Saturday, January 23, 2010


انشایی بی مایه بنام بیانیه


احمد پناهنده"اتحاد جمهوریخواهان "رنگارنگ را دیدیم که با خودی و غیر خودی کردن و دشمنی با نیروی فراگیر پادشاهی که قربانی بزرگ همین بی خردی هایِ این نیروهای چپ در همه رنگش و به اصطلاح قبایل "ملیون" در هر قد و قامتی هستند، عاقبت در ولایت حکومت اسلامی خیمه زدند که آخرین عملکرد ضد ایرانی شان انتشار بیانیه ی بیش از 40 نفر از روشنفکران[+] این قماش در حمایت از موسوی ( بخوان ابقای همین حکومت اسلامی ) است.

باز هم کوه موش زایید و دیگر بار چند نفر با طینت نخ نما و کینه ی ضد نظام پادشاهی و برابری خواه بنام " سکولاریسم رنگی اثناعشری " نشستند و انشایی بی مایه تحت عنوان [بيانيه ی «پشتيبانان سکولار جنبش سبز ایران»] را مکتوب کردند تا به زعم خودشان حکومت اسلامی را بیاندازند و " جمهوری سکولار " ( بخوان شکلی دیگر از حکومت اسلامی ) را برقرار کنند.
غافل از اینکه این عمل نابخردانه شان بیش از اینکه این کسان را چون بادکنک، فیل هوا کند و قلقلکی به حکومت اسلامی بدهد، بیشتر در جهت ابقای همین حکومت اسلامی کارایی دارد.
آخر کسی نیست به این کسان بگوید که:

شما را چه می شود و دنبال چه هستید؟
اگر شما به دنبال یک آلترناتیو و یا نیروی جایگزین هستید باید بدانید که بدون نیروهای پیرو نظام پادشاهی که ضدیت و کینه ی " اثناعشری" خودتان را در واژه واژه های این انشای بی مایه علیه آنها پنهان نمی کنید، آب در هاون کوبیدن است.
زیرا قبل از شماها، گروه ها و سازمانها و شخصیت های دیگری تحت لوای " جمهوری خواهی" ملت ایران را به خودی و غیر خودی تقسیم کرده بودند و بعضن کتمان هم نمی کردند که در جهت ابقای همین حکومت اسلامی سینه چاک می کنند.
و امروز شماها باز همان راه های پیموده را می پیمایید که " اتحاد جمهوری خواهان " و " اتحاد جمهوری خواهان لائیک" و قبل از همه ی اینها مجاهدین پیمودند و دیدیم که همگی آنها در پایان راهشان در خیمه گاهای حکومت اسلامی فرود آمدند و یا افسرده و منفعل شدند.
و راستی شما که خود را به غلط نیروهای سکولار و آزادیخواه و بدون تبعیض آواز می دهید می توانید به همان چند نفر احتمالی ِ نیروهای سکولار حامی خودتان پاسخ دهید که فرق شما با آن [پنج تن آل عبـا و عمـامــه]، «پنج نفر به اصطلاح روشنفکران دینی» که
" تاریکخانه ی پنج تن " را تشکیل دادند و یا آن " اتحاد جمهوریخواهان " در همه رنگش، چه " ملی" و چه لائیک و چه " دموکراتیک اسلامی " که ملت ایران را به خودی و غیر خودی تقسیم کردند، در کجا است؟


ادامـــــــــــــــه[+]


Labels: ,

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home