Saturday, August 26, 2006

کــد بـانــو


REFRESH ONCE PLEASE

~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~« کد بانو» – گرما بخش کانون خانواده


کــدبـانــو


واژه ی « بانو» که برخاسته از زبان اوستایی است بچم: پرتو – فروغ – اخگر – روشنایی- روشنای بخش- اخگر فشان - و جز اینها است .
و واژه ی « کد » بچم: خانه – سرا – بنا – ساختمان و نشستنگاه است ؛ بنا براین « کد بانو» می شود فروغ خانه - روشنایی بخش سرا – گرما بخش کانون خانواده - پرتو خانه – اخگر فشان پیرامون زیست؛ این واژه هیچ پیوندی با آشپزی و خانه داری و خانه تکانی و کارهای دیگر از این دست ندارد؛ شوربختانه امروزه بنا درست تنها به زنان خانه دار می گویند « کدبانو» و به یک استاد دانشگاه یا بانوی دیگری که در خانه کار نمی کند نمی گویند کد بانو؛ این یک اشتباه بسیار بزرگی است که از روی ناشناختن آرش درست واژه ها جا افتاده است وباید هر چه زودتر از میان برداشته شود؛ همه ی زنان ایران؛ از بالاترین پایگاههای دانشی گرفته تا آن نازنین بانوانی که در شالیزارها برنج می کارند؛ همه و همه بانو و «کدبانو» و روشنایی بخش خانمان و روستا و شهر وکشورند؛ از پرتو فروغ آنها است که زندگی در خانه و روستا و شهر و کشور روشن می گردد و زنگار سیاهی از رخسار زندگی برداشته می شود.از پرتو فروغ آنها (بـانـوان) است که شاهراه زندگانی برای جهش و جنبش و پیشرفت و فراپویی روشن و تابان می گردد.

واژه ی « خانم » که برخاسته از زبان ترکی است تنها برای زنان خان زاده بکار می رود نه برای زنان شایسته و کارآمد؛ این برنام در هیچ زمینه ای با واژه ی « بانو» همسنگی وبرابری ندارد و نباید شایسته زنان ایرانی بشمارآید؛ زنان ایرانی برنام « بانو» را شایسته ترند تا برنام « خانم».
مازیار قویدل

~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~


بی‌خــدا و کـافـرم؛ از اهـل ايـمان نـيـسـتـم
زادهً ايـران‌زمـينـم؛ نــه! مـسـلـمـان نيـسـتـم

~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home