Monday, October 11, 2004

بحران خودکشی و خودسوزی در ايرانمـن انسان ايـرانـيـم، آرمـانـم رهـائـی
از ايــن ديــن مـــردم فــريب ريـائــی


..::: مــزدک :::..
;’;’;’;’;’;’;’;’;’;’;’;’;’;’;’;’

وقتی حقيقت آزاد نباشد، آزادی، حقيقت ندارد


هـيچ ديـنی را نمی تـوان يافــت کـه مثل اســلام بـرای پيشبـرد تعـالـيـم و انـديشـه هـايش،
اينـهـمـه به تهـديــد و قـتـل و ارعـاب متـوسّل شـده باشـد.
درواقـع، تاريخ رشـد و گـسترش اســلام را نمی توان فـهـمـيـد مگـر اينکـه ابتـداء
خصلـت خـشـن، تــنـد، مــهــاجــم و مــتــجــاوز آنـرا بشنـاسيـم.

« مـيـرفـطـروس – عــلـی »[+]
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

60 درصد جوانان ايراني از طبيعت شادمانه زندگي كم‌بهره‌اند.( بی بهره اند.)
بيش از هـفتاد درصد جوانان پول و مقام ‌پرستي را نوعي زرنگي مي‌دانند.
خودكشي در ملاء عام يك اعتراض اجتماعي است.
خودکشی کيانوش سنجری , محصول تروريسم جمهوری اسلامی.
بحران خودکشی و خودسوزی در ايران تحت حاکميت آخوندها فراگير شده است
خودسوزى زنـى در اسلامشهر
خودسوزي يك دانشجوي دختر.
جوان 21 ساله‌اي خود را در معرض ديد عابران به دار آويخت(؟).
جوان 22 ساله ای می خواهد تمام اعضای بند نش را به ديگران ببخشد.


پسرجواني‌ در مراجعه‌ به‌ يك‌ مركز پيوند اعضا درخواست‌ كرد:
« مي‌خواهم‌ تمام‌ اعضاي‌ بدنـم‌ را به‌ ديگران‌ ببخشم‌!»
مهر–اعتماد:
پسر 22ساله‌يي‌ به‌ يكي‌ از مراكز پيوند اعضا در تهران‌ رفت‌ ودرخواست‌ عجيب‌وغريبي‌ مطرح‌ كرد.
او گفت‌: «مي‌خواهم‌ براي‌ جبران‌ گناهانم‌ همه‌ اعضاي‌ بدنم‌ را يكجا ببخشم(؟)
اين‌ جوان‌ را جهت‌ انجام‌ معانيات‌ «روانپزشكي‌» به‌ «سازمان‌ پزشكي‌ قانوني‌» معرفي‌ كردند
احساس‌ گناه‌ و بي‌قراري‌ در اين‌ پسر «توهـُمي‌» بيش‌ نيست(!). [روانپزشك‌ معالج].
روانپزشك‌ معالج‌ پسر جوان‌ گفت‌:
اين‌ پسر جوان‌ نمي‌خواهد واقعيت‌هاي‌ زندگي‌ را بپذيرد
و مي‌خواهد با فكر كردن‌ به‌ كاري‌ غيرطبيعي‌ خود را از بار مشكلات‌ و گرفتاري‌هاي‌ فكري‌ برهاند.
اين‌ پسر جوان‌ ديپلمه‌ رياضي‌ است،
به‌ گفته‌ پزشكان: " اين‌ پسر جوان‌ بيمار (ديوانه) است‌ و بايد از نظر رواني‌ معالجه‌ شود"
(آقايون دکترها! اين هم نوعی از خودکشی است،
حکومت اسلام ناب محمدی جان جوانان را به لبشان رسانده،
اين جوان از هوش بالائی برخوردار است و ديوانه نيست،
دکتر! راستش را بگو که ايراد کار کجاست.)
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران ايسنا:
بر اساس تحقيق ملي صورت گرفته از جوانان 14 تا 29 سال كشور،
درباره «سلامت روان، قدرت و مهارت زندگي جوانان»
40 درصد آنها دچار سطوحي از افسردگي هستند.
و 53 درصد نيز اظهار كرده‌اند:
«زندگي آنقدر سخت و طاقت ‌فرساست كه گاهي آرزو مي‌كنم اي كاش هرگز به دنيا نيامده بودم.»
53 درصد جوانان داراي روحيات پرخاشگري و 55 درصد ديگر داراي ويژگي‌هاي «خشم نهفته» هستند.
55 درصد جوانان تمايل دارند دلايل مشكلات خود و ديگران را به عوامل بيروني نسبت دهند.
روحيه درون‌گرايي نيز در 59 درصد جوانان بسيار قويتر از روحيه برون‌گرايي آنهاست.


اين برگی است از کارنامهً مردوديت حکومت اسلامی و تعاليم آن،
کارنامهً خونين و ننگين جمهوری اسلامی آنهم از نوع ناب محمدی شيعهً دوازده امامی آن،
اين همان اسلام راستينی است که وعده اش را داده بودند
سربازان به نام و گمنام امام زمان باورمندان حضرتش را به خاک سياه تباهی و بی هويتی نشانده و به چه کنم؟، چه کنم؟، گرفتارشان کرده اند.
آی مردم! هنوز نسبت به اين پيام دروغين: « ايمان بياوريد تارستگار شويد» توهم داريد؟

"""""""""""""""""""""""""""""""""


ما-اينك-بيش از هـر زمـان ديگـر نيـازمـنـد بـه شـهـامـت و شـجـاعـت اخـلاقـي هــستيـم
(هـمـهْ حـقـيـقـت را) ابـراز كـنـيـم، تا حـقـيـقـت را
و آنچه را كه تا حالا ( بدلايل مذهـبي يا سيـاسي )
مدفـون بوده از دل تاريخ مان استخراج كـنـيـم.
مـلــتي كه تاريخ خـود را نشنـاســد؛ ناچار است آنـرا تـكــرار كـنـد.

« بــابـــک دوســــتـــدار »
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

بـی خـــــدا وکــــافــرم؛از اهــل ايـمـان نـيـســتـم
زادهً ايــران زمـيـنــم ؛ مـــن مــســلـمـان نيـسـتـم

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home