Sunday, August 15, 2010


به یاد آريامهـر پآد-شـاه ایران


ذره بيـن
[+]

آریامهر، پاد-شاهی که جز سربلندی ایرانی آرزویی نداشت، و جز عشق به ایران مهری در دل نمی پرورانید و جز دغدغه حفظ منافع کشورش در سر نداشت.
یاد آریامهر-مان گرامی باد.

پادشاهی که در چندین جناح گوناگون با توطئه و دسیسه-های خودی و بیگانه در حال نبرد بود، محمد رضا شاه پهلوی آماج تهمت-ها و افترا-های لجاره-های غربی قرارگرفت، چرا که رو در روی همان “امپریالیست جهانی” ایستاد و به جهانیان اعلام داشت که ایران باج دادن به غرب را بیش از این تاب نمی آورد. برایش دوختند که، “محمد رضا شاه پهلوی دیکتاتوری است آمریکائی،” اما بعدها دیدیم که چگونه به همکاری مامورین “امپریالیست جهانی [+]” ایران را دچار “انقلاب” کردند و با شتاب “امام خمینی” درست کردند و بعدش هم ابراهیم یزدی را با یک دستور-نامه روانه ایران کردند تا به خمینی بفهماند که رهبر انقلاب بودن یعنی چه! پادشاه ایران می دانست با چه اهریمنی رو در رو ایستاده، اما اینرا هم می دانست که دور و برش پر است از خائن، مزدور و جاسوس. دوستانش بسیار اندک بودند، همان شیرمردانی که با شتابی جنایتکارانه و بصورت اسلامی-انقلابی-چریکی در عرض پنج دقیقه محاکمه شدند و در عرض دوازده دقیقه اعدام![+]

پادشاه ایران را با القابی که رنگ و بوی نفرت و عقده-های شخصی دارد “انگ” زدند هزارگونه. در حالی “دیکتاتور”ش خواندند که سخنان انتلکتوالانه-اشان را در کاخ جوانان با دیگر رفقا و برادران در میان می گذاشتند. به سفرهای خارجه، برای تحصیل علم و معرفت می رفتند و در آن ینگه دنیا، در حالیکه دلارهای آمریکایی و پاوند-های انگلیسی را که با سخاوت تمام از سفارتخانه-های پادشاهی دریافت می داشتند خرج شراب خوارگی و بحث-های انقلابی در مجلاتی از قبیل "پلی بوی" می کردند، و از هیچ فرصتی برای خودفروشی نمی گذشتند. از این خودفروشان انقلابی در دانشگاه-های آمریکای شمالی فراوان داریم؛ همه با تشخص هنوز در حال بافتن همان دروغ-های پلیدانه هستند؛ و هنوز مقاله پشت مقاله چاپ می کنند که “انقلابشان” دزدیده شد!
ادامـــه[+]

Labels:

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home