Tuesday, September 19, 2006

مـحـمـــد پيغمبر مسلّح


REFRESH ONCE PLEASE


~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~يا از سرِ راه من کنار برويد ! و يا نابود می شويد!
"محمــد" پيغمبر مسلّح

رهبران سياسی، اصلی و کليدی رژيم اسلامی، در وجه غالب و اساسی، نمايندهء يک باند مافيائی قدرت است که برای حفظ و ادامهء حکومت خود، به هر کارو جنايتی دست می زند.

«بنیادگرائی» اساساً یک مسئله «ایدئولوژیک» است
(حالا فرق نمی کند این «ايدئولوژی»، دینی باشد یا لنینی و غیره).
خصیصه هر «ایدئولوژی» اینست که امکان اندیشیدن و فکر کردن را از انسان سلب می کند، یعنی بجای انسان، این، «ایدئولوژی» است که فکر می کند و تحلیل می کند و تصمیم می گیرد.
مـيـرفـطـروس[+]

~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~


جنگ قدرت در تاريخ اسلام است
هموطن عزيز! ما هرگز نتوانستيم وارد حد قرمز دين اسلام شويم چرا که همواره متهم به تکفير و احيانا" مهدورالدم بودن ميشويم، نمونهء آن ژرف اندیش روشنگری چون احمد کسروي است يا نمونهء ديگر آن سلمان رشدي که هنوز فتواي قتل او معتبر است، در صورتيکه تمامي هموطنان متعصبي که در نمازهاي جمعه عليه او راهپيمائي کردند بواقع هرگز از نوشته هاي او مطلع نشدند و نميدانند که منظور او از آيه هاي شيطاني چه بوده است؟!! و اکنون که از طريق اينترنت بطور غير مستقيم وارد اين حد قرمز ميشويم نيز بواسطهء تکنولوژي همين کافران است ...هموطن عزيز! هرگز مخواهيد به اشغال کنندگان کشورم که با ويراني و تباهي هاي بسياري همراه بوده بديدهء احترام نگاه کنم.
مسلمان شدن ما ايرانيان نيز بعد از 250 سال اشغال حکايت شهر قصهء مرحوم بيژن مفيد را دارد که فيلي با هويت فيل به شکلي و شمايلي بي هويتي درآمد که هرچه بود فيل نبود و دست آخر شناسنامه اي به او عطا کردند بنام منوچهر مسلمان!!!
تعدد زوجات حضرت رسول ( ص) به باور من ارتباطي پاک و عرفاني همراه با دنياي وحي و عشق بازي با الله وقت و فرصتي براي لذتهاي دنيوي آنهم در اين حد باقي نميگذارد!!! اما رابطهء يک پيرمرد 60 ساله با يک دختربچهء 7 ساله جاي هيچگونه توجيح و بحثي باقي نميگذارد.

«شهربانو» پرنسس ایرانی
چــرا «شهربانو» پرنسس ایرانی را به زور به عقد سيد الشهدا ( ع ) در آوردند؟
آفتاب آمد دليل آفتاب حتما" نميخواهيد بگوئيد که علي ع با آداب خاصي به نزد يزدگرد سوم آمدند و دختر او را براي حسين ع خواستگاري کردند؟ شاهزاده خانم اسير به نکاح اجباري حسين ع در آمد تا (هم امام حسین مطلوم کامی از یک پرنسس ایرانی گرفته باشد) و هم ناراضيان ايراني را که از اشغال کشورشان توسط اعراب به تنگ آمده بودند از اين طريق به زير فرمان درآورند.

«سيدالشهدا»!؟
جنگ قدرت در تاريخ اسلام است، هيچ معلوم نيست که اگر حسين (ع) مظلوم بر يزيد معلون پیروز مي شد وضعيت مسلمانان بهتر از سابق می بود؟ همانطوريکه جان بر کفان خوارج به اين نتيجه رسيدند!
راه دور نرويم همانطوريکه خميني بر شاه غلبه کرد و عليرغم شعارهايش قبرستانها را آباد و مملکت را ويران کرد و از جمله به نزديکان خود آيت الله شريعتمداري مرحوم طالقاني و منتظري رحم نکرد و در ادامهء اين جنگ قدرت علي خامنه اي نيز به سيدالشهدا؟ "احمد خميني" نيز رحم نکرد و هرگز مکاني را جهت افکار جامعهء مدني خاتمي باقي نگذاشت و نخبگاني!!! را که دور خود جمع کرد جملگي جهت سرکوب آزديخواهان ايران زمين است و بس.
به نقل از نامهً یک جوان ایرانی ارسالی برای [مطالب خوانندگان پيک ايران][+]

"مانيفست خشونت"[+]

~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~


بی‌خــدا و کـافـرم؛ از اهـل ايـمان نـيـسـتـم
زادهً ايـران‌زمـينـم؛ نــه! مـسـلـمـان نيـسـتـم

~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home