Sunday, October 16, 2005

خـرافات کـده جمکـران و امام عـــج


تاريخ رشـد و گـسترش اســلام را نمی توان فـهـمـيـد مگـر اينکـه ابتـداء
خصلـت خـشـن، تــنـد، مــهــاجــم و مــتــجــاوز آنـرا بشنـاسيـم.
مـيـرفـطـروس


~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~
آآآآآآی مـــــــــردم!
اين داستان امام "عــج" يک باور دينی - مذهبی نيست!وسيله ای است برای تحميق عوام و ابزاری است برای سرکوب، شکنجه، زندان، اعدام، حکومت کردن و لا غيــر!؟
تمام مسائل و مشکلات و مصيبت های زندگی مردم در ايران اسلامزده حواله داده می شود به يک عربِ ناديدهً تــه چاه، که می آيد و همهً آنها را حل می کنـد!؟
اين آخوند ها با داغ کردن تنور امام زمان" عــج "، می گويند: آی مردم نيازی نيست شما در فکر عدالت و مبارزه با ظلم و جور و فقر و فسادی که بی داد می کند باشيد، امام عــج می آيد و ترتيب همهً کار ها را می دهــد. ذهنيت انتظار و تحمل ظلم و بی عدالتی.
مـرده خواران؛ با ابزاری کردن امام "عــج" دارند به حکومت ويران سازشان ادامه می دهنــد! عملاً اعتراف می کنند که: " فقر و فساد و فحشا، ظلم و جور و بی عدالتی، جنايت و چپاول، بيــداد می کنــد" امــا ديگر کاری از دست ما بر نمی آيد، منتظر "عــج" باشيد که می آيد و عدل و داد را بر قرار می کنـــد!؟ خـالـــــــی بنــدان صنعتکاراننــد!؟

~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~

امام عـــج و دکانداران دين

امام زمانی که ساخته و پرداختهً دکانداران دين است چه مشخصاتی دارد؟
ملايان شيعه با استناد به يک وکالت نامهً مجعول از صاحب زمان خود را جانشين او معرفی کردند و اختيار جان و مال و ناموس شيعيان را در دست گرفتند!
از يک ميليارد و دويست ميليون مسلمان ، تنها شش در صد ، که شيعهً اثنی عشری است به وجود امام زمان اعتقاد دارد.
نحوهً برخورد مکتب هزار سالهً آخوند از " کُلينی " تا " خمينی " با اين اسطوره صاحب الزمان به همان اندازه که وقيحانه و شرم آورست، بيانگر اين واقعيت است که دکان داران دين در طول قرون تا چه اندازه معتقدات مذهبیِ مردمی غالباً پاکدل و نيک انديش را در خدمت منافع خصوصی حقيرانه خويش بکار گرفته اند و در اين سودای فريب تا چه حد با مقدس ترين موازين همان مذهبی که ادعای بيضه داری آن را داشته، بازی کرده اند و می کنند.
شجاع الدين شفا – پس از 1400 سال - [+]

~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~

امام زمان - حماقت تاريخی

از روزیکه قرار است امام زمان از یکی از چاه های ایران ظهور کند؛ احداث چاه آب بدون گرفتن مجوز رسمی از دولت و پرداخت آبونمان مربوطه قدغن است و جرم محسوب می شود. آن روزها که ایران کشور کفر بود و چاه هایش امام زمان نداشت، کشاورزان می توانستند وجبی چاه آب بزنند و زمین های خود را با آب مفت سیراب کنند. ناگهان قرار به آمدن امام زمان و قائد بر حقش خمینی شد. حالا دیگر چاه ها در بست سرقفلی امام زمان است. کشاورز بدبخت هم چشمش کور اگر آب می خواهد؛ باید به امام زمان سرقفلی چاه آب را بدهد. مگر الکی است کشاورز وقت و بی وقت با برداشتن آب از چاهی که مال مهدی موعود است؛ مزاحم خواب و خوراک آقا باشد تازه پول هم ندهد. دزدی از چاه امام زمان حد شرعی دارد آقا. زمین کشاورزی ات خشک شده؛ فدای سر امام زمان. پول بده آب بخر. انقلاب کردی که آقا را در کشور خود داشته باشی؛ حالا که آقا به خود زحمت داده اند و از چاه های سامره به چاه های ایران نقل مکان کرده اند؛ تو کشاورز انقلابی حتی نمی خواهی کرایه اسباب کشی آقا که لابد با الاغ هم انجام شده را پرداخت کنی. این روزها حتی جاده های آسفالته هم آنقدر دست انداز دارد که با رویز رویس هم مسافرت به سختی انجام می شود_ ببخشید رویز رویس مال قدیم بود حالا دور دور زانتیا و بنز ضد گلوله است_ حالا حساب کنید امام زمان بدبخت باید هر دم از چاهی به چاه دیگر آنهم با الاغ این خودروی ملی امامت اسباب کشی کند. انصاف هم خوب چیزی است. تا وقتی عشق آقایی و هوس ماندن آقا در چاههای ایران را داری باید برای زدن چاه دستی هم پول بدهی. وگر نه می توانی با فرستادن آقا امام زمان به سرزمین مادری اش که انگار همان سامره است؛ آب مورد نیاز کشاورزی را بدون پرداخت آبونمان سهم امام مصرف کنی. نامه ای رسيده از ايران / شيراز

~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~


بی‌خــدا و کـافـرم؛ از اهـل ايـمان نـيـسـتـم
زادهً ايـران‌زمـينـم؛ مـن مـسـلـمـان نيـسـتـم


~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home