Tuesday, October 12, 2004

مشکل ايران پيش از آنکه سياسی باشد، اجتماعی و فرهنگی است!مـن انسان ايـرانـيـم، آرمـانـم رهـائـی
از ايــن ديــن مـــردم فــريب ريـائــی


..::: مــزدک :::..
;’;’;’;’;’;’;’;’;’;’;’;’;’;’;’;’

وقتی حقيقت آزاد نباشد، آزادی، حقيقت ندارد


هـيچ ديـنی را نمی تـوان يافــت کـه مثل اســلام بـرای پيشبـرد تعـالـيـم و انـديشـه هـايش،
اينـهـمـه به تهـديــد و قـتـل و ارعـاب متـوسّل شـده باشـد.
درواقـع، تاريخ رشـد و گـسترش اســلام را نمی توان فـهـمـيـد مگـر اينکـه ابتـداء
خصلـت خـشـن، تــنـد، مــهــاجــم و مــتــجــاوز آنـرا بشنـاسيـم.

« مـيـرفـطـروس – عــلـی »[+]
`!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

مشکل ايران پيش از آنکه سياسی باشد، اجتماعی و فرهنگی است!


تا فرهنگ دين حاکم است و تا جامعه در قلعه ی بسته ی مذهب اسير و دربند است، آزادی و مردمسالاری همچنان در حد رؤيا و آرزو باقی خواهد ماند
در صحنه ی بين المللی، ترورها، گروگانگيری ها و سر بريدنها در برابر دوربين تلويزيون
و تلاش برای کشتن و از ميدان به در کردن هر تفکر غيرتعبدی،
همه دستاوردهای فرهنگی است که با نيروی شمشير جهانی شد؛
و در همين زمان و ابتدای قرن بيست و يکم هم،
امام جمعه اش بدون در مشت فشردن شمشير و تفنگ به نماز نمی ايستد.
آيا در چنين آتمسفری دموکراسی توان نفس کشيدن خواهد داشت؟

دکتر محمد علی مهرآسا
جمعه ١۷ مهر ١٣٨٣ – ٨ اکتبر ٢٠٠۴

من بارها در ميان نوشته هايم گاه روشن و گاه مبهم اشاره کرده ام
آن مسئله ی اصلی و کليدی که بن بست دموکراسی را در جامعه های دينسالار سبب می شود،
فرهنگ غالب شريعت است بر لايه های گوناگون اجتماع؛ فرهنگی که برمبنای علم نيست،
ريشه در استبداد دارد و بر بنياد باورهای متافيزيک قوام گرفته است.
اکنون گشوده تر از پيش بازهم تکرار می کنم که مشکل ملت ما و کشور ايران،
در نبود و يا عدم ارائه ی راه حلها و راه کارهای سياسی نيست؛
زيرا در جهان کنونی راه حلها و يا راه کارها برای دسترسی به آزادی
و مردمسالاری مشخص کرده اند
و در ميان ايرانيان نيز بارها قشر ايليت جامعه اين رهنمودها را با شفافيت به عامه ی مردم نشان داده است.
...
در صحنه ی بين المللی هم، ترورها، گروگانگيری ها و سر بريدنها در برابر دوربين تلويزيون
و تلاش برای کشتن و از ميدان به در کردن هر تفکر غيرتعبدی،
همه دستاوردهای فرهنگی است که با نيروی شمشير جهانی شد؛
و در همين زمان و ابتدای قرن بيست و يکم هم،
امام جمعه اش بدون در مشت فشردن شمشير و تفنگ به نماز نمی ايستد.
آيا در چنين آتمسفری دموکراسی توان نفس کشيدن خواهد داشت؟


نازنين ! سخن از دل ما می گوئی.

متن کامل
««اخبار روز

×!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!×
تهران يكی از امن ترين پايتخت های جهان است!!
معاون آگاهی نيروی انتظامی – ايسنا – 12 اُکتبر 2004:
......................
تـهـران پايتخت كودكان خيابانی
خيابانهاي تهران، خطرناك‌تر از بيابانهاي پاكدشت
بازتاب – 12 اُکتبر 2004
روز به روز بر تعداد كودكاني كه تنها به جرم خردسالي و معصوميت و فقر والدينشان
به ارتش كودكان خياباني مي‌پيوندند، افزوده می شود!
استفاده از كودكان خياباني در ايران،
قاچاق و پخش مواد مخدر، سوءاستفاده‌ جنسي، قاچاق اعضاي بدن و ...
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~


ما-اينك-بيش از هـر زمـان ديگـر نيـازمـنـد بـه شـهـامـت و شـجـاعـت اخـلاقـي هــستيـم
(هـمـهْ حـقـيـقـت را) ابـراز كـنـيـم، تا حـقـيـقـت را
و آنچه را كه تا حالا ( بدلايل مذهـبي يا سيـاسي )
مدفـون بوده از دل تاريخ مان استخراج كـنـيـم.
مـلــتي كه تاريخ خـود را نشنـاســد؛ ناچار است آنـرا تـكــرار كـنـد.

« بــابـــک دوســــتـــدار »
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

بـی خـــــدا وکــــافــرم؛از اهــل ايـمـان نـيـســتـم
زادهً ايــران زمـيـنــم ؛ مـــن مــســلـمـان نيـسـتـم

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home