Monday, April 04, 2005

جانباختگانِ "آزادی" در پشت درهای بستــه!؟


تاريخ رشـد و گـسترش اســلام را نمی توان فـهـمـيـد مگـر اينکـه ابتـداء
خصلـت خـشـن، تــنـد، مــهــاجــم و مــتــجــاوز آنـرا بشنـاسيـم.
مـيـرفـطـروس

~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~

شاهدان عيني حادثه مرگبار استاديوم آزادي می گوينــــد

جريان يك فروند هليكوپتر پارک شده در مقابل دروازهً اصلی ورزشگاه آزادی چيــه!؟
هليكوپتر در آن محل براي انتقال مقامات ( پاســدار قالي باف و مرتضی طلائی) بوده که از داخل کابين آن عملياتِ سرکوب مردم را بعهده داشتند!؟

پاسدار مرتضي طلايي فرماندهي نيروي انتظامي تهران بزرگ گفت: "بالغ بر 6 هزار نفر از
مأموران نيروي انتظامي از شب قبل از مسابقه تا نيمه شب روز مسابقه براي حفظ نظم و انضباط ( بخوان سرکوب و کشتارِ جوانان مبارز) فعال بودند تا نگذارند (خيزش مردمی) مشكلي ايجاد کند".[به اين 6000 نفر ماًمور يونيفرُم پوش تعداد صدها نفر از استخوان بدست های حزب الهی به فرماندهی "مجتبی خامنه ای" و چاقو کش های "آخوند جنتی و احمدی نژاد" و لباس شخصی های مسلح "عسگر اولادی" را هم اضافه کنيد!؟

درب هاي اصلي ورزشگاه آزادي به روي تماشاچيان ايراني بسته شده بود!؟ و تنها تماشاگران ژاپني بدون هيچ مانعي استاديوم را ترک کردند(!؟).

شاهدان حادثه مي گويند:"تماشاچيان ايراني را به زور به يک در غير استاندارد هدايت کردند(!؟)"
برادر رحيم سيد هاشمي از قربانيان اين حادثه به روزنامه ايران گفت: "هميشه از دقايق 80 بازي عده اي استاديوم را ترک مي کردند، اما در اين مسابقه درهاي خروج تا پايان بازي بسته بود"(!؟). به گفته اين تماشاچي 13 ساله وقتي با برادرش قصد داشتند از استاديوم خارج شوند، "ماموران درهاي اصلي را بستند(!؟)، در اين زمان هجوم مردم آغاز شد و ماموران آتش نشاني شروع به پاشيدن آب به سمت تماشاچيان کردند"(!؟).
~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~

تـحـــريـم انتـخــابـات [+]
بـهـتــرين انتـخــاب

~!~***~!~***~!~***~!~***~!~***~!~

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home