Tuesday, February 07, 2006

بــي چــرا زنــدگان


REFRESH ONCE PLEASE

~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~

ما باید خود را از این سُنّت خون و خشونت، از این آئین های عزا و مرثیه و مرگ و شهادت رها سازیم و با الهام از فرهنگ شاد نیاکان باستانی مان آینده بهتری برای ملّت های خود بسازیم.
برای رسيدن به آزادی و جامعه مدنی، ابتداء بايد از اين "جغرافيای خون و جنون" گريخت!
از درون اين دستگاه فرتوت فكرى ـ مذهبى و از درون اين امام زاده بازى هاى سياسى ـ مذهبى، ما نمى توانيم به تجدد و جامعه مدنى و آزادى و دموكراسى برسيم.

::. مـيـرفـطـروس .::
~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~


ولـی وقيـج و محمود بسيجی به روايت کاريکاتور[+]

~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~


تاريخ، آگاهي ملي، ايدئولوژي و انقلاب اسلام

گفتگوئی با «علی میرفطروس» دربارة انقلاب 57
بسیاری از رهبران سیاسی و روشنفکران ما - در زرهی از «باورهای خدشه ناپذیر» و در هیأت «روشنفکران همیشه طلبکار» - هنوز از برخورد با گذشتة سیاسی خود، پرهیز می کنند، رهبران سیاسی و روشنفکرانی که با تئوری بافی ها و اشتباهات هولناک خویش، ضمن حمایت از انقلاب اسلامی، باعث هدر دادن بهترین استعدادها یا موجب کشته شدن بسیاری از بهترین فرزندان این آب و خاک شده اند.
ايدئولوژي، يعني «شعور يا آگاهي كاذب». لذا مي توان گفت كه تاريخ معاصر ايران در سيطرة ايدئولوژي هاي فريبا سرشار از آگاهي هاي كاذب است.
متن کامل گفتگــو[+]

~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~
هـمـوطـن! مـا مـی تـوانيـم
چهارشنبه سـوری، اين جشن باستانی را بـه قيام ملی عليـه رژيـم اهـريمنی جـمهوری اسـلامی تبـديـل کنيــم.
~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~


بی‌خــدا و کـافـرم؛ از اهـل ايـمان نـيـسـتـم
زادهً ايـران‌زمـينـم؛ نــه! مـسـلـمـان نيـسـتـم

~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home