Wednesday, April 18, 2012


سفـرنامـه دنیای ارواح


هوشنگ مُعیـن زادهمفهـوم روح آن چنان در ادیانِ توحیــدی ناروشن است که حتی پیغمبـران نیـز توانِ این را نداشتنـد که بـه آن بپردازنـــد.
"از محمد پرسیدنـد؛ روح چیست؟ پاسخ داد: "روح [امــر] مربوط به الله است. «روح از مقولات الهی است و بشر حق ندارد از آن آگاه شود!»، محمــد خود را از پاسخگویی کنار کشید و آن را به الله حواله داد، یعنی امر موهومی را به موهوم دیگری پاس داد".

این کتاب حاصل تلاش های فکری انسانی است که کوشیده است تا بخش هایی از عقاید مربوط به مفاهیم ادیان و مذاهب را درباره-ی زندگی و مرگ انسان، بویژه عقیده به مفهوم روح که نقش خاصی در حیات و ممات انسان بر عهده-اش گذاشته-اند، به شیوه «عقـلانی» نـــه «ایمـانی» مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهــد، با این امیـد که دریچـه-ای به سوی شناختِ حقیقت گشـوده شود.
کتاب «سفـرنامـه دنیای ارواح»، برای کسانی نوشته شده که خواهان پی بردن به حقیقت هستنــد، نــه برای آنان که می خواهنـد همچنان با وعده-های دروغ، اما فریبنـده، عمر خود را به پایان برساننــد. مخاطبین اصلی کتاب نیر نسل جـوان امروز و نسل-هایی است که فردا پا به عرصه حیات خواهند گذاشت. چرا که جوانان مملکت ما نیز می باید، مانند جوانان کشورهای مترقی جهان، این گونـه نوشته-ها را بخواننــد، در باره-اش بیاندیشنــد و با راستی ها آشنا شونـد تا گرفتـار سرنوشت نسل ما نگـردنــد.

برای آگاهی بیشتر و سفارش کتاب به تارنمای « هوشنگ مُعیـن زاده» [+] سری بزنیـــد.

Labels:

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home