Saturday, July 03, 2004

مـــن مــســـلـمـان نــيــسـتـم


مـن ايـرانـيـم آرمـانـم رهـائـی
از ايـن ديـن مـردم فـريب ريـائـی


::: مــزدک :::
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
على ميرفطروس
مقدمه اى در اسلام شناسى [+]
چاپ اول: فروردين ١٣٥٧، تهران
چاپ دوازدهم ١٩٩٩، آلمان

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

هيچ دينی را نمی توان يافت که مثل اسلام برای پيشبرد تعاليم و انديشه هايش , اينهمه به تهديد و قتل و ارعاب متوسّل شده باشد . درواقع , تاريخ رشد و گسترش اسلام را نمی توان فهميد مگر اينکه ابتداء خصلت خـشـن , تــنـد ، مــهــاجــم و مــتــجــاوز آنرا بشناسيم

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Free All Political Prisoners in Iran NOW


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

ناآگاهى عمومى مردم در باره زمينه هاى پيدايش اسلام و چگونگى تعاليم اخلاقى و اجتماعى آن و بخصوص كوشش هاى برخى از روشنفكران مسلمان كه با ارائه تئورى هاى التقاطى و با تعبيرهاى دلخواه و تفسيرهاى فريبنده از احكام اسلامى (از جمله مالكيت)، ?جامعه بى طبقه توحيدى? و ?برابرى اسلامى? را شعار خود قرار داده اند، همه و همه، بررسى دقيق تاريخ اسلام را لازم و ضرورى مى سازد. بر اين اساس، میرفطروس معتقد است كه " بررسى و مطالعه تاريخ اسلام، امروزه، وسيله مناسبى در مبارزه مردم براى دور ماندن از اشتباه و سلاح قدرتمندى براى دستيابى آنان به آگاهى بيشتر و آينده اى روشن تر مى باشد ".

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ كافرم به دين خدا
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ كُفران
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نزدِ من هنر بُوَد
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و بر مسلمانان، زشت?
؟ خدا همچون دشمن خشمگينى است كه داروئى جز كشتن او نيست ؟ .؟
گرايش به مذهب از ديرباز، با نيازهاى روحى، عاطفى و اخلاقى انسان ها پيوند داشته است. در واقع انسان ها از طريق مذهب كوشيده اند تا به بسيارى از مسائل وجدانى، متافيزيكى و اخلاقى خود پاسخ دهند، اما توضيح همه پديده هاى اجتماعى ـ از جمله آزادى، دموكراسى و سياست ـ در پرتو دين و اعتقادات مذهبى، جامعه ها را همواره با بحران هاى عظيم روبرو ساخته است زيرا اگر چه دين از زندگى انسان ها جدا نيست، اما زندگى انسان ها در دين خلاصه نمى شود.


«« عــلــی مــيــرفــطــروس »»

مــتــن کـامــل ايــن گــفــتــگــو هــا و مــقــالات را در ايـــن ســايــت [+] بــخــوانــيــد
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''


ما - اينك - بيش از هر زمان ديگر نيازمند به شهامت و شجاعت اخلاقي هستيم تا حقيقت را ( همهْ حقيقت را ) ابراز كنيم ، و آنچه را كه تا حالا ( بدلايل مذهبي يا سياسي ) مدفون بوده از دل تاريخ مان استخراج كنيم.

ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند
« بــابـــک دوســــتـــدار »

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

بــی خــدا وکــــــافــرم ؛ از اهــل ايــمــان نـيـســـتـم
زادهً ايــران زمــيـنــم ؛ مـــن مــســـلـمـان نــيــسـتـم

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home