Tuesday, June 09, 2009

نـوكران بيگانـه در تـدارک تجـزيــه ايــران
می شنويد امـا گوش نمی دهيد!؟


سرباز كوچك
به جناب هومر آبراميان و آقای خسرو شكيب كه روز شنبـه 6 جون 2009، در تلويزيون "پارس" برنامه ای را جهت "اتحاد اقوام" (؟!)اجرا كردند، و به گردانندگان اين تلويزيون فارسی زبان كه به صورت آشكار اجرای پروژه های اجانب را بعهده گرفته است، ياد آوری می كنم كه همه آن اندازه ابله و كودن نيستند كه شما می پنداريد.

و به هم ميهنانی كه ديروز برای اين مضحكه به به و چهچه می كردند هم می گويم، شوربختانـه شما دوستان فقط می شنويد، گوش نمی دهيد! اين دو دروغ گو چه كسانی را به اين برنامه دعوت، و "دمكرات" و "آزاديخواه" و مدافع نام خليج پارس و چه و چه معرفی كردند؟
ادامـــــــــــــــــه[+]


Labels:

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home