Saturday, December 06, 2003

کـــتــاب مـُـقــدس!!مـــــن ايــــــرانـــــيــــم آرمــــــانـــم رهــــائــــي
ازايـــن ديـــــن مــردم فـــــريـــــب ريــــائــــــي


::: مــزدک :::
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

در تاريخ اديان بزرک جهان , هيچ دينی را نمی توان يافت که مثل اسلام برای پيشبرد تعاليم و انديشه هايش , اينهمه به تهديد و قتل و ارعاب متوسّل شده باشد . درواقع , تاريخ رشد و گسترش اسلام را نمی توان فهميد مگر اينکه ابتداء خصلت خشن , تند ؛ مهاجم و متجاوز آنرا بشناسيم

« بــابـــک دوســــتـــدار »
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

کـــتــاب مـُـقــدس!!

رابرت – جی – اينگرسال ( 1899 – 1833 )
وکيل دادگستری و سخنران و آزاد انديش آمريکائی
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

... زمانی که ما تصديق کنيم که يک کتاب آنچنان آسمانی و مقدس است که از ترديد و انتقاد معاف شده ؛ افکار و انديشهً ما ؛ دقيقا ٌ از همان لحظه به بردگی و اسارت کشانده ميشود.
اينکه خدا ارتباط خود را با موجوداتی هوشيار و انديشه ور برقرار ساخته ولی درست هنگامی که همان هوشمندان به جـُـرم بهره جوئی از عقل و درايت خود ؛ کمر همت به درک و فهم آن ارتباط می بندند ؛ محکوم به عذاب ابدی و دوزخ بشوند ؛ جز پندار بافی و تصوری مضحک و بی اساس نيست.
اگر ما باوری راسخ داريم که می توانيم از خرد و نيروی حقيقت جويی خود استفاده کنيم ؛ در همين رابطه مسلما ٌ حق داريم که کردار خود را هم با آن انديشه منطبق کنيم و هيچ خدايی هم حق ندارد که ما را به آن دليل تعزير و تنبيه نمايد.
دکترينی که معتقد است شادمانی و رستگاری در آينده بستگی به ايمان و کيش و مذهب دارد مخوف و هولناک است. اين زشت ترين و پوچ ترين پندار بافی هاست. اينکه ايمان و مذهب ؛ پاداش هايی ابدی بهمراه خواهند داشت ؛ در حاليکه خردگرايی ؛ ديدگاه های عينی و تجربيات انسانی شليسته عذاب و عقوبت های ابدی خواهند بود ؛ توهمی آنچنان بيهوده و عبث است که لياقت خرده گيری را هم ندارد.
تنها معجونی اندوهناک از جهل و جنون بنام " کيش و ايمان " ميتواند مدافع و سنگر چنين پنداری باشد.
اين کتاب های " مـُـقـدس " را همانند کتاب های ديگر بخوانيد ؛ فکر و خرد خود را بکار بياندازيد ؛
عينک های تکريم و تـعـبـُـد را از چشمان خود برداريد ؛ اشباح خيالی ترس را از قلب خود بکناری بزنيد –
و بعد " انجيل " و " قرآن " « مـُـقــدس » را بخوانيد.
متعجب خواهيد شد که چگونه ؛ حتا برای يک لحظه ؛ تصور ميکرديد که موجودی فرزانه و با خرد ؛ بخشنده و مهربان ؛ نويسنده و نگارنده و مبلغ جهل و قساوت نهفتهه در آنها بوده است ...
عده ای برای فرونشانی خشم خدايان ؛ بخود مآموريت داده اند ؛ تا مردم را به وظائف خود در برابر اين نيروهای پنهان آشنا کنند. پيدايش دکانداران کيش ها ؛ از همين جاست.
عاملينی که تظاهر ميکنند که حد فاصلی بين خشم خدايان و بی پناهی مردمان هستند. اين سوداگران دين ؛ خود را وکلای انسان ها در پيشدادگاه بهشتی وانمود ميکنند. اينان پرچم نامرئی آتش بس جنگی ؛ اعتراض و درخواست ها را حمل ميکنند. اينان با دستورالعمل هائی باز گشته اند ؛ که به اقتدار و قدرت تکيه بزنند. مردمان در برابر خادم خود به زانو می افتند ؛ و اين دين فروشان از هيبتی که دلهای مردم از بابت اعتبار و نفوذشان در خدايان ايجاد شده ؛ سوء استفاده نموده ؛ همنوعان خود را به چاپلوسانی دغلکار و برده هايی بی اختيار مـُـبدل کردند...

« ترجمهً : ح – ک » دسامبر 2003
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''


ما - اينك - بيش از هر زمان ديگر نيازمند به شهامت و شجاعت اخلاقي هستيم تا حقيقت را ( همهْ حقيقت را ) ابراز كنيم ، و آنچه را كه تا حالا ( بدلايل مذهبي يا سياسي ) مدفون بوده از دل تاريخ مان استخراج كنيم.

ملتي كه تاريخ خود را نشناسد؛ ناچار است آنرا تكرار كند
« بــابـــک دوســــتـــدار »

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

بــی خــدا وکــــــافــرم ؛ از اهــل ايــمــان نـيـســـتـم
زادهً ايــران زمــيـنــم ؛ مـــن مــســـلـمـان نــيــسـتـم

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home