Tuesday, January 31, 2006

آيا هنوز بنی آدم اعضاء يک پيکرنــد؟رهبران سياسی، اصلی و کليدی رژيم اسلامی ، در وجه غالب و اساسی ، نمايندهء يک باند مافيائی قدرت است که برای حفظ و ادامهء حکومت خود، به هر کارو جنايتی دست می زند.

::. مـيـرفـطـروس .::~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~


تعريف « ديـن » از زبان احمد کسروی در کتاب "شيعيگـری" در سال 1323-1944


راستی را دين برای آن است که مردمان چندين بی خرد و نا فهم نگردند که زندگی خود را رها کنند و به داستان های هزار و سيصد سال پيش پردازند و در ميان مردگان کشاکش اندازند. کسانی که اين ها را از دين می شمارند معنی دين را ندانسته اند!
« ديـن » شناختن معنی جهان و زندگانی و زيستن به آئين خـرد است. « ديـن » آن است که امروز ايرانيان بدانند که اين سرزمينی که خدا به ايشان داده چگونه آباد گردانند و از آن سود جويند و همگی با هم آسوده زيند و خاندان هائی به بينوايی نيفتند و کسانی گرسنه نمانند و دهی ويرانه نماند و زمينی بی بهره نباشد. « ديـن » آن است که امروز توانگران ايران سرمايه های خود را در راه کشيدن جوی ها و پديد آوردن چشمه ها و آباد گردانيدن ده ها بکار اندازند که هم اين ويرانی ها از ميان برخيزد و هم هزاران خاندان های گرسنه و بينوا از بدبختی رها گردند. « ديـن » اين است که خدا خشنود خواهد بود. گفتگو از کشاکش علی و ابوبکر چيست که خدا آن را خوش دارد و به کسی به اين نام مزدی دهد؟! ...

به سايت سنديكای شركت واحد اتوبوسرانی خوش آمديد[+]
~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~

بيانيهً حمايت از کودکان و خانوادهً کارگران اعتصابی شرکت واحد را امضاء [+]کنيــد
Defending the children of Iran's striking bus drivers

.................
بیانیه سندیکای شرکت واحد: قالیباف مناطق ده گانه شرکت واحد تهران را به پادگان نظامی تبدیل کرده است[+]

~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~
هـمـوطـن! مـا مـی تـوانيـم
چهارشنبه سـوری، اين جشن باستانی را بـه قيام ملی عليـه رژيـم اهـريمنی جـمهوری اسـلامی تبـديـل کنيــم.~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~


بی‌خــدا و کـافـرم؛ از اهـل ايـمان نـيـسـتـم
زادهً ايـران‌زمـينـم؛ نــه! مـسـلـمـان نيـسـتـم

~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home