Monday, December 01, 2003

فلسفه زندگی


مـــــن ايـــــــرانـــــيــــم آرمـــــــانـــم رهــــائــــي
ازايـــن ديـــــن مــردم فـــــريـــــب ريــــائــــــي

::: مــزدک :::
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

تاريخ ر’شد و گسترش اسلام و “ مسلمان سازي “ را نميتوان فهميد ؛ مگر آنكه: ابتدا خصلت “ خشن “ ؛ “ تند “ ؛ “ متجاوز “ و “ مهاجم “ آنرا بشناسيم

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

جــنــگ مــنــطــق و فــلــســـفــهً زنــــدگــــــی


...... و زمان بيداری ؛ از عُــمــق غــفــلــتــی که قرنها در آن بوديم ؛ رسيده است.
آنانی که در اين خواب ؛ باقی می مانند ؛ هيچ زمانی معنای فداکاری ؛ عشق ؛ محبت و خوشبختی را در نخواهد يافت.
دير يا زود ؛ با جسم و بدن خود وداع خواهيم گفت و در آنزمان از پردهً اسرار و رازها و آنچه در زمان حيات بر ما مبهم و نا معلوم بود خواهيم گذشت و حقيقت مطلق را در خواهيم يافت.
..... کسانيکه دو روز زندگی خود را در نادانی و که همانا توانائی درک و انديشيدن و شعور انسانی است بهره مندی نميکنند ؛ خجالت زده و شرمسار و متاًثر از بی ارزشی و پوچی دوران حياتشان پای به عرصه ابديت خواهند گذاشت .
....... بــــيــــدار شـــويــم ؛ چون برای خوابيدن « مـــــرگ » ابديت در اختيار ماست ؛
....... ولی ترسان به مـــرگ نـيـنـديـشـــيــم ؛
چون او بهر صورت ميايد ؛ بلکه به چگونه زيستن و ارزشهای معنوی و انساندوستانه زندگی و آن نامی که از ما بجای می ماند.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''


ترجمهً چند سطری از کتاب « جنگ منطق و فلسفهً زندگی » نوشتهً : " دکتر عبدالرضا حيدری " { ح-ک }

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ما - اينك - بيش از هر زمان ديگر نيازمند به شهامت و شجاعت اخلاقي هستيم تا حقيقت را ( همهْ حقيقت را ) ابراز كنيم ، و آنچه را كه تا حالا ( بدلايل مذهبي يا سياسي ) مدفون بوده از دل تاريخ مان استخراج كنيم.

ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند
« بــابـــک دوســــتـــدار »

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

بــی خــدا وکــــــافــرم ؛ از اهــل ايــمــان نـيـســـتـم
زادهً ايــران زمــيـنــم ؛ مـــن مــســـلـمـان نــيــسـتـم

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
دخترکم " خانم کوچولو ! هــيــميـــــــا / با تو مــيــگــويــم! هــشــيــار بــاش.
مُـــراقـــب خـــودت بـــــاش!!! بـــاشـــه.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home