، رهبر مملکت را از هر گناهي مبرا دانستي...!
و همه را بر گردن مسئولان نظام انداختي! يعني مسئولان نظام تا اين حد خود سرانه عمل ميکنند؟ پس رهبر چه کاره است؟ پس وليه فقيه که اين هم اقتدار طلب است چه نقشي ايفا ميکند؟
آيا رهبر فقط اين قدرت را دارد که انصار و لباس شخصي ها را روانه کوي دانشگاه کند و دانشجويان را تار و مار کند!؟ يا ملت ما تا اين حد از نظام و حکومت متنفر است که تابع غرب شده و از تمام الگوهاي آنها پيروي ميکند!؟ آيا تمام اين بدبختيها زير سر قدرت اول مملکت نيست؟ ملت ما تو و امثال تو را ميشناسند!
تو خود ميداني...ما نيز ميدانيم.
جانماز آب نکشيد!
[آری! ايران و ايرانی، اســـلام را،
آنهم از نوع شيعهً امام زمانيش را تجربه می کنند!
آری اسلام همين است! تهران، پايتخت يک کشور اسلام زده است و...!!! ]

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~


ما-اينك-بيش از هـر زمـان ديگـر نيـازمـنـد بـه شـهـامـت و شـجـاعـت اخـلاقـي هــستيـم
(هـمـهْ حـقـيـقـت را) ابـراز كـنـيـم، تا حـقـيـقـت را
و آنچه را كه تا حالا ( بدلايل مذهـبي يا سيـاسي )
مدفـون بوده از دل تاريخ مان استخراج كـنـيـم.
مـلــتي كه تاريخ خـود را نشنـاســد؛ ناچار است آنـرا تـكــرار كـنـد.

« بــابـــک دوســــتـــدار »
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

بـی خـــــدا وکــــافــرم؛ از اهــل ايـمـان نـيـســتـم
زادهً ايــران زمـيـنــم ؛ مـــن مــســلـمـان نيـسـتـم

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home