Thursday, November 27, 2003

اسلام شناسيمـــــن ايـــــــــرانــــــــيــــــم آرمـــــــــــانـــم رهــــائــــي
ازايـــــن ديــــــــن مــردم فـــــــريــــــب ريـــــــائـــــــــي

:::":: مــــزدک ::":::
""""""""""""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

تاريخ ر’شد و گسترش اسلام و “ مسلمان سازي “ را نميتوان فهميد ؛ مگر آنكه: ابتدا خصلت “ خشن “ ؛ “ تند “ ؛ “ متجاوز “ و “ مهاجم “ آنرا بشناسيم .

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

“ افــســانــه هـــا ؛ در مــحـــك تــــاريـــــخ فـــــرو مـــي ريــــــزنـــــد . “


بعضي - محققين اسلامي - بدرستي - يادآور ميشوند كه :
“ چهل سال شمشير از دست علي نيفتاد تا اركان اسلام ؛ مشيٌد گرديد “ . »»( زندگاني امام حسين - عمادزاده - ص 106 )
نظريه پردازان “ تشيع سرخ علوي “ - بدروغ - تآكيد ميكنند كه :
“ « علي » براي نابود كردن بردگي ؛ از طرفي با اشراف زميندار و برده دار در افتاد و از طرف ديگر :
بردگان را از حقوق اجتماعي و حتي اقتصادي برخوردار ساخت “ . »» ( ابوذر ورداسبي - جزميت فلسفه حزبي - ص 290 )
كتب معتبر تاريخي خلاف اين ادعا را نشان ميدهند . از جمله : « طبري » يادآور ميشود كه :
“ « حضرت علي » در سومين روز خلافتش ندا داد كه : “ هر غلامي كه سوي مالكان ( اربابان ) خويش باز نگردد ؛ خونش هدر است “ . »»»
»»» ( تاريخ طبري - ج 6 - ص 2339 ) .
با چنين سياستي در برابر بردگان بود كه « ’معقل بن قيس » - ( سردار علي ) در جنگي همهْ آن كساني - كه “ ’مرتد “ شده و از پذيرفتن اسلام ؛
سر ؛ باز زده بودند - را كشت و پانصد زن و كودك نصراني ( مسيحي ) را بجرم نپذيرفتن اسلام و يا ندادن “ جزيه “ برده ساخت
و همهْ اين كودكان و زنان را به يك ميليون ( درهم ؟ ) فروخت . « حضرت علي » دربارهْ برده كردن اين زنان و كودكان و فروش آنها ؛ به « ’معقل بن قيس » گفت :
“ نكو كردي و بجا كردي ! “ . »» ( نگاه كنيد به : تاريخ طبري - ج6 - ص 2665-2666 + كامل - ابن اثير - ج 1 - ص 330 - 331 ) .
« يعقوبي » ( مورخ شيعي ) در توصيف عملكردهاي سياسي - اجتماعي حضرت علي ؛ جملاتي كوتاه - اما گويا و تكان دهنده دارد . او مينويسد :
“ « علي » ؛ حكم هاي شگفت آوري داشت ؛ چنانكه قومي را در آتش زد و ديگراني را بوسيلهْ دود از ميان ’برد و بعضي انگشتان دست را در دزدي ’بريد ؛
و ديواري را به سر دو نفر كه آندو را مشغول فسقي ديد ؛ خراب كرد “ . »» ( تاريخ يعقوبي - ج2 - ص 137-138 )
در ادامهْ اين “ حكم هاي شگفت آور “ بود كه حضرت علي :
“ در يك روز 2500 تن از قوم « ازد » را كشت و بقولي : آنقدر از مردم را كشت كه كسي نبود كسي را تسليت گويد و هر خاندان بكشتگان خود مشغول بود . “
»»» ( مروج الذهب - ج 1 - ص 729 ) .
چنين بود “ آزادمنشي ؛ متانت ؛ جا افتادگي سياسي ؛ تعالي روحي و بلند نظري انقلابي حضرت علي « اين » با شرفترين و صديقترين دموكرات تاريخ !!! “
»»» ( نشريهْ مجاهد - شمارهْ 266 - ص 18 - “ اتنقاد آقاي ورداسبي بر كتاب اسلامشناسي “ )
و چنين است كه بقول آن فرزانهْ انديشمند :
««« افسانه ها ؛ در محك تاريخ فرو مي ريزد . »»»
ما - در كتاب حاضر - ضمن پاسخگوئي به “ انتقادات “ مندرج در نشريات “ مجاهد “ - كوشيديم تا پندار يك « نقد » را - دربارهْ كتاب اسلامشناسي - نشان دهيم ؛
و با تكيه بر اسناد و مدارك معتبر تاريخي - و نيز آثار نظريه پردازان “ تشيع سرخ علوي “ - تلاش كرديم تا - بطور مختصر - با نقد يك « پندار »
به افسانه سازي ها و پندار بافي هاي موجود - دربارهْ خصلت انقلابي اسلام و ماهيت ضد اشرافي حضرت محمد ؛ علي و ... خاتمه دهيم .


اسلام شناسي /// پندار يك ” نقد ”و نقد يك ” پندار ”/// علي ميرفطروس

"""""""""""""""""""""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''


ما - اينك - بيش از هر زمان ديگر نيازمند به شهامت و شجاعت اخلاقي هستيم تا حقيقت را ( همهْ حقيقت را ) ابراز كنيم ، و آنچه را كه تا حالا ( بدلايل مذهبي يا سياسي ) مدفون بوده از دل تاريخ مان استخراج كنيم.

ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند
« بــابـــک دوســــتـــدار »

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

بــی خــدا وکــــــافــرم ؛ از اهــل ايــمــان نـيـســـتـم
زادهً ايــران زمــيـنــم ؛ مـــن مــســـلـمـان نــيــسـتـم

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home