Monday, October 10, 2005

خــرافــه زدگانِ روی زميــن


تاريخ رشـد و گـسترش اســلام را نمی توان فـهـمـيـد مگـر اينکـه ابتـداء
خصلـت خـشـن، تــنـد، مــهــاجــم و مــتــجــاوز آنـرا بشنـاسيـم.
مـيـرفـطـروس

~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~
هیولایی بنام خرافه مذهبی
بدتر از طاعون است، بدتر از وبا، جذام و قحطی و گرسنگی که جسم انسان را می خورند و از بین می برند زیرا این یکی روح و روان آدمی را آرام آرام می جود و می خورد و مغز را از تلاش و پویش و اندیشیدن باز داشته و آنرا کم کم تهی می کند. وبا و طاعون و هر درد دیگر و گرسنگی را می توان درک کرد و نشانه های درونی و بیرونی آنرا دید و شناخت و به پیشگیری، درمان و از بین بردن آنها پرداخت؛ اما خرافه و بدترینش خرافه مذهبی نه درد دارد که حسش کنی، نه نشان درونی و بیرونی که در بدن آشکار شود تا خود را بیمار دیده و به دکتر و دست آوردهای غرب بی ایمان و کافر پناه برد. این جذام وحشتناکی است که روح را ذره ذره می خورد، آدمی را مسخ کرده و او را خود باخته می کند و دیدگاهش را در چهارچوب تنگ افسانه سازی ها و دروغ پردازی ها ی افراد شیاد با بهره وری از سنت ها و باورها یشان گرفتار و اسیر می کند.
کوروش گلنام - یکشنبه 17 مهر 1384 ـ 9 اکتبر 2005 [+]ادامه
~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~
متن کامل نامه ای که از ايرانِ خرافه زده بدستم رسيده است:
امام زمان! كاسبی پر رونق
كاروكاسبی هر كس در ايران رونق نداشته باشد، كاسبی امام زاده سازان و كاشفان زيارتگاه ها 27 سال است در ايران پر رونق است. امام زمان، گويا در يكی از جنگ های صدر اسلام وقتی فرار می‌كرده تا كشته نشود، غيب شده است. همه ماجرا از همينجا شروع شده. يعنی غيب شدن آدمی كه درحال جنگ و گريز بوده است. رد پای اين جنگ و گريز تا حوالی شهرری نشانه گذاری شده و بعدها يك چاهی را در جاده قم درست كردند و گفتند امام دراين چاه رفته و غيب شده است. شايد هم آن بخش افتادن در اين چاه واقعيت باشد، اما بخش دوم آن كه غيب شدن باشد مسئله ای است كه نه علم تائيد می‌كند و نه عقل. تمام افسانه هائی كه درباره ظهور مجدد امام درست شده از همينجا سرچشمه گرفته است. اين افسانه ها به جای خود، اما علاوه بر ظهور انواع مدعيان امام زمان در طول تاريخ ايران – بويژه از صفويه به بعد- انواع امام زاده ها را برای ترويج خرافات و سركيسه كردن مردم در جای جای ايران برپا كرده اند و گفته اند حضرتش و يا وابستگانش در اين مكان ها بوده اند، به خاك رفته اند و يا عبور كرده اند. اين ظهور، يكبار هم به ماجرا سيدعلی باب و افندی رسيد و ماجرای فرقه بهائيان درست شد. با اينكه همه روحانيون از ظهور امام زمان خبر می‌دهند، هر بار كه كسی مدعی شده امام زمان است، سر به تنش باقی نگذاشته اند و طرفدارانش را قلع و قمع كرده اند. از جمله بهائی ها. معلوم نيست امام زمان به چه شكل بايد ظهور كند تا روحانيون او را تائيد كنند. همه مقابله ای كه تاكنون با مدعيان امام زمان شده، نشان ميدهد كه خود روحانيون بيش از مردم عادی می‌دانند امام زمانی دركار نيست كه بخواهد ظهور كند و اگر ظهور هم بكند و خلاف خلافت آنها بخواهد حرفی بزند بايد برود اوين و خودش را آماده رفتن بالای دار كند. اين امام هميشه بايد غايب باشد تا به نام او كاسبی كنند و حكومت. ولايت فقيه نيز بخشی از همين ماجراست. غيبت امام و ولايت آقای خامنه ای!.

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home