Monday, November 22, 2004

جنايات سربازان گمنام امام زمان!مـن!ايـرانـيـم، آرمـانـم رهـائـی
از ايــن ديــن مـــردم فــريب ريـائــی


..::: مــزدک :::..
×!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!×

وقتی حقيقت آزاد نباشد، آزادی، حقيقت ندارد


هـيچ ديـنی را نمی تـوان يافـت کـه مثل اســلام بـرای پيشبـرد تعـالـيـم و انـديشـه هـايش،
اينـهـمـه به تهـديــد و قـتـل و ارعـاب متـوسّل شـده باشـد.
درواقـع، تاريخ رشـد و گـسترش اســلام را نمی توان فـهـمـيـد مگـر اينکـه ابتـداء
خصلـت خـشـن، تــنـد، مــهــاجــم و مــتــجــاوز آنـرا بشنـاسيـم.

«مـيـرفـطـروس – عــلـی»[+]
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
از لابلای گزارش هائی از دادگاه نمايشی قتل های جوانان کرمانی به دست پاسداران بسيجی
جنايات و مکافات - اعتراف پاسدارن متهم به قتل ها با مجوز فقيه و به امر فرمانده
برگرفته از گزارش های منابع خبری خود رژيم:

نگوئيد قتل های محفلی!
بگوئيد جنايات سربازان گمنام امام زمان!


پيک نت آنلاين -24 آبان - 1383 -ايسنا – سينا- ايرنا گزارشگران از دادگاه
تشديد تلاشها براي منصرف كردن خانواده مقتولين كرماني از شكايت خود عليه قاتلان وابسته به نهادهاي نظامي در آستانه دادگاه سوم.
شش متهم به ارتکاب پنج فقره قتلهاى محفلى کرمان، اين متهمان به نها دهايي نظير بسيج وابسته هستند و از سوي برخي روحانيون افراطي در قم حمايت مي شوند.
خانواده «محمدرضا نژاد ملايرى» و «شهره نيک پور» همچنان بر تقاضاى خود براى مجازات همه متهمين پا برجا هستند.
..........................
27 آبان 1383 - 17 نوامبر 2003 - پيک ايران

محمد سلطانى‌(پاسدار قاتل) با تاکيد بر داشتن رابطه خصوصى‌ با شجاع حيدرى‌ (فرماندهً سپاه کرمان) افزود : الان هم گروههايى‌ هستند که به فرماندهى‌ وى‌[سردار سرهنگ پاسدار محمدعلى شجاع حيدرى‌ فرمانده سپاه کرمان] فعاليت مى‌کنند.(يعنی آدم کشی می کنند)


سربازان گمنام [ پايگاه مقاومت حوزه سه بيت المقدس از منطقه مقاومت سپاه کرمان]
فرمانده سپاه کرمان [سردار سرهنگ پاسدار محمدعلى شجاع حيدرى‌ ]

تعداد متهمين - 6 نفر پاسدار بسيجی حزب الهی به نام های:
1 - پاسدار – بسيجی حزب الهی سليمان جهانشاهى
2 - پاسدار – بسيجی حزب الهی على ملکى
3 - پاسدار – بسيجی حزب الهی محمد حمزه مصطفوى
4 - پاسدار – بسيجی حزب الهی چنگيز سالارى
5 - پاسدار – بسيجی حزب الهی محمد سلطانى‌
6 - پاسدار – بسيجی حزب الهی محمد – ی

اتهامات: قتل، آدم ربايى، فروش مال غير (سرقت مسلحانه)
و توقيف غير قانونى، ارتباط نامشروع (تجاوز جنسی)
تاريخ ارتکاب قتل ها: شهريور 1381 - کرمان
قربانيان: مُصيب افشارى، محمدرضا نژاد ملايرى، شهره نيک پور، محسن کمالی، (؟)

محمد سلطانی در دفاعيات خود گفت: روى‌ کمر مقتول ايستادم تا او در آب خفه شد!
وی ادامه داد "سرهنگ شجاع حيدرى‌ فرمانده سپاه کرمان نگفت فرد خاصى‌ را بکشيم،
اما از من خواست تا گروهى‌ متعهد، دلسوز و از جان گذشته و ولايت مدار را جمع کنم تا فساد را ريشه کن سازيم."
محمد سلطانی در دفاعيات خود گفت:
تا به حال بيش از دو سه هزار نفر مجرم را با حكم ضابط قضايي كه از پايگاه بسيج سپاه پاسداران داشتم دستگير كردم كه از بين اين دو سه هزار نفر به اين نتيجه رسيديم و برايمان ثابت شد كه فقط اين پنج نفر بايد كشته شوند. البته بنده فقط معاونت قتل نژادملايري را قبول دارم ولي در هيچ يك از قتل‌ها من شخصاً حضور نداشتم بلكه علي (م) قتل‌ها را انجام داده است...

تا به حال بيش از دو سه هزار نفر مجرم را با حكم ضابط قضايي كه از پايگاه بسيج سپاه پاسداران داشتم دستگير كردم كه از بين اين دو سه هزار نفر به اين نتيجه رسيديم و برايمان ثابت شد كه فقط اين پنج نفر بايد كشته شوند. البته بنده فقط معاونت قتل نژادملايري را قبول دارم ولي در هيچ يك از قتل‌ها من شخصاً حضور نداشتم بلكه علي (م) قتل‌ها را انجام داده است...

(عامرى‌ وکيل مدافع پاسدار بسيجی محمد سلطانى‌) گفت:
"سرهنگ محمدعلى شجاع حيدرى‌ فرمانده سپاه کرمان، بچه ها را جمع ، توجيه و وادار به اين مسائل (کُشتن 5 نفر – قتل های زنجيره ای کرمان) کرده و گفته بود:
" اگر گير افتاديد از شما حمايت خواهيم کرد".

فتاوا و فتواهايي كه از علما و مراجع عظام تقليد به قوه قضاييه به عمل آمده اينگونه به نظر مي‌رسد كه قتل‌ها شبه عمد بوده است و متهمان قتل‌ها علي فرض مستحق به قصاص محكوم نمي‌باشند و از طرفي موكل بنده محمد.سلطانی هرگز در قتل مرحوم نژادملايري شركت نداشته است...

عارفـي وکيل يكي از متهمان قتل‌هاي محفلي كرمان: اين جوانان كم سن و سال با استفاده از سخنراني‌هاي عالمان ديني و فرماندهان خود در بسيج دست به اين قتل‌ها ميزدند.
اما امروز در زمان محاكمه پاسخگو هستند كه چگونه دستبند، اتومبيل و بي‌سيم و حتي چند مأمور سرباز همراه خود داشتند اين اختيارات را براي دستگيري مجرمان انجام مي‌دادند و تمام وقت خود را وقف ريشه كن كردن فساد از روي زمين مي‌نمودند. همه اين موارد دست به دست هم داده بود تا متأسفانه اين قتل ها صورت گرفته ولي در حال حاضر براي محاكمه خودشان تنها مانده‌اند و بايد به افكار عمومي جامعه پاسخگو باشند.
........................

29 آبان 1383 – 19 نوامبر 2004 - خبرگزاری ايرنا – پيک ايران آنلاين
يکی از متهمين قتلهای زنجيره ای کرمان : قتل عمد را قبول ندارم از روى اعتقاد به مهدورالدم بودن دستگير شده ها آنها را مىکشتيم.[پاسدار سليمان جهانشاهى]
........................
اعتقاد به مهدورالدم بودن ، ريشه و اساس عمل آنهاست!
مقتولين چه جرمى رامرتکب شده بودند؟
وکيل مدافع: " اين موضوع يک اعتقاد درونى و ناپيداست(؟)!
متهمين سابقه رابطه نامشروع (تجاوز جنسی) و شرب خمر داشته اند.[هشتاد و پنج در صد پاسداران سابقه دار هستند.]
شرکت در قتل ها با هدف جلوگيرى از اشاعه فساد و منکرات بوده..
شرايط سنى ، وضعيت کارى ، استفاده از سخنرانى‌ها و پيام ها و ترغيب و تشويق مسوولين دست به دست هم داده تا اين چند جوان گرفتار و امروز تنها شوند. (وکيل مدافع).
هر شش متهم ياد شده در آخرين دفاعيات خود اظهار داشتند که از اعمال انجام شده پشيمان نيستند و براى اصلاح جامعه دست به چنين کارهايى زده‌اند.
........................
27 آبان 1383 - 17 نوامبر 2003 - ايرنا
به گزارش ايرنا اين داگاه در حالى‌ برگزار شد که شش متهم آن پيش از اين در شعبه نهم و دهم دادگاه عمومى‌ کرمان به قصاص نفس اعدام محکوم شده بودند اما هر دو بار راى‌ صادره توسط ديوان عالى‌ کشور نقض و پرونده به شعبه هم عرض(؟) ارجاع گرديد
........................
جمعه 29 آبان 1383 - 19 نوامبر 2004- ايسنا-روشنگری
آخرين جلسه‌ي دادگاه قتل‌هاي محفلي كرمان برگزار شد.
........................
روشنگری – 1 آذر 1383 - 21 نوامبر 2004-
:آخرين جلسه‌ى محاكمه متهمان پرونده‌ى قتل‌هاى محفلى كرمان برگزار شد:برخى از متهمان اين پرونده در آخرين دفاعياتشان ادعا كردند كه مقتولان را مهدور‌الدم دانسته و قتل‌ها را با تاثير از برخى سخنراني‌ها در لزوم مبارزه با فساد انجام داده‌اند.

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

27 آبان 1383 - 17 نوامبر 2003 - ايرنا
نقش محمد تقی مصباح يزدی و تشويق های فرمانده سپاه کرمان[سرهنگ محمد علی شجاع حيدرى‌ فرمانده سپاه کرمان] - [سردار پاسدار مصطفوى‌ فرمانده پايگاه ] در قتل های زنجيره ای کرمان
[سرهنگ محمد علی شجاع حيدرى‌ فرمانده سپاه کرمان] گفت:
اين اعمال (يعنی قتل های زنجيره ای کرمان) در حوزه شماره سه بيت المقدس انجام شده."
بررسى‌ ادعاى‌ اين متهمين مبنى‌ بر تحريک و ترغيب از سوى‌ فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه کرمان و نيز استناد به سخنان آيت الله محمد تقی مصباح يزدى‌.
نوار و جزوه سخنرانى‌ آيت الله مصباح يزدى در ماه محرم سال۱۳۸۰ درمسجدامام حسن عسگرى‌ قم. [حکم ولى‌ فقيه لازم الاجراست]
مقتولين: رضا نژاد ملايرى‌ اهل خلاف بوده ، موادمخدر و مشروب مى‌فروخته و نامزدش شهره نيک پور هم در قتل پدرش شرکت داشته است و ما از اهداف شما در قتل اين افراد آگاه هستيم.(قاضی پروندهً قتل ها)
فتوای آيت الله فاضل لنکرانى‌ در تاريخ: ۱۸/۴/۸۲
" چنانچه به اعتقاد مهدورالدم بودن، کسى‌ کشته شود، قتل واقع شده ، شبه عمد است.
(يعنی قتل غير عمد)" است و قابل خريد می باشد
آيت الله ناصر مکارم شيرازى‌ هم مى‌‌گويد : " قتل شبه عمد است و ديه دارد" و آيت الله سيدحسن مرتضوى‌ لنگرودى‌ در تاريخ ۱۰/۴/۸۲ اظهار داشته: " براى‌ قتل در مورد اول و دوم بايد ديه پرداخت کند و در مورد سوم اگر با اجازه مجتهد جامع شرايط باشد ديه دارد".
عامرى‌ همچنين نامه اى‌ از رييس وقت قوه قضاييه به مقام معظم رهبرى‌ را نشان داد که در آن نوشته شده بود: " مامورين نيروى‌ انتظامى‌، مقاومت بسيج و غير ايشان(؟) که در مقام انجام وظيفه شرعى‌ يا به اعتقاد مهدورالدم بودن يا تحت عنوان نهى‌ از منکر مرتکب قتل عمدى‌ شده باشند:.
" هر مورد از اين قبيل را با عنايت وتکيه به جهتى‌ که شايسته است موجب تبديل قصاص به ديه شود" (؟) [فتوای خامنه ای].
با اين تفاسير اگر قصاص تبديل به ديه شود هر کس که پول داشته باشد مى‌‌تواند انسانها را به انگيزه مهدورالدم بودن بکشد.
سردار سرهنگ پاسدار محمدعلى شجاع حيدرى‌ فرمانده سپاه کرمان گفت: " اولا اين فرد (محمد سلطانی) در سلسله مراتب کارى‌ من نمى‌گنجد که به او دستور داده باشم، ضمن آن که اين اعمال (قنل ها) در حوزه شماره سه بيت المقدس انجام شده،[ پايگاه مقاومت حوزه سه بيت المقدس از منطقه مقاومت سپاه کرمان] اما سلطانى‌ عضو حوزه دوم خاتم الانبياء است و سوم آن که وى‌ سرباز بوده و نمى‌توان به او مسووليت و فرمان داد".
فرماندهً سپاه کرمان گفت:" از اين شش متهم فقط محمدحمزه مصطفوى‌ و محمد سلطانى‌ را مى‌شناختم و بقيه را نمى‌شناسم"!.
محمد سلطانى‌(پاسدار قاتل) با تاکيد بر داشتن رابطه خصوصى‌ با شجاع حيدرى‌ (فرماندهً سپاه کرمان) افزود : الان هم گروههايى‌ هستند که به فرماندهى‌ وى‌[سردار سرهنگ پاسدار محمدعلى شجاع حيدرى‌ فرمانده سپاه کرمان] فعاليت مى‌کنند.(يعنی آدم کشی می کنند)
محمد سلطانی (پاسدار قاتل) گفت : سرهنگ سردار پاسدار‌ شجاع حيدرى‌، يکى‌ از مسوولين سپاه را که حاضر بود براى‌ من شهادت دهد تبعيد کرده است.
(عامرى‌ وکيل مدافع پاسدار بسيجی محمد سلطانى‌) گفت:
"سرهنگ محمدعلى شجاع حيدرى‌ فرمانده سپاه کرمان، بچه ها را جمع ، توجيه و وادار به اين مسائل (کُشتن 5 نفر – قتل های زنجيره ای کرمان) کرده و گفته بود: " اگر گير افتاديد از شما حمايت خواهيم کرد".

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~


ما-اينك-بيش از هـر زمـان ديگـر نيـازمـنـد بـه شـهـامـت و شـجـاعـت اخـلاقـي هــستيـم
(هـمـهْ حـقـيـقـت را) ابـراز كـنـيـم، تا حـقـيـقـت را
و آنچه را كه تا حالا ( بدلايل مذهـبي يا سيـاسي )
مدفـون بوده از دل تاريخ مان استخراج كـنـيـم.
مـلــتي كه تاريخ خـود را نشنـاســد؛ ناچار است آنـرا تـكــرار كـنـد.

« بــابـــک دوســــتـــدار »
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

بـی خـــــدا وکــــافــرم؛از اهــل ايـمـان نـيـســتـم
زادهً ايــران زمـيـنــم ؛ مـــن مــســلـمـان نيـسـتـم

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home