Wednesday, July 13, 2011


وصیت نامه خدا


بازتاب دیدگاه «رضا اغنمی» در باره-ی کتابِ «وصیت نامه خدا»، نوشته-ی هوشنگ معین زاده[+]«وصیت نامه خدا؛ روزنه-ای از دنیای دیگر، دریچه-ای از دنیای تازه و شاداب و عطرآگین است که به روی او [هوشنگ معین زاده] گشوده می شود. برگ-های پایانی کتاب، پیام نویسنده است در بیداری خواب رفتگان از گران خوابی قرون و اعصار؛ تلنگریست به انبوه معتادان جهل که با زبانی ساده و دلسوزانه دردهای کُهن عقب ماندگی را توضیح داده است.

هوشنگ معین زاده، درچنین گسترۀ فکری با ایمان و اعتقاد به افکار واندیشه هایی که درسر دارد، راهی را میرود و دنبال میکند که خودش میگوید: «می دانم که احتمالا بسیاری چنین تصوری را به دور از واقعیت می دانند. بخصوص اینکه بسیاری ازمن با هوشتر و کنجکاوتر و فضولتر بودند وبارها این راه را رفته و ناموفق و دستخالی برگشته بودند.» ولی با این همه نمیتواند حریف وسواس های کنجکاوانۀ خود شود و از دنبال کردن مسئله دست بردارد. با شک و تردید اما بیشتر امیدوار، به آینده ای ناشناخته راه را ادامه میدهد. درحالیکه چهرۀ پرستاری با «سیمای زیبا ودلنشین» در دلش نقش بسته دنبال روزنه ای ست برای گشودن رازهای هستی ونیستی و جهان خیال انگیز بهشت و جهنم وباقی قضایا که برای تداوم جهل و سرگرمی عوام غنوده در فرهنگ ماتم و عزا، لازم و ضرورت اجتماعی ست. ادامــــه[+]

Labels:

1 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

At Thursday, 28 July, 2011, Anonymous Anonymous نـوشتـه...

پروردگار همه چيز ماست ، و پيمودن راهي غير اين راه نيست بيراهه است .
فقط آنهايي خداوند را از خداوندي پايين تر ميدانند كه يا خوابند يا خود را به خواب زده اند .
بيدار شو دوست عزيز

 

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home