Saturday, July 04, 2009

سيــد! گــوش کـن


زنــده بــاد ايــران


شهــرام آذر - سنــدی

اينجا تمومی نداره قصــه ی سـر سينــه ســوز
همبازی های بچه ها شدن
چکمه ها پـرسه می زننــد
پياده رو رنگ خــونــــه
مردم يکصدا فرياد می زننــد
مرگ بر جـلاد زمـونــه
سيـــد!
تو با اون پرونده ی سنگين جنايت هائی که عليه مردم ايران روبرو هستی
اگر می دونستی که بعداز سرنگونيت کسی تعقيبت نمی کنــه
ديگه اين همه منتظر نمی نشستی
بار و بنديلتو می بستی - دو دستی
می رفتی توی تابوتت می نشستی
سيــد!...
...

Labels:

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home