Sunday, January 29, 2006

سـرکـوب ، زنــدان و شـکـنــجــهرهبران سياسی اصلی و کليدی رژيم اسلامی ، در وجه غالب و اساسی ، نمايندهء يک باند مافيائی قدرت است که برای حفظ و ادامهء حکومت خود ، به هر کارو جنايتی دست می زند.
::. مـيـرفـطـروس .::~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~


اعتصاب غذای رانندگان دستگیرشده شرکت واحد اتوبوسرانی[+]
یکشنبه، 9 بهمن ماه 1384 - ايرن پرس نيوز
.....................
حکومت با سرکوب کارگران در هشتم بهمن، تنها بادی کاشته است که حاصل آن توفان خواهد بود. خواست های کارگران بر جاست، بر آن ها افزوده هم شده است. سنديکای کارگران که توانسته است در خفقان آورين شرايط بزرگ ترين اعتراض کارگری در ايران را سازمان دهد، پا برجاست، زيرا از خواست و نياز هزاران هزار کارگر؛ زحمتکش و انسان ايرانی نيرو می گيرد.گزارشهای مربوط به سرکوب گسترده کارگران شرکت واحد[+]
10 بهمن 1384یکشنبه، 9 بهمن ماه 1384 - ايرن پرس نيوز
.....................
زندان اوين در خون ، کارگران به علت شدت آسیب دیدگی نیاز به فوریت های پزشکی دارند[+]
.....................
سخنان تکاندهنده دختر 12 ساله يکی از فعالين سنديکای کارگران شرکت واحد : پتو را از روی ما برداشتند و با پا و دست همش ما را ميزدند// آنها همه بچه ها را به گريه انداختند// پدر من کاری نکرده و فقط حقش را خواسته است[+]
.....................
بیانیه کانون وبلاگ نویسان ایران (پن‌لاگ) در رابطه با سرکوب فعالین سندیکای شرکت واحد [+]
.....................
نگاه « کاوه آهنگــر » بـه کانامـهً 27 سال رژيـم مافيائـی ج اسـلامـی[+]
.....................
راديو برابری [+] تريبونی است برای درهم شکستن ديوار سانسور و اختناق، برای انعکاس طنين مبارزات کارگران و مزدبگيران ، بيکاران ، محرومان، زنان، مليتها ، اقليتهای قومی و مذهبی جوانان و روشنفکران ايران که برای آزادی و برابری پيکار می کنند.
.....................
اعلاميه سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی
نگذاريد صدای ما خاموش شود
رهبران سنديکا در زندان اوين دست به اعتصاب غذا زده اند - راديــو [+] آوای آشنـا
....................
بازداشت ۷ نفر از دست اندركاران نشريه تمدن هرمزگان
يك وبلاك نويس ساكن بندر عباسي در وبلاك خود به نام سياورشن در تشريح اين ماجرا پرداخته و نوشته است :[+]

....................
....................
~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~هـمـوطـن! مـا مـی تـوانيـم
چهارشنبه سـوری، اين جشن باستانی را بـه قيام ملی عليـه رژيـم اهـريمنی جـمهوری اسـلامی تبـديـل کنيــم.~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~


بی‌خــدا و کـافـرم؛ از اهـل ايـمان نـيـسـتـم
زادهً ايـران‌زمـينـم؛ نــه! مـسـلـمـان نيـسـتـم

~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home