Wednesday, March 24, 2010


زایش ِ زرتشت ِ بزرگ، خجسته باد


احمد پناهنــدهروز زایش زرتشت بزرگ، فیلسوف، شاعر و پیام-آور خرد بر ملت بزرگ ایران فرخنده باد

بر ما ست و بر همه-ی ما است، یعنی آنانیکه درد وطن دارند. آنانیکه چهارچوب ارضی ایران برایشان ارجع است. آنانیکه خاک ایران را، همین ایران را بر فراز و فرای همه-ی ارزش ها و مرام ها می نشانند باید در این روزگار ِ تاریک ایرانزمین، که از هر گوشه و کنارش بوی آزار دهنده-ی بیگانه پرستی و از خود بیگانگی، بلند شده است و چپ و راست نمی شناسد، نام زرتشت را بلند بالا و با صدای خوش و رسا، ترانه بخوانیم و یادش را بر تارک ِاندیشه و خردمان حک کنیم و روز زایشش را بی همتا و توانا در جای جای ایران و جهان جشن بگیریم و نوروزمان را با شادمانی هر چه بیشتر و تماشایی-تر ادامه دهیم و استمرار ببخشیم تا شادی و شادخوانی و شادخواری در دیده و دل و خردمان نهادینه شود. ادامــه[+]


احمد پناهنــده
۲۴ مارس ۲۰۱۰
دریافت بازتاب از دیدگاه خوانندگان[+]

Labels: ,

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home