Monday, November 17, 2003

اســـــقــــرار هــــزارو چـــــهـــارصـــــــــــد ســــــــــالــــــه

مـــــن ايـــــــــرانــــــــيــــــم آرمـــــــــــانـــم رهــــائــــي
ازايـــــن ديــــــــن مــردم فـــــــريــــــب ريـــــــائـــــــــي:: مــــزدک ::


امــام زمــان و غـیـبـت او؛ افـســانـــه ای اسـت که دکــانــداران دیـــن بــــرای سـلــطــه گـــری خــود ســاخــتــه و پــرداخـــتــــه انـــــد.
بـا مــوروثــی شــدن خـلافــت و امــامــت اساس ایــدئــولــوژیــک اســلام مــحــمــد فـروریـخـت


اسلام از هنگام ظهور خود تاکنون به صورتی بی وقفه در بخش بزرگی از جهان ما مستقر بوده و جمعا" میلیاردها نفر پیرو داشته است ، آیا این استقرار هزاروچهارصد ساله تآثیری بنیادی در وضع اخلاقی و اجتماعی پیروان آن داشته و در مجموع برای ملتهای عضو جامعه اسلامی عامل سازنده ای بوده است ؟
- برخلاف شعار خوش آهنگ و بی محتوایی که چهارده قرن است در جهان اسلامی تکرار شده است ، اسلام چماقداری که در همهً این مدت در سرزمینهای اسلامی بر سریر قدرت بوده با آنکه همهً دستگاههای حکومتی و قضائی و آموزشی را در اختیار خود داشته است واقعا" نه اعتلائی اخلاقی نسبت به دورانهای ما قبل اسلامی مردم آنان برایشان به همراه آورده است و نه اعتلائی اجتماعی حد و مرز اجرای عدالت نیز در این جهان اسلام تقریبا" همیشه به گردن زدن و دست بریدن و سنگسار کردن و حد و تعزیر .
و همهً اینها تنها در مورد آفتابه دزدان محدود مانده است. همچنانکه پارسائی نیز در نماز جماعت و پهنای ریش مردان و حجاب زنان خلاصه شده است ولی در همهً این احوال چنان به صورتی پیگیر دروغ گفته شده و چنان فساد اخلاقی و فساد مالی بر همه این جوامع حکمفرما بوده است که در مجتمع جهان سومی 54 کشور اسلامی امروز جهان ما ، حتا یک کشور را نمی توان یافت که سوء استفاده های مالی در سطوح فراگیر مسئلهً اجتماعی شمارهً یک آن نباشد .


::::: پــس از هــــزاروچــــهــارصـــــــــــــد ســــــــال :::::
پــژوهـــش و نگــارش : « شــجــاع الـــدیــن شـــــفـا »

::::::::::::::::::::::::::::::


ما - اينك - بيش از هر زمان ديگر نيازمند به شهامت و شجاعت اخلاقي هستيم تا حقيقت را ( همهْ حقيقت را ) ابراز كنيم ، و آنچه را كه تا حالا ( بدلايل مذهبي يا سياسي ) مدفون بوده از دل تاريخ مان استخراج كنيم.
« بــابـــک دوســــتـــدار »


~~~!!!!! « هـــيــــمـــيـــا » ~~~iiiii

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home