Tuesday, December 28, 2010


به راستی ها بينديشيم


سرباز كوچك[+]


[اين ديكتاتور مشرق زمينی]، «رضا شاه بزرگ»، ناگهان در ١٩٣٢ امتياز نفتی-ای را كه بريتانيا ٤٠ ميليون پوند برايش سرمايه گذاری كرده بود لغو كرد، و دولت بريتانيا --- هنگامی كه سِر جان سايمون، وزير امور خارجه بود--- مجبور به باج دادن، واگذاری اجاره-هايش، و پرداخت حق امتياز سنگين-‌تری و ٣٠٠ هزار پوند پول نقد برای تمديد شد.

مقالهء كوتاه روزنامهء "The Illustrated London News" در توجيح سرنگون كردن «رضا شاه بزرگ»، يا به گفته-ی اينان "ريضاخان"، كه در ٣٠ اوت ١٩٤١ ميلادی --- يعنی پنج روز پس از يورش وحشيانه به ايران بی طرف در سوم شهريور "١٣٢٠" --- در صفحه-ی نخست اين روزنامه منتشر شد.
متن کامل این نوشتار[+]

Labels:

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home