Monday, February 05, 2007

زنـدگـی و بـاورهـای حــلاج


دریـچــه ای بر باغِ بسیار درخت

زندگی و عقاید حسین بن منصور حــلاّج

تهیــّه و اجراء:

.:: آلـمـا ::.

Alma


برنامه ای از تلویزیون AFN [+](تصویر ایران)
این برنامــهء ارزشمند را می توانید در شبکهء جهانی اینترنت به نشانی زیر ببینید، لطفاً کلیک فرمائید:

[+]زندگی و عقاید حسین بن منصور حــلاّج0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home