Sunday, November 30, 2003

اسلام شناسيمـــــن ايـــــــرانـــــيــــم آرمـــــــانـــم رهــــائــــي
ازايـــن ديـــــن مــردم فـــــريـــــب ريــــائــــــي


::: مــزدک :::
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

تاريخ ر’شد و گسترش اسلام و “ مسلمان سازي “ را نميتوان فهميد ؛ مگر آنكه: ابتدا خصلت “ خشن “ ؛ “ تند “ ؛ “ متجاوز “ و “ مهاجم “ آنرا بشناسيم .

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

اســــلام شــــنـــاســـی

.................................................................

برگی از کتاب « پــس از 1400 ســـال » پژوهش و نگارش « شجاع الدين شفا » - جلد اول - صفحات 4 – 512عبدالملک مروان – نهمين اميرالموًمنين عالم اسلام بعداز پدرش ؛ به خلافت نشست ؛ در همان نخستين روز خلافت خود ؛ بر بالای منبر رفت و گفت : " ای مردم ! دانسته باشيد که در دوران خلافت من ؛ کسی را حق چون و چرا در کارهای من نيست ؛ هر کس که به وضع موجود ايرادی داشته باشد ؛ خونش به گردن خودش است. "
بنابراين : " آنکس که نخواهد گردنش بريده شود ؛ بهتر است عـُــقده هايش را آنقدر در سينه اش نگاه دارد تا بميرد "
اين همان اميرالموًمنين است که طـــبری و ابن اثـــير و يعقوبی او را « جــبـار عــنـيـد » ناميده اند.
در دوران کوتاه خلافت « مــروان بن حــکم » ؛ « عـبـدالملک مـروان » که سمت وليعهدی او را داشت شديداٌ تظاهر به دينداری ميکرد و بخصوص قرآن زياد ميخواند. ولی بمحض اينکه خبر مرگ پدرش بدو رسيد ؛ جابجا قرآنی را که مشغول خواندنش بود ؛ بست و خطاب به آن گفت : " هـذا فـراق بـينی و بـينـک " يعنی " ديــدار مـا بـه قـيـامـت "
از آن پس يکی از زشت ترين دورانهای « خلافت اسلامی » توسط او آغاز شد.
پسر عمويش « عمروبن سعيد » را که رقيب وی در خلافت بود دوستانه به ميهمانی در قصر خود دعوت کرد و در آنجا او را بدست خودش کشت ؛ روز بعد در مسجد جامع دمشق بعداز اقامهً نماز جماعت بر منبر رفت وگفت که :
" آیا کسی در بارهً « عمروبن سعيد » از من پرسشی دارد تا پاسخش را با شمشير دريافت دارد؟
وقتی هم که بعداَ حاکم او « حجاج بن يوسف » ؛ « عبداله بن زبير » صحابی معروف پيامبر را در صحن کـعـبـه کشت و بدار آويخت ؛ وی در همين مسجد جامع و از با لای همين منبر به جماعت نمازگزاران هشدار داد که کسی از شما مرا در اين باره به پرسش نگيرد ؛ زيرا که در همين جا گردنش را خواهم زد .
به نوشتهً « ابـن اثـيـر» اين خليفه نخستين کس در اسلام بود که شعار امر به معروف را تبديل به :
نهی از معروف { منکر } کرد.
واقعهً معروف ويرانی خانه کعبه در زمان اين خليفه انجام گرفت. اين دستور از آنرو از جانب عبالملک داده شد که عبداله بن زبير حاکم مکه را که حاضر به بيعت با او نشده بود به قتل برساند ؛ و برای اينکار حَجاج بن يوسف ثقفی
والی خونخوار بــصـره را با سپاه مجهزی به پيکار با او فرستاد . عبداله به خانهً کعبه که از ديرباز محل بست تلقی می شد پناه برد ؛ ولی حجاج کعبه را محاصره کرد و فرمان داد که انرا با منجنيق ويران کنند .
در ابتدا تيراندازان از اجرای فرمان اکراه داشتند ؛ اما حجاج به آنها گفت : " ای ياران ! اژن خانه را بکوبيد تا از هدايای خليفه عبدالملک بهرمند شويد ؛ و اينبار تيراندازان که از گشاده دستی اميرالموًمنين آگاه بودن ديگر در اين کار درنگ نکردند " . سپاهيان خليفه کعبه را به صورتيکه در تاريخ اسلام سابقه نداشت آتش زدند و حجرالاسود را چهار پاره کردند و سر عبداله بن زبیر را در حرم آن بريدند ؛ آنگاه سه روز تمام در خود مکه کشتار کردند و بعد رو به مدينه آوردند و مردم آنرا نيز دسته دسته کشتند و هر دری را که بسته يافتند آتش زدند و شمشير بر دست به زنان قريش تاختند و مقنعه از سرشان کشيدند و خلخال ها را از پايشان درآوردند . "
عــبــدالـمــلک مــروان نــُه سال و هشت ماه خلافت کرد و در چهل و پنج سالگی مــُرد ؛ هشت زن و شمار فراوانی
کــنـيـز و نوزده پس و دختر داشت.

...............................................................

منابع : 1 – وفيات الاعيان – ابن خلکان - ج 2 – ص 274
2 _ تاريخ طبری - حوادث سالهای 65 و 86 هجری
3 _ طبقات ابن سعد – ج 5 – ص 175 – 165
4 _ مروج الذهب – ج 5 – ص 216 – 210
5 _ تاريخ يعقوبی – ج 2 – ص 314 – 310
6 _ انساب الاشراف – ج 5 – ص 180 - 196

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''


ما - اينك - بيش از هر زمان ديگر نيازمند به شهامت و شجاعت اخلاقي هستيم تا حقيقت را ( همهْ حقيقت را ) ابراز كنيم ، و آنچه را كه تا حالا ( بدلايل مذهبي يا سياسي ) مدفون بوده از دل تاريخ مان استخراج كنيم.

ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند
« بــابـــک دوســــتـــدار »

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

بــی خــدا وکــــــافــرم ؛ از اهــل ايــمــان نـيـســـتـم
زادهً ايــران زمــيـنــم ؛ مـــن مــســـلـمـان نــيــسـتـم

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home