Saturday, November 20, 2004

کارت پستالی از ايران اسلام زده!مـن ايـرانـيـم، آرمـانـم رهـائـی
از ايــن ديــن مـــردم فــريب ريـائــی


..::: مــزدک :::..
×!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!×

وقتی حقيقت آزاد نباشد، آزادی، حقيقت ندارد


هـيچ ديـنی را نمی تـوان يافـت کـه مثل اســلام بـرای پيشبـرد تعـالـيـم و انـديشـه هـايش،
اينـهـمـه به تهـديــد و قـتـل و ارعـاب متـوسّل شـده باشـد.
درواقـع، تاريخ رشـد و گـسترش اســلام را نمی توان فـهـمـيـد مگـر اينکـه ابتـداء
خصلـت خـشـن، تــنـد، مــهــاجــم و مــتــجــاوز آنـرا بشنـاسيـم.

«مـيـرفـطـروس – عــلـی»[+]
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~«
نگاه کنيد به کارت پستالی رسيده از ايران اسلام زده
فرستنده يکی از هموطنان اسير در جهنم جمهوری اسلامی!
به سايت«پيک ايران آنلاين» به تاريخ 30آبان 1383:

فرق ايران و فرانسه!!!


اگر در فرانسه بحث بر سر ممنوعيت حمل مظاهر و نمادهاي ديني در مدارس است،
در ايران از ساعت 5 صبح با صداي بلند اذان مساجد به نماز و سحري خوردن فراخوانده مي شوي دانش آموزان از ساعت7 صبح كه زنگ مدارس را مي زنند بيش از يكساعت (اقلا ماه رمضان اينطور بود) به مراسم نيايش و قرآن خواني مي گذرانند،
سطح شهر پر از شعائر ديني و تصاوير شهدا است.
در اكثر كانال هاي راديو-تلويزيون هم عمامه بسرها به تهذيب نفس امت مشغولند،
دائم مسائل ديني را پخش مي كنند حتي تحليل فيلم فارنهايت 11-9 را هم آخوندي بعهده دارد.
در ادارات و موًسسات دولتي حزب اللهي ها در كمين زناني نشسته اند كه ذره اي آرايش در صورت و اهمال در رعايت پوشش اسلامي آنها مشاهده شود.
واي بحال بدبختي كه دزدكي چيزي بدهان اندازد و به دام اينها بيافتد!
از نيم ساعت مانده به ظهر همه كارها تعطيل مي شود و ارباب رجوع بايد روز بعد مراجعه كنند زيرا تا يك ساعت بعد از نماز به حل مسائل ديني نزد پيشنماز مي نشينند و باقي وقت هم به مصداق كلام امام جعفر صادق كه "خواب روزه دار عين عبادت است" مي گذرد.
كودكستان ها هم از اين تهاجم در امان نبودند كودكان مهد كودك ها و پيش دبستاني در هفته دوم ماه رمضان- بجاي شجره خانوادگي خود- شعر اسامي 12 امام را از بر بودند.
اكثر برنامه هاي كليه كانال هاي تلويزيون دولتي به مصاحبه با علما معمم و لباس شخصي دين اختصاص يافته است.

ملاحظه کرديد که مردم بی پناه ايران اسلام زده در زير چه بمبارانی قرار دارند،
وبعد به اين يکی ديگر کارت پستال نگاه کنيد:

خواب زمستاني!

ماه رمضان بپايان رسيد و زمستان كم كم از راه مي رسد بعد از زمستان هم محرم شروع خواهد شد تا دوباره دكان ملاها رونقي تازه بگيرد پس فرصت خوبي است براي خواب زمستاني! يا شايد هم كمي تامل!؟
بي ترديد 25 سال اقدامات بحرانزا و ضد تثبيت نظام، اميد به تاكتيك هاي مختلف را از رژيم سلب كرده است و در ايران هم مانند بسياري از كشورهاي استبدادي، حكومت سايه نظاميان هم مي رود كه به الترناتيوهاي استراتژيك رژيم اضافه شود ولي برخلاف نظر آندسته از كساني كه صداي چكمه نظاميان را از نزديك مي شنوند بايد گفت كه اين نيز از ترفندها و مانورهاي توخالي خود رژيم است تا به ارزيابي جو موجود بپردازد
ادامهً متن کامل[+]
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~


ما-اينك-بيش از هـر زمـان ديگـر نيـازمـنـد بـه شـهـامـت و شـجـاعـت اخـلاقـي هــستيـم
هـمـهْ حـقـيـقـت را) ابـراز كـنـيـم،) تا حـقـيـقـت را
و آنچه را كه تا حالا ( بدلايل مذهـبي يا سيـاسي )
مدفـون بوده از دل تاريخ مان استخراج كـنـيـم.
مـلــتي كه تاريخ خـود را نشنـاســد؛ ناچار است آنـرا تـكــرار كـنـد.

« بــابـــک دوســــتـــدار »
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

بـی خـــــدا وکــــافــرم؛از اهــل ايـمـان نـيـســتـم
زادهً ايــران زمـيـنــم ؛ مـــن مــســلـمـان نيـسـتـم

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home