Thursday, December 30, 2004

اتحاد و همبستگی برای رهائی ملی


تاريخ رشـد و گـسترش اســلام را نمی توان فـهـمـيـد مگـر اينکـه ابتـداء
خصلـت خـشـن، تــنـد، مــهــاجــم و مــتــجــاوز آنـرا بشنـاسيـم.

«مـيـرفـطـروس – عــلـی»

×!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!×

تهران زير صفرست و بچه ها و مادرهايشان كه بى جا و مكان هستند در خيابانهاى ام القراى اسلام ميخوابند و از سرما ميلرزند و ميميرند


تهران زير صفرست و بچه ها و مادرهايشان كه بى جا و مكان هستند در خيابانهاى ام القراى اسلام ميخوابند و از سرما ميلرزند و ميميرند ولى بازارى ها ميلياردها تومان پول جمع كرده اند كه بلكه به زور آن انتخابات رياست جمهورى را پر رنگ و روغن كنند و خارجى ها را گول بزنند كه تصور كنند جمهورى اسلامى مشروعيت دارد و مردم به پاى صندوقهايش مى روند. اما به قول حاج حسن سرايدار خوابگاه ما اين دروغ به بزرگى هيكل هاشمى رفسنجانى كه سرپيرى هم دست بر نميدارد و ميخواهد رئيس جمهور شود و خامنه اى هم خودش را به كلى مشكل انداخته كه دوست قديمى را راضى كند كه در خانه بماند و با ميلياردها تومان و دلار دزدى كه جمع آورده خوش بگذراند و بگذارد كه جوانها بيايند و هاشمى هم لبخند مى زند و ميگويد مردم نمى گذارند. اما واقعيتش دو چيز است و همه در كوچه و بازار ميدانند. اول آن كه هاشمى در حسرت آنست كه ضربه اى را كه اكبر گنجى و عباس عبدى خورد جبران كند و همين موقع كه آنها در زندان اوين دارند مى پوسند و دوستانشان هم سراغ آنها را نمى گيرند. آقا مى خواهد به كار بگردد با رأى مردم و به آنها نشان بدهد كه مردم فراموشكارند. دومش اين است كه هاشمى مى ترسد كه اگر بازارى ها سركار بيايند پا در كفش فرزندانش كنند كه از كجا آورده ايد و اعتبار و موقعيت هاى نفتى را از رفقاى او بگيرند. خلاصه صحبت مرگ و زندگى است. اما مردم در چه حالند را برايتان ميگويم.

متن کامل مقاله [+]
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
مير فـطـروس می گـــويـــد:[+]

در اين 25 سال، رژيم اسلامی نه تنها منابع مادی و اقتصادی جامعه ما را تاراج كرده، بلكه مهم تر از همه، اخلاق انسانی و غرور ملّی مردم ما را به تباهی كشانده است. اين رژيم نه تنها جوانان ما را كشته و تباه كرده بلكه مهمتر از همه، "جوانی" را در جامعه ما كشته است. نه تنها زنان و دختران ما را سركوب كرده، بلكه "دختری" و "حس زن بودن" را در جامعه ما نابود كرده است... در برابر اينهمه قتل و غارت و فساد و فقر و فحشا، متأسفانه بسياری از روشنفكران و سروران سياسی ما(خصوصاً در خارج از كشور) با طرح "شبه مسئله"ها، مسئله اساسی -يعنی اتحاد و همبستگی برای رهائی ملی- را فراموش كرده اند.

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home