Tuesday, October 19, 2004

[بخوان، نان تهران خوردنی نيست!]مـن انسان ايـرانـيـم، آرمـانـم رهـائـی
از ايــن ديــن مـــردم فــريب ريـائــی


..::: مــزدک :::..
;’;’;’;’;’;’;’;’;’;’;’;’;’;’;’;’

وقتی حقيقت آزاد نباشد، آزادی، حقيقت ندارد


هـيچ ديـنی را نمی تـوان يافــت کـه مثل اســلام بـرای پيشبـرد تعـالـيـم و انـديشـه هـايش،
اينـهـمـه به تهـديــد و قـتـل و ارعـاب متـوسّل شـده باشـد.
درواقـع، تاريخ رشـد و گـسترش اســلام را نمی توان فـهـمـيـد مگـر اينکـه ابتـداء
خصلـت خـشـن، تــنـد، مــهــاجــم و مــتــجــاوز آنـرا بشنـاسيـم.

« مـيـرفـطـروس – عــلـی » [+]
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

به دليل مسائل بهداشتی
هر چه نان تهران کمتر خورده شود، بهتر است(؟)
[بخوان، نان تهران خوردنی نيست!]

چهارشنبه 29 مهر 1383
20 اکتبر 2004
آفتاب يزد – اجتماعی

علی رضا کريمی، معاون پشتيبانی سازمان غلهً کشور:
« نان تهران از نظر بافت محيط توليد بسيار وحشتناک است!
در شرايط کنونی، هر چه نان کمتر خورده شود بهتر است! »

در يکصد و سومين جلسهً علنی شورای شهر تهران،
کريمی! چگونگی پخت و پز نان و نحوهً استفاده از آن در شهر تهران را اينگونه توضيح می دهد:
وضعيت نان بسيار بـــد است(؟)
وضعيت نان تهران در شرايط کنونی از بد هم آن طرف تر است!
امسال سال خودکفائی گندم است(؟)
در سال جاری حتی 100 گرم گندم هم از خارج وارد نکرده ايم
تنها سيلوی تهران در سال 1313(يعنی 70 سال پيش) ساخته شده و 64 هزار تـُن ظرفيت دارد، در حالی که استان تهران پذيرای بيش از 2 ميليون تـُن گندم در سال است.
امروز اصول توزيع، بارگيری، [ نگهداری] – و تخليهً گندم رعايت نمی شود!

کريمی ادامه می دهد: در زمان برگزاری سمينار بزرگ آسيابانان دنيا در تهران،
هر چه دنبال يک نانوائی سُنتی و زيبا – [ بخوان تر و تميز، مرتب و بهداشتی] در تهران گشتيم،
تا به هيئت آسيابانان جهان نشان دهيم، هيچ نانوائی را پيدا نکرديم!

کريمی گفت: "43% از نان های گونگون موجود در تهران، نان لواش هستند که بدترين نان از نظر تغذيه است و فاقد مواد آلی، فقط شکم پُرکن است.
بهترين نان دنيا، سنگک است که بر اساس يافته ها، توسط شيخ بهائی بنيانگذاری شده است.
[درود بر شيخ بهائی! بنيانگذار سنگک در ...]

کريمی می گويد: "بيماری پوکی استخوان و ناراحتي های گوارشی در مردم تهران به دليل استفاده از نان هائی است که [ از خروس خون سحر تا بوق سگ برای يک لقمه اش تن به هر بدبختی می دهند.] مصرف می کنند.

به گفته کريمی: دستگاه های خمير گير که از جنس آلومينيوم هستند، در روز های اول استفاده ضخامت اين دستگاه 20 سانتيمتر است، بعداز چند سال به 11 سانتيمتر کاهش پيدا می کند که اين ميزان آلومينيوم وارد خمير نان مورد استفادهً مردم می شود.

وی تاًکيد کرد: " تهران از نانوا خانه اشباع شده است، منطقهً 4 تهران از نظر تعداد نانوائی در صدر قرار دارد، در حالی که در منطقهً 22 ، مادری که فرزند خود را برای خريد نان می فرستد بايد هزار بار ( وَان يـَـکاد ) بخواند تا شايد فرزندش سالم برگردد!!!
...............................................


اين آقای علی رضا کريمی در زمينهً گندم، آرد، خمير و نان کارشناس هستند
و برای يک بار در طول عمرش و سال ها خدمت در مناصب مديريت در جمهوری اسلامی حرف راست را زد،
در حکومت اسلام ناب محمدی و مدينهً امام زمانی نان هم خوردنی نيست!
او در پايتخت کودکان خيابانی، معتادين کارتن خواب و... با صدا بلند می گويد:
" آی مردم تهران!
بهتر است نان نخوريد".
[ خانه از پای بست ويران است – نازنين ]


''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''


ما-اينك-بيش از هـر زمـان ديگـر نيـازمـنـد بـه شـهـامـت و شـجـاعـت اخـلاقـي هــستيـم
(هـمـهْ حـقـيـقـت را) ابـراز كـنـيـم، تا حـقـيـقـت را
و آنچه را كه تا حالا ( بدلايل مذهـبي يا سيـاسي )
مدفـون بوده از دل تاريخ مان استخراج كـنـيـم.
مـلــتي كه تاريخ خـود را نشنـاســد؛ ناچار است آنـرا تـكــرار كـنـد.

« بــابـــک دوســــتـــدار »
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

بـی خـــــدا وکــــافــرم؛از اهــل ايـمـان نـيـســتـم
زادهً ايــران زمـيـنــم ؛ مـــن مــســلـمـان نيـسـتـم

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home