Friday, February 03, 2006رهبران سياسی، اصلی و کليدی رژيم اسلامی ، در وجه غالب و اساسی ، نمايندهء يک باند مافيائی قدرت است که برای حفظ و ادامهء حکومت خود ، به هر کارو جنايتی دست می زند.
::. مـيـرفـطـروس .::~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~


به سايت سنديكای شركت واحد اتوبوسرانی خوش آمديد[+]
~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~


..:: امام زاده هـا ؛ مردگان هيچ کاره ::..

در باور خرافی شيعيان
" « چهارده معصوم » همه کارهً خدايند و در گردانيدن جهان ياران او ( خــدا ) می باشنـد!؟"
باور انبوه شيعيان به همين است و در سختی ها به آنان روی می آورند و گشايش کار می خواهند.
امامان بمانند ، که خويشاوندان آن را – از " حضرت عباس " و " علی اکبر " و " زينب " و " اُم کلثوم " و " سکينه " و ديگران – دست اندر کارهای جهان و ياوران خدا می پندارند!؟
در انديشهً شيعيان « هر گنبدی گره از کار تواند گشايد و هر سقاخانه ای "مـراد" تواند داد.
اين همه گنبد ها که از بزرگ و کوچک برپاست جز برای اين کار نيست!"»
آيا مردمی با اين باورها گمراه نيستند؟! چه گمراهی بالاتر از اين که « مـردگان هيچ کاره » را همکار خدا شناسند؟! چه دليلی هست که امامانتان ياوران خدايند؟
شما خدا را چه دانسته ايد که نيازمند ياورش می شماريد؟
راهنمای «عوام» مُلايانند و اين باورها را آنان ياد داده اند و اکنون هم می دهند.
آن بارگاه ها که در مشهد و قـُـم و شيراز و اصفهان و عبدالعظيم و بغدا و سامره و کربلا و نجف و ديگر شهر ها است و شيعيان به زيارت روند خود جداگانه داستانی است!؟
هر يکی « بُت خانهً با شکوهی می باشند ». آيا اين بُت پرستی نيست؟
از زبان احمد کسروی در کتاب " شيعيگـری " 1323 – 1944


~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~هـمـوطـن! مـا مـی تـوانيـم
چهارشنبه سـوری، اين جشن باستانی را بـه قيام ملی عليـه رژيـم اهـريمنی جـمهوری اسـلامی تبـديـل کنيــم.
~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~


بی‌خــدا و کـافـرم؛ از اهـل ايـمان نـيـسـتـم
زادهً ايـران‌زمـينـم؛ نــه! مـسـلـمـان نيـسـتـم

~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home