Sunday, November 23, 2003

اسلام برای اعراب نه ساير ملل





مـــــن ايـــــــــرانــــــــيــــــم آرمـــــــــــانـــم رهــــائــــي
ازايـــــن ديــــــــن مــردم فـــــــريــــــب ريـــــــائـــــــــي



:: مــــزدک ::


اســــلام بـــرای اعـــــراب نــــه ســـــايـــر مـــلــل


برگ 235 از کتاب « پس از 1400 سال » - دکتر شجاع الدين شفا
« ما قرآن را به زبان عربی بر تو وحی کرديم تا با آن مردم اُم القری ( مکه ) و پيرامون آنرا هشداد دهی » ( سورهً شوری – آيهً 7 )
« اين است کتاب مبارکی که با آن مردم اُم القرای و پيرامون آنرا بيم دهی و آن کسانی را که به آخرت ايمان آوردند و نماز خويش را بر پا دارند نويد بخشی » ( سورهً انعام – آيهً 92 ).
« برای هر قومی گواهی از ميان خودشان برانگيزيم تا در روز جزا به خوب و بد آنان شهادت دهد ؛ و ترا بر قوم خودت گواه برگزيده ايم » ( سورهً نحل – آيهً 89 ).
« آنگاه که در روز حساب بر هر قوم و طايفه ای گواهی آوريم تو بر اين اُمت ( عرب ) گواه خواهی بود » ( سورهً نسا – آيهً 113 ).
« همانا که برای شما رسولی از ميان خودتان فرستاديم که به رستگاری شما مشتاق و نسبت به همهً آنان که ايمان مياورند رئوف و مهربان است » ( سورهً توبه – آيهً 128 ).
« او خدائی است که برای مردم نا خوان ( بيسواد ) پيامبری از ميان خودشان مبعوث کرد تا آيات ما را برای آنان بخواند و دلهايشان را صفا بخشد و بدانها حکمت آموزد »
( سورهً جمعه – آيهً 2 ) { بر خلاف ادعا ؛ نشان ميدهد که پيامبر بيسواد نبوده ! }.
« آيا مردمان تعجب نکنند از اينکه يکی از ميان خودشان به رسالت خويش بر آنها برگزيده ايم تا آنان را هم نويد بخشد و هم هشدار دهدد ؟ » ( سورهً يونس – آيهً 20 ) .
« بتو افترا ميزنند که دعوی بيجا ميکنی ؛ در صورتیکه تو به حق از جانب خداوند بر قومی که رسولی پيش از تو به سويش نيامده بود فرستاده شده ای تا آنان را به رستگاری هدايت کنی »
( سورهً سجده – آيهً 3 ) .
در بارهً اينکه محمد رسالتی برای دين خود به خارج از قوم عرب داشته باشد يا نه با مطالعه و پژوهش های دانشمندان و اسلام شناسانی مانند آنانی که در بالا از آنان نام برده شد بخصوص
" کانتانی " اسلام شناس بزرگ با توجه به فهرست بندی دقيق از تقدم و تاًخر سوره های 114 گانهً قرآن در دوران مکی و مدنی و در نظر گرفتن سوره " شوری " و " سبا " و " انعام " نشان از آن دارد که محمد رسالتی جز ابلاغ اسلام به مردم اُُم القری ( مردم مکه و پيرامون آن ) و بخصوص نزول آيهً ها به زبان عربی ماًموريت ديگری نداشته و اگر امروز اسلام به ساير نقاط گيتی پراکنده شده فقط زير نفوذ شمشير و جهان گشائی های حاکمان بعد از محمد و بيشتر برای ارضاًی اميال شخصی بوده است.
اگر کسی مراد از « الناس » را در بعضی آيات قران ملاک قرار دهد باز هم به اين نتيجه تحقيقی خواهد رسيد که مردم عربستان آن زمان مورد نظر بوده و پيام قرآن منحصرأ خطاب به آنها است ؛ يعنی کسانی که قرآن عربی برای آنان نازل شده است .
( يوسف 12؛ رعد13؛ طه29؛ زمر39؛ فصلت41 ؛ شوری 42 ؛ زخرف43 ؛ هحقاف 46 )
واقعيت از نظر همهً پژوهشگران اين است که برچسب « جهانی بودن » بعداز درگذشت محمد توسط جانشينان « خود ساخته » و به اقتضای مصالح و حسابگری ها و بخصوص نياز های الزامی و فوری روز به محمد چسبانده شده است ؛ همانطور که بعداز عيسی حواريون به رسالت او بر چسب هائی زدند تا به منافع شخصی خود برسند.
فراموش نکنيم که تمام 000/124 پيغمبر از زمان آدم ابوالبشر تا زمان ظهور اسلام در همين منطقه نيل تا دجله صورت گرفته .
خوانندگان گرامی توجه خواهند نمود که اين رقم سخافت آشکاری است که به پيامبر نسبت داده اند.
قابل ذکر است که تنها آئينی که با هدف جهانی شدن ايجاد شد « آئين مــــانـــی » بود ؛ خود مانی آنرا ترکيبی از آئين های زرتشتی ؛ مسيحی و بودائی با " گنوس " Gnose يونانی ساخته بود با اين هدف که جانشين همهً اديان ديگر شود


اقتباس و خلاصه شده از کتاب : " پـــس از هــزار و چــهــار ســال " « شجاع الدين شـــفــا » ح- ک

""""""""""'''''''''''''''''''


ما - اينك - بيش از هر زمان ديگر نيازمند به شهامت و شجاعت اخلاقي هستيم تا حقيقت را ( همهْ حقيقت را ) ابراز كنيم ، و آنچه را كه تا حالا ( بدلايل مذهبي يا سياسي ) مدفون بوده از دل تاريخ مان استخراج كنيم.
« بــابـــک دوســــتـــدار »

''''';;;;;iii~~~~~~~~!!!!!''''';;;;;~~~~~iiiii

''''';;;''''';;;!!!;;;~~~~~ هـــيـــمـــيـــــا ~~~~~;;;!!!;;;"";;;''''

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home